Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐
ᬦᬂ᭞ᬪᬝᬵᬭᬦᬾᬫᬗ᭄ᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞᭕᭔᭟ᬳᬶᬮᬶᬗᬂᬳᬸᬕᬶᬳᬶᬮᬶᬗᬂ᭞ᬳᬲᬶᬂᬓᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᭂᬫᬺᬢᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬤᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬲᬶᬂᬓᬳᬸᬘᬧᬂ᭞ᬳᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂ
ᬰ᭄ᬭᬸᬢᬶᬳ᭄ᬬᬤᬳᬢ᭄ᬳᬬᬸ᭞ᬳ᭄ᬤᬧᬶᬲᬦ᭄ᬩᬦᬶᬢᬸᬮᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬓᬮᬶᬄ᭞᭕᭕᭟ᬕᬕᭀᬤᬦ᭄ᬢᬸᬯᬶᬢᬢᬶᬕᬵ᭞ᬲᬓᬶᬂᬫᬦᬄᬲᬓᬶᬂᬲᭀᬮᬄᬫᬶᬯᬄᬫᬸᬜᬶ᭞ᬳᬸᬮᬶᬂᬤᬶᬢᬸᬓ᭄ᬭᬡᬳᬶᬗᬸᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫ᭄ᬮᬳᬂ
ᬦᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭞ᬫᬦᬶᬯᬓᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬮᬄᬤᬶᬳᬯᬓ᭄᭞ᬳ᭄ᬤᬦᬶᬯᬓᬂᬓᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭕᭖᭟ᬅᬭᬶᬫ᭄ᬪᬯᬦᬾᬚᬮᬦᬂ᭞ᬳᬧᬂᬳ᭄ᬥᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬤᬤᬶᬧᬮᬶᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬕᬸᬡᬗ᭄ᬕ
ᬯᬾᬳᬬᬸ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᬢᬶᬯᬓᬾᬳᬶᬯᬂ᭞ᬢᭀᬂᬜᬶᬓᬸᬢᬂᬲᭀᬮᬄᬫᬸᬜᬶᬗᬸᬮᬄᬧᭂᬲᬸ᭞ᬅᬭᬶᬫ᭄ᬪᬯᬦᬾᬢ᭄ᬓᭂᬓᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞᭕᭗᭟ᬳᬤᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬓᬳᬸᬘᬧᬂ᭞ᬰᬶᬱ᭄ᬝᬘᬭᬢᬍᬃᬥᬃᬫ᭄ᬫᬓᬯᬵ
[᭑᭑ 11A]
ᬣ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬬᬯᬤᬶᬩ᭄ᬯᬦ᭄ᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬥᬃᬫ᭄ᬫᬧᬯᬭᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬗᬧ᭄ᬢᬵᬧᬢᬶᬃᬣᬬᬦ᭄ᬫᬓᬕᬸᬭᬸ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬲᬦᬾᬢᬢᬶᬕᬵ᭞ᬳᬶᬤᬧᬩᬺᬲᬶᬳᬦ᭄ᬲᬳᬶ᭞᭕᭘᭟ᬲᬂᬰᬶᬱ᭄ᬝᬫ᭄ᬯᬂᬲᬗᬧ᭄ᬢ᭞ᬲᬢ᭄ᬬᬯᬤ᭄ᬥᬶᬇ
ᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬫᬧᬸᬗ᭄ᬕᭂᬮ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬫᬭᬕᬲᬢ᭄ᬬᬫᬦᭂᬭᬸᬲ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦᬄᬫᬲᬡ᭄ᬥᬶᬗᬦ᭄᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬧᬸᬢᬸᬲ᭄‌ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬜᬦ᭄ᬤᬂᬲᬢᬶᬦᬹᬢ᭄᭞ᬧᬺᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬳᬶᬦᬸᬘᬧ᭄᭞ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬲᬂᬯᬶᬓᬸᬍᬯᬶᬄ᭞᭕᭙᭟ᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬫᬳᬶᬍ
ᬳᬦ᭄᭞ᬧᬢᬶᬮᬸᬧ᭄ᬮᬸᬧ᭄‌ᬲᬶᬂᬚᬮᬦ᭄ᬚᬮᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬳᬦᬓ᭄‌ᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬓᬮᬶᬂᬗᬓᬸᬫᬗ᭄ᬮᬳᬂ᭞ᬳᬶᬤᬫᬲᬶᬄᬢᭀᬂᬓᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬫᬗᬓᬸ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬧ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬧᬥᬧ᭄ᬕᬢ᭄᭞ᬩᬲ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬲᬮᬶᬂᬤᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞᭖᭐᭟
ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬮ᭄ᬯᬶᬃᬩᬩᬶᬜ᭄ᬚᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬵᬃᬯ᭄ᬯᬦ᭄‌ᬳᬶᬬᬬᬄᬫ᭄ᬯᬂᬳᬶᬩᬶᬩᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬦᬶᬳᬦᬓ᭄ᬗᬓᬸ᭞ᬗᬓᬸᬗ᭄ᬮᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬦᬄᬲᬸᬩᬬᬂ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᭂᬗ᭄ᬓᬗᬸᬮᬄᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬫᬾᬯᭂᬄᬫᬳᬸᬮᬄᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞