Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/56

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕᭕ 55B]
᭕᭕
ᬓᬯᬄᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬫᬳᬶᬍᬳᬦ᭄᭟᭓᭓᭒᭟ᬳᬶᬣᬶᬯᬲ᭄ᬓᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬩ᭄ᬭᬕ᭄᭞ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶᬫᭀᬓᭀᬄᬫᬍᬗᬶᬲ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬲᬓᬶᬢ᭄ᬓᬶᬭᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬫᬗᬸᬩᬤᬶᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬲᬚᬓᬸᬭᬂᬦᬲᬶ᭞ᬳᬤᭀᬄᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬫᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭞ᬳ᭄ᬜᬾᬦ᭄ᬲᬾᬦ᭄ᬥᭂ
ᬫ᭄ᬧᬘᬂᬢ᭄ᬓ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬩ᭄ᬭᬕ᭄ᬓᬳᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄᬳᬲᬶᬂᬕᬯᬾᬢ᭄ᬯᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭟᭓᭓᭓᭟ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬄ᭞ᬕ᭄ᬮᬄᬫᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬓᬪᬹᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬲᬸᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬓᬩᬸᬯᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬤᭀᬄᬜᬶᬤ᭄ᬥ
ᬬᬂᬗᬶᬲᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬯᬍᬲ᭄ᬭᬶᬂᬫᬶᬢ᭄ᬭᬭᬯᬸᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬢᬶᬯᬲᬾᬓᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬓᬲ᭄ᬫᬮᬦᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬮᭀᬪᬧᭂᬲᬸᬓᬩᬢᭂᬓ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬲᬂᬮᬬᬄ᭟᭓᭓᭔᭟ᬍᬳᭂᬂᬫᬢᬶᬲᭂᬧᬶᬲᬦᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬢᬶᬯᬲ᭄ᬫᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬦᬵᬳᬦᬂᬲᬓᬶᬢ᭄ᬓᬮ
ᬭᭀᬦ᭄᭞ᬓᬚᬦ᭄ᬢᬓᬦ᭄ᬓᬲᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬕᬯᬾᬧᬥᬧ᭄ᬮᬶᬄ᭞ᬤᬶᬚᬵᬗᬮᬶᬄᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬮᬭᬦ᭄ᬳᬶᬲᬸᬕᬶᬄᬢ᭄ᬯᬄᬩᬶᬦᬵ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬕᬸᬤᬶᬕ᭄᭞ᬚᬦᬶᬳᬶᬢᬸᬂᬩᬶᬦᬦ᭄ᬳᬶᬲᬸᬕᬶᬄᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄᭟᭓᭓᭕᭟ᬧᬫ᭄ᬭᬶᬄᬳᬶᬲᬸᬕᬶᬄᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬢᬸ
[᭕᭖ 56A]
ᬦᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶᬲᬵᬳᬶᬲᬵᬳᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬫᬗ᭄ᬭᭀᬜ᭄ᬘᭀ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬘᬸᬓᬸᬧ᭄‌ᬪᬹᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬤᬶᬧᬗᬦ᭄ᬫᬧᬶᬮᬶᬄ᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬦ᭄ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬳᬮᬸᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬤᬳᬃᬢ᭄ᬓᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶᬤᭀᬦ᭄ᬓᬬᬸᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄‌ᬳᭂᬩᬸᬦ᭄‌ᬫᬲᬶᬄ
ᬚᬳᭂᬦ᭄ᬓᬭᬱᬬᬂ᭟᭓᭓᭖᭟ᬲ᭄ᬥᬸᬓ᭄ᬮᬬᬳᬾᬫᬓ᭄ᬭᬡ᭄ᬦ᭞ᬢ᭄ᬓᬚᬳᭂᬦ᭄ᬳᬲᬶᬂᬳᬲᬶᬂ᭞ᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬫ᭄ᬮᬄᬳᬶᬧᬗᬗ᭄ᬕᭀ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬢᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬦ᭄ᬲᬂᬫᬵᬫ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬲᬢᬢᬫᬗᬫᬸᬳᬫᬸ᭞ᬳᬲᬶᬂᬚ᭄ᬫᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬓᬶ
ᬦᬹᬫ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬢᬸᬳᬸ᭞ᬚ᭄ᬮᬾᬫ᭄ᬮᬄᬧᬥᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭓᭓᭗᭟ᬲ᭄ᬥᬸᬓ᭄ᬮᬬᬳᬾᬗᬶᬮᬗᬂ᭞ᬳᬶᬢᬗᬃᬫᬓ᭄ᬭᬡᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬫᬶᬯᬄᬥᬃᬫ᭄ᬫᬲᬵᬥᬦ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬭᬢ᭄ᬓᬕᬯᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬤᬶᬭᬦ᭄ᬫᬲᬶᬄᬧᬮᬶᬂ᭞ᬮᬬᬄᬲ᭄ᬥᬸᬓᬾ
ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬳᬶᬮᬶᬤᬄᬫᬼᬤ᭄ᬭᬶᬂᬭᬱ᭞ᬳᬶᬫᬼᬤ᭄ᬫᬗᬸᬫᬤ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬯᬋᬕ᭄‌ᬳᬶᬭᬱᬚᬵᬢᬶᬗᬮᬳᬂ᭟᭓᭓᭘᭟ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬸᬂᬧᭂᬗ᭄ᬓᬸᬗᬾᬫᬓ᭄ᬭᬡᬵ᭞ᬫᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬂᬧᬸᬭᬓᬺᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬸᬄᬓᬶᬢ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬡᬬᬂᬤᬤᬶ