Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/76

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭕ 75B]
᭗᭕
ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬳᬜᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬢᭀᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬦᬕ᭄ᬤᬤᬶᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬲᬶᬦᬄᬢ᭄ᬯᬭᬳ᭄ᬜᬓ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬲᬶᬄ᭟᭔᭙᭕᭟ᬰᬭᬶᬭᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬲᭂᬳᭀᬯᬸᬄᬳᬧᬶᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬭᬶᬂᬤᬤᬶᬧᬡ᭄ᬥᬾᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬗ᭄ᬮᬄᬳᬃᬘ᭄ᬘᬍᬯᬶᬄ᭞ᬳᬃᬘ᭄ᬘᬮᬸᬳᬸᬃᬭᬶᬂᬳ
ᬓᬱ᭞ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬳᬤᬾᬯᬰᬸᬘᬶ᭟᭔᭙᭖᭟ᬳᬓᬾᬢᭀᬉᬭᬶᬧᬾᬧᬢᬸᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬲᬵᬳᬶᬩᬺᬱᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬭᬕᬤ᭄ᬯᬾᬱᬤᬤᬶᬳᬶᬮᬂ᭞ᬬᬢ᭄ᬦᬳᬶᬦ᭄ᬳᬸᬕᬶᬲᬗᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬢᬸᬭᬸᬦᬦ᭄ᬤᬤᬶᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬢᬗᬭᬾᬫᬓ᭄ᬭᬡᬍᬯᬶᬄ᭟᭔᭙᭗
᭟ᬲᬸᬓᬧᬹᬡᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬤᬸᬲ᭄᭞ᬢᬼᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬫᬩᬺᬱᬶᬄ᭞ᬫᬲᬶᬲᬶᬕ᭄ᬫᬫ᭄ᬩᬸᬄᬲᬤᬶᬦ᭞ᬤᬳᬫ᭄ᬧᬄᬫᬶᬯᬄᬳᬾᬮᬶᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬮᬳᬶᬦ᭄‌ᬋᬕᭂᬤ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬋᬕᭂᬤ᭄ᬭᬯᬸᬄᬲᬳᬶ᭟᭔᭙᭘᭟ᬬᬦᬼᬓᬸᬳᬾᬦᭂᬓᭂᬢ᭄ᬮᬶᬬᬸ᭞ᬭᬵᬱᬲᬸᬓᬵᬲᬳᬶᬲᬵ
ᬳᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᭀᬫᭀᬦᬾᬫᬓ᭄ᬭᬡ᭞ᬲᬸᬓᭂᬫᬜᬮᬦᬂᬳᬾᬮᬶᬓ᭄᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬧᬘᬂᬫᬗᬶᬮᬗᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬗᬼᬕᬦᬶᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭟᭔᭙᭙᭟ᬮᭀᬪᬳᬗ᭄ᬓᬭᬦᬾᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬡᬬᬂᬳᬬᬸᬲᬫᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᭀᬯᬄᬫᬗ᭄ᬕᬯᬾ
[᭗᭖ 76A]
ᬍᬕ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬜᬮᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬳᬶᬥᭂᬳᭀᬬᬳᬶᬘᭀᬭᬄ᭞ᬦᬾᬳᬮᬓᬧᬶᬦᭂᬄᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭟᭕᭐᭐᭟ᬤᬶᬚᬗᬮᬶᬄᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬧᬢᬸᬄ᭞ᬳᬶᬘᭀᬭᬄᬮᬯᬦ᭄ᬲᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬍᬯᬶᬄᬲᬥᬸᬦᬾᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬧᬥᬫ
ᬪᬾᬤᬬᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬤᬶᬦᬶᬳᬮᬤᬶᬢᬸᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬦᬸᬭᬸᬢ᭄‌ᬤᬹᬃᬫ᭄ᬫᬕᬮᬲᬫᬶ᭟᭐᭟᭕᭐᭑᭟ᬲᬮᬶᬦ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬂᬳᬶᬪᬹᬃᬫ᭄ᬫᬚᬦᬶᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬓᬾᬦᬾᬓᬦ᭄ᬤᬦᬾᬚᬢᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬗᬶᬮᬗᬂᬓ᭄ᬭᭀᬥ᭞ᬳ᭄ᬤᬧᬢᬶᬭᬸᬗᬸᬭᬸᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬓ᭄ᬯᬢ᭄ᬦᬦ᭄ᬤᬂᬧᬦᬲ᭄ᬢᬶ
ᬲ᭄᭞ᬢᭀᬯᬄᬲᬶᬓ᭄ᬮᬦ᭄᭞ᬜᬧᬸᬳᬂᬓ᭄ᬭᭀᬥᬲᬫᬶ᭟᭕᭠᭒᭟ᬬᬦ᭄ᬗᬶᬮᬗᬂᬫᬦᬳᬾᬦᬾᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬧ᭄ᬭᬫᬜ᭄ᬘᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬕ᭄ᬤᬶᬬᬂ᭞ᬳ᭄ᬤᬳᬸᬮᬢ᭄ᬦᬍᬓ᭄ᬢᭂᬓᬂ᭞ᬳᬲᬂᬯᬃᬡ᭄ᬦᬫᬗ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬤᬗᬶ
ᬗᭂᬢᬂ᭞ᬫᬸᬜᬶᬧᬗ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬫᬾᬚᬗᬶᬄ᭟᭕᭐᭔᭟ᬬᬦ᭄ᬗᬶᬮᬗᬂᬫᬦᬄᬮᭀᬪᬫ᭄ᬯᬄᬫᭀᬳ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬰᬦ᭄ᬢᭀᬱᬳᬶᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬳ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬡ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬢᬢᬲ᭄ᬫᬦᬯᬂ᭞ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬨᬮᬩᬸᬮᬓ᭄ᬩᬮᬶᬓ᭄᭞ᬕᬯᬾᬦᬾᬲᬸᬩ