Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/60

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕᭙ 59B]
᭕᭙
ᬓᬾᬯᭂᬄᬧᬶᬲᬦ᭄ᬫᬢᬸᬳᬸᬢᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬓᬧᬸᬭᬸᬱᬚᬵᬢᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬩᬦ᭄ᬓᬓ᭄ᬯᬾᬳᬦ᭄ᬭᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬳᬶᬧᬕᭂᬄᬢ᭄ᬯᬄᬫᬫᬦᭂᬲᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶᬤᬹᬃᬖ᭄ᬕᬫᬲ᭄ᬭᬶᬧᬶᬢ᭄᭞ᬲᬭᬢᬂᬳᬸᬕᬶᬧᬶᬢᬸᬳᬸᬢ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬤᬦ᭄‌ᬫᬺᬢ᭞ᬫᬺᬭᬧᬗᭂᬦ᭄ᬢᬲᬦ᭄ᬤᬓᬶ᭞
ᬢ᭄ᬯᬄᬧᬗᬼᬩᬸᬃᬮᬭᬦᬾᬲᬓᬾᬂᬦᬭᬓ᭟᭓᭕᭘᭟ᬩᭀᬬᬚᬳᬶᬚᬦ᭄ᬫᬤᭀᬯᬂ᭞ᬩᬶᬱᬢᬺᬱ᭄ᬡᬍᬯᬶᬄᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬮᬶᬯᬢ᭄‌ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬯ᭄ᬮᬲᬵᬲᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬲᬵᬥᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬰᬶᬮᬘᬵᬭᬳᬬᬸ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬵ
ᬮᬤᬾᬯᬪᬹᬢ᭞ᬳᬲᬶᬂᬳᬲᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬚ᭄ᬯᬭᬶ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬫᬸᬭᬸᬩ᭄‌ᬲᬂᬲᬸᬤ᭄ᬥᬵᬰᬶᬮᬲᬸᬘᬭ᭟᭓᭕᭙᭟ᬢ᭄ᬯᬶᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬘᬶᬳ᭄ᬦ᭞ᬲᬂᬲᬚ᭄ᬚᬦᬵᬫᬧᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬧᬶᬮᬶᬄᬤᬾᬯᬰᬵ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬚᬵᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬣᬶᬦ᭄ᬲᬂᬲᬥᬸ
ᬢᬸᬯᬶ᭞ᬳᬶᬧᬸᬭᬸᬱᬢ᭄ᬯᬄᬧᬶᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬧᬧᬶᬦᭂᬳᬾᬢ᭄ᬯᬭᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬜᬦ᭄ᬤᬂᬚᬦᬶᬚᬮᬦᬶᬦ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬯᬾᬳᬬᬸ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬗ᭄ᬭᬱ᭟᭓᭖᭐᭟ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢᬶᬦ᭄ᬲᬂᬓᬲᬚ᭄ᬜᬦᬦ᭄᭞ᬲᬭᬢᬂᬢ᭄ᬓᭂᬓᬂᬕᬶᬲᬶ᭞ᬬᬦᬶᬂ
[᭖᭐ 60A]
ᬢᭀᬳᬶᬭᬵᬚᬩ᭄ᬭᬡ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬜᬦ᭄ᬤᬂᬧᬶᬧᬶᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄‌᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬂᬢᭀᬲᬵᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬣᬝᬶᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬕᬸᬡᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬭᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬧᬭᬵᬦᬶᬂᬕᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬮᬂᬧᬬᬸᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬳᬸᬂᬢᬶᬯᬲ᭄ᬢᭂᬓᬵ᭟᭓᭖᭑᭟ᬧᬶ
ᬢ᭄ᬯᬶᬦᬾᬢᬶᬯᬲ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬡ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬓᬳᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬭᬶᬂᬓᬲᬸᬰᬶᬮᬦ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬭᬶᬂᬳ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬶᬯᬲ᭄ᬓᬳᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄‌ᬤᬹᬃᬰ᭄ᬰᬶᬮᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬍᬢᬸᬄ᭞ᬲᬵᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬫᬢᬶᬓᬳᬸᬘᬧᬂ᭞
ᬬᬤᬶᬦ᭄‌ᬳ᭄ᬦᬸᬉᬭᬶᬧ᭄ᬮᬘᬸᬃᬫᬫ᭄ᬯᬢᬂᬩ᭄ᬢᭂᬓ᭄ᬩᬲᬂ᭟᭓᭖᭒᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬭᬡᬳ᭄ᬤᬳᬶᬫᬵ᭞ᬫᬗᭂᬜ᭄ᬘᬦᬶᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬚᬮᬦᬂᬳᬸᬕᬶᬬᬵᬯᬓ᭄᭞ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬬᬂᬲᬵᬳᬶᬲᬵᬳᬶ᭞ᬓᬾᬦᬾᬩᬳᬦ᭄ᬫᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬘᬳᬶᬳᬯᬓ᭄ᬮᬶᬯ
ᬢ᭄ᬲᬶᬕᬸᬕ᭄᭞ᬲᬸᬓᬫ᭄ᬥᭂᬫ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬗᬫᬄ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬩᬩᬸᬭᭀᬦᬸᬫᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬦᬄᬓᬾᬩᬗᬸᬦ᭄‌᭞ᬳᬯᬲ᭄ᬢᬶᬮᬤ᭄ᬲᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭟᭓᭖᭓᭟ᬧᬤᬫᬹᬓ᭄ᬢᬶᬓᬵᬃᬫ᭄ᬫᬨᬮ᭞ᬲᬂᬫᬦᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓᬶᬃᬣᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬂᬲᬸᬤ᭄ᬥᬶᬜᬮᬦᬂ᭞ᬫᬶᬯᬄ