Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭒᭕ 25B]
᭒᭕
ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦᬾᬗᬫᬵᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬲᬤᬸᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬦᬶ᭞ᬯᬓ᭄ᬧᬭᬸᬱ᭄ᬬ᭞ᬧᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬲᬶᬕᬸᬕ᭄ᬲᬳᬶ᭟᭑᭓᭖᭟ᬓᬾᬦᬾᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄‌ᬲᬂᬓᬢᬶᬢᬄᬩᬳᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬭᭀᬥ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬢᭀᬂᬦᬯᬂᬩ᭄ᬦᭂᬄᬧ᭄ᬮᬶᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬦᬾᬮᬭᬗᬦ᭄᭞
ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬫᬸᬭᬸᬕ᭄ᬮᬭᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬚᬵᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬗᬸᬘᬧᬂ᭞ᬳᬲᬶᬂᬧᬶᬗᬶᬢ᭄ᬧᭂᬲᬸᬤᬤᬶ᭟᭑᭓᭗᭟ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬶᬓ᭄ᬭᭀᬥᬫᬓᬰᬢ᭄ᬭᬸᬦᬾᬤᬶᬳᬯᬓ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬤ᭄ᬬᬦᬾᬦᬸᬫᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬦᬾᬳᬶ
ᬮᬗᬂ᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬫᬍᬘᬢ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬓᬳᬍᬫ᭄ᬓᬧᬸᬚᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬚᬕᬢ᭄᭞ᬓᬢᬓᬸᬢᬶᬦ᭄ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭟᭑᭓᭘᭟ᬫᬓᬤᬶᬦᬾᬳᬶᬓ᭄ᬭᭀᬥᬳ᭄ᬤᬜᬮᬦᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯᬯᬶᬤᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬲᬂᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬫᬶ
ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭞ᬫᬓᬤᬶᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬾᬤᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬯᭀᬂᬢᬸᬳᬫ᭄ᬯᬄᬯᭀᬂᬲᬓᬶᬢ᭄᭟᭑᭓᭙᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬮᬦ᭄‌ᬧᬦᬲ᭄ᬢᬶᬲᬾᬓᬢ᭄ᬭᬶᬫ᭞ᬅᬃᬣᬓᬫᬢᬦ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬳᬸᬚᬃ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵ
[᭒᭖ 26A]
ᬢ᭄ᬯᬄᬫᬧᬸᬢᭂᬭᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬳᬾᬮᬄᬧᬘᬂᬫᬢᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬓᬧᬕᭂᬳᬦ᭄᭞ᬓᬾᬯᬮᬲᬸᬓᬭᬶᬂᬕᬸᬫᬶ᭟᭑᭔᭐᭟ᬳ᭄ᬤᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬸᬕᬸᬳ᭄ᬦᬾᬳᬤᬤᬶᬚᬕᬢ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬧᬮᬦᬾᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬸᬩᬵᬲᬸᬪᬓᬵᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬳᬮᬳ
ᬬᬸᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬾᬤ᭄ᬥᬜᬳᬶᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬢ᭞ᬳ᭄ᬤᬗᬶᬸᬗᬚᬸᬫ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬲᬳᬶ᭟᭑᭔᭑᭟ᬅᬗ᭄ᬓᬭᬓ᭄ᬭᭀᬥᬳ᭄ᬤᬳᬸᬕᬶᬫᬜᬮᬦᬂ᭞ᬳ᭄ᬤᬫᬫᬦᭂᬲ᭄ᬫᬦᭂᬲᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬸᬗᬸᬭᬸᬗᬸᬳᬂ᭞ᬧᬢᬶᬤᬮᬶᬳᬶᬦ᭄‌ᬳ᭄ᬤᬧᬶᬲ
ᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬤᬤ᭄ᬭᭀᬯᬓᬵᬫ᭄ᬯᬄᬤᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬭᬢᬂ᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬕᭂᬮ᭄ᬧᬸᬗ᭄ᬕᭂᬮᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ᭟᭑᭓᭒᭟ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶᬦᬾᬲᬗ᭄ᬰᬬᬢ᭄ᬓᬾᬦᬾᬤᬶᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭞ᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬢ᭄ᬯᬭᬢᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬕᬯᬾᬦᬾᬲᬶᬸᬤᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬦᬾᬫ
ᬓ᭄ᬚᬂ᭞ᬳᬶᬥᭂᬧᬾᬓᬾᬢᭀᬓᬸᬢᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬦᬃᬓ᭄ᬓᬵᬗᬯᬕ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬜᬦ᭄ᬤᬂᬧᬶᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄᭟᭑᭔᭓᭟ᬳ᭄ᬬᬂᬗᬕᬫᬫᬯ᭄ᬘᬦᬜ᭄ᬓᭂᬦᬂ᭞ᬳ᭄ᬤᬳᬸᬕᬶᬫᬦᬸᬮᬓᬶᬦ᭄᭞ᬉᬚᬃᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬳᬂᬳᬸᬕᬶᬤᬶᬫ