Page:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭒ 2B]
᭒᭟ᬭᬤᬾᬰᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬓᭀᬘᬧᬦᬶᬲᬾᬯᬫᬭᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦᬶᬲᬾᬫᬭᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬤᬾᬭᬾᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬢᬫ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦᬾᬗᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭜᭟ᬳᬶᬲᬾᬯᬫᬭᬶᬓᭀᬘ
ᬧᬦ᭄᭞ᬫᬗᬮᬶᬄᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶ᭞ᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲᬂᬓᬾᬫ᭄ᬬᬬᬶᬸᬂᬲ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫ᭄ᬧᬶᬕᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬲᬸᬭᬶ᭞ᬕ᭄ᬮᬸᬂᬳᬕᬸᬂᬓ᭠
ᬢᭀᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬶᬂᬧᬸᬲᬸᬂᬦ᭄ᬬ᭟᭜᭟ᬫᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬸᬢ᭄ᬭᬫᬩᬶᬓᬲ᭄᭞ᬫᬧᭂᬢᭂᬢ᭄ᬲᬸᬢ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂᬧᬶᬢᭀᬕ᭄ᬱᬲᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬳᬦ᭄ᬢᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬂᬭᬶᬗ᭄ᬕᬶᬢ᭄᭞ᬫᬲᬸᬮᬫ᭄‌ᬬᬫᬘᬯᬶ᭞ᬫᬩ᭄ᬮᭂᬗ᭄ᬓᭂᬃᬩᬸᬗ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬫᬲᭂᬓᬃᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬮᬶᬃ
ᬕᬶᬮᭀ᭞ᬫᬲᬸᬫ᭄ᬲᬸᬫ᭄ᬘᬫ᭄ᬧᬓᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢᬸᬳᬸᬬᬸᬫᬲᭂᬗ᭄ᬓᬂᬮᭀᬦ᭄ᬢᬭᬾᬧᭂᬝᬓ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭞ᬲᬧᬲᬶᬭᬲᬋᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬦᬾᬧᬘᬂᬳᬚᬓ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬫᬭᬶᬜᬯᬸ
[᭓ 3A]
ᬭᬶᬦ᭄᭞ᬤᬶᬯᬂᬓᬢᬄᬫᬗᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬘ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬓᭂᬮᬶᬄᬬᬫᬢᬫ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬳᬗᭀᬩ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬜᬳᬶᬤᭀᬕᬾ᭠ᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬤᬶᬧᬢᬫ᭄ᬩᬸᬦᬦᬾᬤᬶᬯᬂ᭟᭜᭟ᬳᬶᬲᬾᬯᬫᬭᬶᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞
ᬧ᭄ᬬᬓᬂᬜᬳᬶᬫᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬥᬥᬭᬶᬲᬸᬧ᭄ᬭᬪᬢᭂᬓ᭞ᬤᬦᬾᬳᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬫᬭᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬢᭂᬳᬂᬳᬚᬓ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬫᬩ᭄ᬭᬶᬬᬓ᭄ᬕᬸᬫᬸᬬᬸ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬤᬫᬫᬾᬮᬕ᭄ᬓᬸᬤᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬮ᭄ᬬᬸᬳᬾᬤ᭠
ᬍᬫ᭄ᬓᬸᬤᬦᭀᬢᬦᬓ᭄᭟᭜᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬕᬸᬫᬶᬯᬂᬢᬾᬚᬦᬾᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬓᬤᬶᬰᬰᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬫ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬦ᭄ᬤᬭᬸᬂᬓᬢᭀᬦᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬓᬮᬗᭃᬦᬶᬂᬧᬲᬃᬉᬓᬶᬃ᭞ᬲᬶᬂᬓᬧᭂᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬧᬥᬍᬲᬸ᭞ᬜᬾ᭠
ᬦ᭄ᬲᬬᬂᬩᬸᬓᬤᬾᬯ᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦᬶᬲᬳ᭄ᬬᬂᬭᬢᬶᬄ᭞ᬳᬶᬤᬢᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬤᬤᬶᬫᬵᬦᬸᬱ᭟᭜᭟ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬳᬶᬤᬗᬚᬦᬂ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬫᬭᬢᬶᬦ᭄᭞ᬓᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦᬾᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬓᬤᬶᬥᬥ