Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/57

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕᭖ 56B]
᭕᭖
ᬮᬮᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬧᬕᬯᬾᬦᬾᬗᬹᬦᬶ᭞ᬫᬧᬕᬯᬾᬢ᭄ᬯᬭᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬸᬄᬓᬶᬢ᭞ᬓᬲ᭄ᬮᬶᬫᬸᬃᬫᬦᬳᬾᬧᬮᬶᬂ᭞ᬲᬮᬄᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬤᬢᬳᬦᬓᬾᬲᭂᬮ᭄ᬰᭂᬮᬂ᭟᭓᭓᭙᭟ᬬᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬫᬜᬭᬢᬂ᭞ᬫᬫ᭄ᬯᬢᬂᬳᬧᬗᬲᬸᬕᬶᬄ
ᬫᬲᬶᬄᬢᭀᬫᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ᭞ᬫᬦᬫ᭄ᬩᬸᬦᬂᬳ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬸᬩᬢᬸᬤᬸᬄᬕᬵᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬕᬦ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬲᭀᬮᬳᬾᬫᬮᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬳᬾᬦ᭄ᬫᬢᬦ᭄ᬤᬸᬭᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬫᭂᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄᭞ᬚᬦᬶᬢᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢᬂᬫᬦᬗᬸᬦ᭄ᬢᬧ᭟
᭟᭓᭔᭐᭟ᬳᬤᬳᬦᬓ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬢᬶᬯᬲ᭄᭞ᬤᬬᬮ᭄ᬬᬸᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬭᬶᬭᬶᬄ᭞ᬤᬬᬧᬢᬸᬢᬾᬓᬳᬗ᭄ᬕᭀ᭞ᬫᬫ᭄ᬯᬢᬂᬳᬧᬂᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬚ᭄ᬫᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬧ᭄ᬮᬶᬄ᭞ᬦᬶᬃᬕᬯᬾᬤᬬᬦᬾᬮᬶᬬᬸ᭞ᬲᬓᬶᬂᬢᭀᬯᬄᬨᬮᬓᬵᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢᬾᬚᬦᬶ
ᬚᬮᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬜᬸᬲᬸᬧ᭄‌ᬓᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬮᬲ᭄ᬫᬵᬬᬰ᭟᭓᭔᭑᭟ᬬᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬨᬮᬓᬵᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬮᬘᬸᬃᬢᬶᬯᬲᬾᬓᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬘ᭄ᬦᬶᬓ᭄‌ᬢᬸᬳᬩᬚᬂ᭞ᬤᭀᬄᬧᬭᬲᬸᬓᬓᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬲᬵᬲᬳᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬚᬸᬫᬄ
[᭕᭗ 57A]
ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬭᬳᬬᬸ᭞ᬳᬧᬢᬓᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬮᬲ᭄᭞ᬳ᭄ᬜᬾᬦ᭄ᬧᬘᬂᬩᬾᬜ᭄ᬚᬸᬮ᭄ᬳᬾᬮᬶᬓ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬍᬩᬸᬃᬳᬮᬦᬾᬩᬦ᭄ᬢᬧᬩ᭄ᬭᬢ᭟᭓᭔᭒᭟ᬉᬧᬫᬳᬶᬓᬬᬸᬳᬮᬲ᭄᭞ᬲᬾᬦ᭄ᬤᬾᬄᬧᬸᬋᬢ᭄ᬢᬸᬭᬶᬂᬘ᭄ᬦᬶᬓ᭄᭞ᬳᬸᬍᬤ᭄ᬲᬸᬩᬢᬄᬫᬗᬫᬄ᭞
ᬫᭂᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄ᬤᬶᬓᬬᬸᬓᬭᬶᬓᬶᬮ᭄᭞ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬩᬩᬓ᭄ᬢᬸᬄᬕᬭᬶᬂ᭞ᬳᬧᬶᬦ᭄ᬳᬮᬲᬾᬫᬗᭂᬜ᭄ᬚᬸᬢ᭄᭞ᬤᬶᬩᭀᬗ᭄ᬓᭀᬮ᭄‌ᬲ᭄ᬫᬸᬢ᭄ᬫᬳᬸᬫᬄ᭞ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬓᬾᬢᭀᬉᬧᬫᬶ᭞ᬦᬕᬶᬄᬳᬬᬸ᭞ᬜᬾᬯᬓᬫᬫ᭄ᬭᬶᬄᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭟᭓᭔᭓᭟ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵ
ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬵ᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬵᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬫᬭᬹᬧᬫᬗᬾᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬭᬹᬧᬦ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬢᬸᬫᬶᬢᬶᬲ᭄‌᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬲᭀᬮᬄᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬕᬸᬡᬭᬹᬧᬧᬥᬮᬶᬬᬸ᭞ᬳᬲᬶᬂᬓᬢᬸᬦᬲ᭄ᬓᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭄ᬘᬫ᭄᭞ᬫᬤᬲᬃᬢᬶᬮᬶᬗᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬶ
ᬦᬄᬢᭂᬧᬸᬓ᭄‌ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶᬳᭀᬩᬄ᭟᭓᭔᭔᭟ᬓᬾᬢᭀᬫᬲᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵ᭞ᬫᬗᭂᬲᭂᬂᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬫᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬧᬶᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬭᬹᬧ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬲᭀᬮᬄᬫᬶᬯᬄᬫᬸᬜᬶ᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬲᬫᬶ᭞ᬓᬕ᭄ᬲᭂᬂᬫᬦᬤᬶᬳ