Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/77

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭖ 76B]
᭗᭖
᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬵᬢᬶᬯᬲ᭄ᬫᬶᬯᬄᬲᬸᬕᬶᬄ᭟᭕᭐᭕᭟ᬬᬦ᭄ᬗᬶᬮᬗᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬫᬶᬤᬦ᭄ᬯᬶᬱᬬ᭞ᬲᬩ᭄ᬤᬯᬃᬡ᭄ᬦᬫ᭄ᬯᬄᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬕᬦ᭄ᬤᬫ᭄ᬯᬄᬲ᭄ᬧᬃᬱ᭞ᬲᬂᬯ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬢᬢ᭄ᬯᬢᬢ᭄ᬯ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬗᬶᬮᬗᬂᬲᬫᬶ᭞ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬯᬶᬱᬬ᭞ᬳᬮᬂᬳᬜᬸᬤ᭄‌ᬓᬦ᭄ᬜᬓᬶ
ᬢᬶᬦ᭄᭟᭕᭐᭖᭟ᬬᬦᬶᬂᬲᬸᬫ᭄ᬩᬃᬧ᭄ᬭᬫ᭄ᬭᬶᬳᬾᬩᬲ᭄ᬓᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬤᬶᬜᬧᬸᬄᬲᬫᬶ᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦᬶᬂᬬᭀᬕ᭞ᬩᬤᭀᬲᬾᬤᬤᬶᬳᬮᬂ᭞ᬳᬶᬤᬲᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢᬍᬯᬶᬄ᭞ᬲᬫᬶᬧᬦᬶᬢᬄ᭞ᬫᬗᬺᬢ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭟᭕᭐
ᬨ᭟ᬳᬶᬩᬺᬓᬧᬓ᭄‌ᬕ᭄ᬫᭂᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬧᬳᬧ᭞ᬓᬭᬸᬡᬳᭀᬮᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬬᭀᬕ᭄ᬬᬫᬗᬶᬮᬗᬂ᭞ᬇᬗᭂᬢ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬭᬶᬫ᭄ᬩᬯᬫᬶᬦᬓᬤᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬫᬍᬘᬢ᭄᭞ᬲᬂᬪᬶᬫᬦᬵᬮ᭄ᬧᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭟᭕᭐᭘
᭟ᬬᬦ᭄ᬗᬶᬮᬗᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦᬾᬲᬢᬢᬵ᭞ᬲᬂᬧᬭᬶᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢ᭄ᬯᬄᬜᬧᬸᬳᬂ᭞ᬲᬕᬸᬗᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬳᬲᬶᬂᬧᬕᬯᬾᬦᬾᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬦᬾᬲᬸᬩᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬓᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧᬶᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭟᭕᭐᭙᭟ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬸ
[᭗᭗ 77A]
ᬓᭀᬫᭂᬤ᭄‌ᬍᬫᭂᬄᬓᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬢᬫᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬮᬗᬂᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᭂᬓᭀᬢ᭄ᬲᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬚᬄᬳᬸᬕᬶᬩᬗᬸᬦᬂ᭞ᬲᬭᬢᬂᬫᬶᬦᭂᬳᬂᬚᬦᬶ᭞ᬳᬧᬕᬸᬡᬦᬵ᭞ᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄ᬫᬳᬶᬦᬸᬫᬶᬢᬶᬲ᭄᭟᭕᭑᭐᭟ᬓ᭄ᬦᭂᬄᬳᬫ᭄ᬧᬄᬢ᭄ᬯᬭ
ᬗᬸᬕᬸᬭᬶᬂᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬧᬸᬳᬂᬳᬸᬕᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬘᬬᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬫᬬᬢᬢ᭄ᬯᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬲᬫ᭄ᬯᬚ᭄ᬜᬦᬵᬫᬜᬋᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬢᬼᬩᬂ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬳᬸᬧᬫᬦᬾᬲᬫᬶ᭟᭕᭒᭒᭟ᬬᬦ᭄ᬮᬲ᭄ᬬᬪᬶᬫᬦᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾᬳᬶᬮᬂ᭞ᬚᬦᬧ᭄ᬭᬶᬬᬵ
ᬓᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤ᭄ᬫᭂᬦᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄‌ᬚᬕᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦᬾᬳᬶᬮᬂ᭞ᬉᬢ᭄ᬢᬫᬵᬲᬸᬓᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬶᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬗᬩᬤᬸᬓᬶᬢᬦᬾᬲᬳᬶ᭟᭕᭑᭒᭟ᬬᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬭᭀᬥᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬳᬦ᭄ᬫᬗᬶᬮᬗᬂ᭞ᬲᬶᬦᬄᬫᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬰ
ᬢ᭄ᬭᬸᬳᬶᬮᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬓᬲᬗ᭄ᬰᬬᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬮᬂᬳᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬕᬯᬾᬦᬾᬳᬾᬮᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬫᬜᬦ᭄ᬢᬸᬮᬶᬦ᭄᭟᭕᭑᭓᭟ᬤᬤᬶᬫᬢᬶᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬦᬾᬧᬥᬫᬓ᭄ᬚᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬢ᭄ᬯᬄᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬯᬶᬱᬬᬲᭀᬯᬂ᭞ᬦᬶᬦᬹ