Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/72

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭑ 71B]
᭗᭑
ᬡᬮᬶᬬᬸ᭞ᬬᬦᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬱᬗ᭄ᬕᬶᬲᬶ᭞ᬢᭀᬲᬶᬂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬫᬜᬶᬤᬬᬂ᭞ᬜᬧᬸᬳᬂᬳᬶᬮᬭᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬡᬫᬕᬸᬡᬲ᭄ᬓᬮ᭞ᬤᬶᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮᬢᬦ᭄ᬧᬳᬚᬶ᭟᭔᭕᭙᭟ᬢ᭄ᬯᬭᬮᬦᬢ᭄ᬯᬭᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬳᬶᬩ᭄ᬭᬡᬫ᭄ᬯᬄᬭᬹᬧᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳ
ᬕᬸᬂᬲᬸᬓᬵᬩᬸᬗᬄ᭞ᬧᬶᬢᬸᬯᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬓᬢ᭄ᬓᬾᬂᬲᬸᬓᬲᬗ᭄ᬕᬫ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢ᭄ᬳᭂᬃᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸᬤᬶᬦᬶ᭟᭔᭖᭐᭟ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬲᬂᬯᬶᬓᬸᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬓᬸᬭᬂᬧᬶᬢᬼᬩ᭄‌ᬗᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬕᬸᬡᬲᬸᬓᬯᬶᬪᬯ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬬᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬾᬫ
ᬦ᭄‌ᬳᬶᬧ᭄ᬭᬫᬡ᭞ᬰᬦ᭄ᬢᭀᬱᬳᬶᬤᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟᭔᭖᭑᭟ᬳ᭄ᬤᬳᬫ᭄ᬧᬄᬳ᭄ᬤᬳᬚᬸᬫ᭄᭞ᬫᬜᭂᬗ᭄ᬕᬸᬳᬂᬢ᭄ᬯᬭᬫᬢᬶ᭞ᬫᬜᭂᬕ᭄ᬕᬸᬳᬂᬢᬦ᭄ᬲᭂᬗ᭄ᬓᬮᬵ᭞ᬫᬶᬯᬄᬢ᭄ᬯᬭᬓᬤᬾᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬲᬸᬕᬶᬄᬓᬤᬾᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬶᬯᬲ᭄᭞ᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬮᬶᬜᭀ
ᬓ᭄‌ᬫᬓᬲᬫᬶ᭟᭔᭕᭓᭟ᬲᬓᬶᬂᬳᬗᭀᬩ᭄ᬫᬶᬯᬄᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬲᬵᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬧᬗᬸᬢ᭄ᬕᬸᬢ᭄ᬳᬶᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬫᬸᬲᬸᬄᬭᬘᬸᬦ᭄‌ᬯᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬧᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬧᬘᬂᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬦ᭄ᬦᬾᬫᬲᬶᬄᬢ᭄ᬮᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬫᬢᬗ᭄ᬕᬭᬶᬦ᭄ᬳᬸᬕᬶ᭟᭔᭖᭓᭟ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬢ᭄ᬯ
[᭗᭒ 72A]
ᬭᬘᬸᬫ᭄ᬧᬸ᭞ᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭᬢᬸᬲᬵᬃᬧ᭄ᬧᬳᭂᬳᬶᬤ᭄ᬬᬪ᭄ᬬᬱ᭞ᬜᬾᬯᬓᬭᬶᬂᬰᬢ᭄ᬭᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬧᬕᭂᬄᬓᬲᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬫᬵ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬫᬦᭂᬲᬶᬦ᭄ᬉᬭᬶᬧ᭄᭟᭔᭖᭔᭟ᬭᬹᬧᬦᬶᬂᬳᬶᬚᬦ᭄ᬫᬳᬶᬥᬸᬧ᭄᭞ᬓᬢᬸᬢᬸᬩᬦ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬳᬲ᭄ᬩᭂᬢ᭄
ᬫ᭄ᬯᬄᬤᬸᬄᬓᬶᬢ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬓᬶᬂᬲᬸᬓᬲᬫᬶ᭞ᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬜᬦ᭄ᬤᬂᬲᬸᬓᬬᬂ᭞ᬩᬓᬢᬼᬕᬬᬂᬲᬲᬵᬳᬶ᭟᭔᭖᭕᭟ᬳᬶᬮᬶᬂᬲᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬢᬢ᭄ᬯᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬢ᭄ᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬫᬥ᭄ᬬᬧᬤᬵ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢ᭄ᬯᬭᬲᬸᬓᬲᬫᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬳᬶᬤ
ᬫᬫ᭄ᬯᬢᬂ᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬱᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬓᬧ᭄ᬭᬶᬄ᭟᭔᭖᭖᭟ᬉᬭᬶᬧ᭄‌ᬰᬭᬶᬭᬫᬤᬸᬮᬸᬃ᭟ᬳᬮᬳᬬᬸᬩᬋᬂᬲᬵᬳᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬦ᭄ᬤᬤᬳᬶᬰᬭᬶᬭ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬉᬭᬶᬧ᭄‌ᬫᬶᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬫᬕᭂᬄᬳᬸᬭᬶᬧ᭄‌ᬰᬭᬶᬭ᭞ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯᬲᬮᬶᬂᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭟᭔᭖᭗᭟ᬧᭂᬲᬸᬉ
ᬭᬶᬧ᭄‌ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬧᭂᬲᬸ᭞ᬬᬦᬶᬂᬳᬶᬰᬭᬶᬭᬫᬢᬶ᭞ᬉᬭᬶᬧᬾᬬᬲᬶᬦᬄᬳᬶᬮᬂ᭞ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯᬩᬋᬂᬫᬢᬶ᭞ᬲᬮᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬓ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬧᬤᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬫᬕ᭄ᬤᬶ᭟᭔᭖᭘᭟ᬧᬕᬯᬾᬦᬾᬳᬮᬳᬬᬸ᭞ᬳᬶᬲᬭᬶᬭᬫᬦᬲᬭᬶᬦ᭄᭞