Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/85

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭘᭔ 84B]
᭘᭔
᭞ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬫᬓᬾᬢᭀᬳᬸᬧᬫᬶ᭞ᬳᬕᬸᬗᬶᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦᬾᬲᬳᬶᬓᬸᬩᬸᬗᬶᬦ᭄᭟᭕᭗᭕᭟ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬫᬯᭂᬯᭂᬄᬲᬸᬓᬯᬶᬪᬯ᭞ᬳᬦᬲᬶᬂᬭᬹᬧᬓᬢᬺᬱ᭄ᬡᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬩᬫᬳᬶᬦ᭄ᬤᭂᬗᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬢᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬶᬫᬜ᭄ᬚᬗᬦ᭄᭞
ᬮᬲ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬫᬘᬗ᭄ᬕᬄᬮᬜᬶᬂ᭞ᬳᬶᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭄ᬢᭂᬱ᭄ᬡᬵ᭞ᬗᬯᬾᬲᬭᬢ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭟᭕᭗᭖᭟ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬦᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬭᬶᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬲ᭄ᬫᬮ᭞ᬫᬦᬶᬢᬄᬳᬦᬓᬾᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬫᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ᭞ᬫᬦᬸᬤᬸᬳᬂᬳᬶᬲᭀᬫᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾ
ᬫᬲᭀᬮᬄᬧ᭄ᬮᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬚᭂᬗᬳᬦ᭄᭞ᬜᬮᬦᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬧᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭟᭕᭗᭗᭟ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬧᬤᬶᬢᬳᬾᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬫᬮ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬳᬤᬧ᭄ᬭᬂᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬫᬢᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲᬦ᭄᭞ᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬳᬫ᭄ᬩᭂᬓᬾᬳᬮ᭞ᬧᬦᬶᬢᬄᬳᬶᬢᬺ
ᬱ᭄ᬡᬲᬫᬶ᭞ᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄ᬢᬶᬕ᭞ᬓᬾᬢᭀᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄‌ᬚᬢᬶ᭟᭕᭗᭘᭟ᬲᬂᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬲᬥ᭄ᬬᬫᬫ᭄ᬕᬓ᭄ᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬲᬶᬦᬄᬭᬳᬬᬸᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬪᬬ᭞ᬢᭀᬤᬶᬓᬧᬦ᭄ᬧᬘᬂᬢᬶᬯᬲ᭄᭞ᬲᬢᬸᬯᬸᬳᬾᬦᭂᬫᬸ
[᭘᭕ 85A]
ᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬳᬧᬲ᭄ᬩᭂᬢᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬳᬾᬦ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢᬶᬦ᭄᭟᭕᭗᭙᭟ᬬᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬭᬹᬧᬫᬯᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬯᬓ᭄᭞ᬫᬯᬓᬸᬧᬶᬂᬗᬾᬢ᭄ᬓᭂᬧᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬬᬗᭂᬦᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬗᬸᬲᬸᬤ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬤᬤᬶᬗᭂᬢᭀᬃᬯ᭄ᬢᬸᬕᬶᬤᬶᬄ᭞ᬚᭂᬚᭂᬄᬫᬭᬱ᭞ᬭᬱ
ᬬᬂᬲᬸᬩᬫᬲᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭟᭖᭘᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬓᬶᬲᬶᬤᬂᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬵᬢ᭄ᬯᬭᬫᬵᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂᬢ᭄ᬯᬭᬮᬮᬶ᭞ᬫᬦ᭄ᬓᭂᬢ᭄ᬤᬶᬳᬯᬓ᭄᭞ᬳᬯᬓᬾᬓᭀᬘᭀᬓ᭄‌ᬩᬺᬱᬶᬳᬂ᭞ᬳᬶᬢᬺᬧᬱ᭄ᬡᬢ᭄ᬯᬭᬫᬕ᭄ᬤᬶ᭞ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬂᬲᬭᬢᬂ᭞ᬫᬲᬶᬄᬳ᭄ᬦᬸᬧᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂᬦᭂᬗᬶᬮ᭄᭟᭕᭘᭑
᭟ᬦᬄᬢᬸᬦᬲᬂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦᬂᬩᬳᬦ᭄ᬫᬤᬬᬵ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬫᬕ᭄ᬥᬶ᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬲᬸᬓᬦᬾᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬳᬧᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬲᬢᬢ᭞ᬳᬲᬶᬂᬕᬯᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬤᬤᬶ᭟᭕᭘᭒᭟ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬶᬲᬸᬓᬓᬯ
ᬗᬸᬦ᭄ᬩᬵᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬲᬸᬓᬭᬶᬂᬚᬕᬢᬾᬥᬶᬦᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬸᬓᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬫᬯᬶᬮᬂᬲᬸᬓᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬫ᭄ᬩᬂᬫᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬫᭂᬮᬳᬦ᭄᭞ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬓᬲᬸᬓᬦ᭄ᬦᬾᬓᬮᬶᬄ᭟᭕᭘᭓᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬢᬦ᭄ᬲᬄᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶ