Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/90

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭘᭙ 89B]
᭘᭙
ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬩᬧᬜᬸᬭᬢ᭄᭞ᬳᬾᬢᬗᬦ᭄ᬢᬳᬸᬦ᭄‌ᬳᬸᬮᬡ᭄ᬥᬶ᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬦᬸᬚᬸᬧᬶᬂᬳᭂᬫ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬩᬸᬮᬦ᭄ᬓᬧᬶᬦ᭄ᬤᭀᬫᬦᬸᬚᬸ᭞ᬢᬳᬸᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬬᬸᬲᬗᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬢᬳᬸᬦ᭄ᬓᬮᬶ᭞ᬧ᭄ᬢᬂᬤᬰᬦᬗ᭄ᬕᬸᬤᬤ᭄ᬯ᭟᭖᭑᭙᭟ᬧᬫᬭᬶᬓ᭄ᬳᬶᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬸᬥᬵ
᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬯᬦ᭄ᬇᬓᬂᬧᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬩ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬗᬭᬦ᭄‌ᬲᬸᬦᬸᬳᬦ᭄ᬯᬫ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬕ᭄ᬭᬲᬶᬭᬳᬓᬸᬯᬸ᭞ᬮᬶᬦᬶᬓᬶᬢᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬤᬾᬰ᭞ᬘᬃᬫ᭄ᬫᬚᬵᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬕᬭᬓᬭᬂᬳᬫᬽ᭟ᬇᬰᬓ᭞᭑᭘᭖᭓᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞᭗᭞ᬢᬳᬸᬦ᭄ᬦᬶᬧᭀ
ᬦ᭄᭞᭒᭖᭐᭒᭟ᬇᬰᬓ᭞᭑᭘᭖᭓᭟᭐᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬢ᭄ᬥᬸᬦ᭄‌ᬤᬾᬲᬗᬧᬓ᭄ᬱ᭞ᬩᬂᬪᭀᬕᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬳᬕᬸᬮᬶᬗᬦ᭄ᬫᬭᬶᬂᬯᬺᬓ᭄ᬱᬮᬶᬮᬶᬢᬶᬂᬲᬺᬄᬦ᭄ᬫᬸᬯᬾ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬯᬭᬵᬯᬬᬂ᭞ᬣᬶᬣᬶ᭞ᬢᬂ᭞᭕᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓᬧᬢ᭄᭞ᬇᬰ
ᬓ᭞ᬇᬰᬓ᭞᭑᭙᭑᭓᭟᭐᭟