Page:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭘ 8B]
᭘᭟
ᬓᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦᬾᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬧᬥᬜᬗ᭄ᬕᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬂᬮᬓ᭄ᬱᬍᬩᬓ᭄ᬲᭂᬧᭂᬳ᭞ᬳᬮᬓ᭄ᬱᬮᬦ᭄ᬮᬶᬫᬂᬢᬮᬶ᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬧᬥᬜᬗ᭄ᬕᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬗᭂᬚᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬦ᭄ᬤᬂᬧᬧᬸᬘᬸᬓᬂ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬵᬢᬶ᭠
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬋᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬜᭀᬫᬦ᭄᭟᭜᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬦ᭄‌ᬬᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬭᬯᬸᬄᬬᬤᬶᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬲᭂᬓᬃ᭞ᬫᬲᬲᬺᬧ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬫᬶᬲᬦᬾᬫᬜᬧᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬚ
ᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬩᬯᬸ᭞ᬳᬶᬭᬵᬗ᭄ᬤᬭᬭᬶᬲᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬫᬳᬶᬗᬮᬶᬄᬜᬳᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬕᬶᬲᬸᬫᬶᬲᬦᬾᬗᬮ᭄ᬬᬂᬧᬩ᭄ᬯᬦ᭄᭟᭜᭟ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬭᬭᬶᬲᬂ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬜᭂᬥᬄᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬜᭀᬫᬦ᭄᭞ᬯᬸ
ᬲᬦ᭄ᬗᬶᬦᬂᬫᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬫᬢᬓᭀᬦ᭄ᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬤᬸᬭᬸᬂᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬢᬸᬃ᭞ᬤᬦᬾᬚᬸᬫᬄᬧᬤᬶᬤ᭄ᬬ᭠ᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬬᬓᬭᬶ᭞ᬳᭂᬦᬸᬳᬦᬸᬳᬗ᭄ᬮᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬤᬦᬾᬗ᭄ᬮᬄᬕᬕᬾᬮᬦ᭄᭟᭜᭟ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬜᬳᬶᬦᬾᬳᬶᬜᭀᬫ
[᭙ 9A]
ᬦ᭄᭞ᬫᬦᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬧᬂᬜᬳᬶᬤᬸᬭᬸᬲᬶᬘ᭞ᬫᭂᬢᬳᬶᬦᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶ᭞ᬫᬶᬲᬦᬾᬫᬜᬯᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᭂᬗ᭄ᬓ᭞ᬤᬦᬾᬗᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬧᬧᬶᬢᬸ᭞ᬳᬶᬫᬸ
ᬤᬮᬭᬫᬜᬸᬯᬂ᭟᭜᭟ᬢᬸᬫᬶᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡᬦᬾᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬾᬢᭀᬢ᭄ᬯᬄᬢᭂᬕᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬜᬩᬢ᭄ᬲᭂᬮᬢ᭄ᬢᬾᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄᭞ᬧᬶᬮᬶᬄᬳᬤᬧᬳᬶᬘᬦ᭄ᬯᬂᬥᬶ᭞ᬳᬶᬜᭀᬫᬦ᭄ᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬩ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬢᬸᬫᬶᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡ
ᬦᬾᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬭᬶᬂᬜᬳᬶ᭞ᬢᬸᬃᬮᬸᬫᬓᬸ᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬸᬂᬬᬤᬶᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬲᭂᬓᬃ᭟᭜᭟ᬤᬶ᭠ᬢᬗᬦᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬳᭂᬫᬵᬲ᭄᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬤᬦᬾᬫᬸᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬧᬶᬢᬸᬤᬸᬳᬶᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬓᬕᬾ᭠
ᬢᬶᬭᬗ᭄ᬤᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬓᬕ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬩ᭄ᬬᬗᬾᬳᬸᬮᬶᬓᬗᬶᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬓᬢᬸᬭᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬢᭂᬤᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬫᬗᬮᬶᬄᬘᬦᬂ᭟᭜᭟ᬯᬸᬲᬦ᭄ᬤᬦᬾᬗᬮᬶᬄᬘᬦᬂ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲ᭄ᬓᬾᬩ᭄ᬬᬂᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸ