Page:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭓ 13B]
᭑᭓᭟
ᬦ᭄ᬧᬥᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬲᬋᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬦᬾᬍᬩᬸᬃ᭞ᬤᬶᬯᭂᬗᬶᬦᬾᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᬦᬾᬭᬯᬸᬄᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬲᬶᬋᬧᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᭂᬫᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬩ᭄ᬬᬂᬧᬸᬧᬸᬢᬂ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄‌ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬫᬵᬢᬶ᭞ᬲᬧᬸᬦᬶ
ᬓᬚ᭄ᬯᬳᬢᬸᬭᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᭀᬓᬦ᭄ᬩ᭄ᬬᬗᬾᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬳᬗᬸᬘᬧᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬫᬶᬭᬄᬭᬢᬸ᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬭᬫᬫᬸᬧᬸᬢᬂ᭞ᬳᬧᬂᬤᬦᬾᬭᬯᬸᬄᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬭᬓᬦ᭄ᬭᬢᬸ᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬤᬦᬾᬫᬸᬧᬸᬢᬂᬲᬢ᭄ᬯ᭟᭜
᭟ᬳᬶᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬜᬸᬭᬢ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬪᭀᬫᬦᬾᬓᬓᬯᬶ᭞ᬥᬸᬓ᭄ᬲᬂᬲᬫ᭄ᬩᬦᬾᬗᬮᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬫᬜᬮᬦᬂᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗᬺᬋᬤᬶᬦ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬧᬥᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᬫᬦᬲᬓ᭄ᬧᬲ᭄ᬧᬲ᭠
ᬦ᭄᭞ᬦᬲᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬲᬾᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬯᭀᬃᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᬂᬲᬫ᭄ᬩ᭟᭜᭟ᬓᬋᬩᬸᬢᭀᬮᬶᬄᬤᬦᬯ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬤᬾᬢ᭄ᬬᬫᬗᬶᬤ᭄ᬭᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬲᬫ᭄ᬩᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄᬓᬤᬶᬭᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗᬶ
[᭑᭔ 14A]
ᬗ᭄ᬲᬶᬭᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬜᬸᬭᬵᬢ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬫᬾᬲᭂᬫᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬦᬶᬓᬶᬩ᭄ᬬᬂᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᭀᬓᬦ᭄ᬩ᭄ᬬᬗᬾᬳᬶᬘᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬳᬧᬂᬦᬶᬓᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬶᬦ᭟᭜᭟ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤ
ᬭᬭᬶᬲᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬫᬶᬭᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬭᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬦᬾᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᭂᬢᬸᬢᬗᬸᬘᬧᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬩ᭄ᬬᬂᬳᬧᬂᬭᬳᬬᬸ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘ
ᬕᬧᬦ᭄ᬤᬦᬾᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬭᬯᬸᬄᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭟᭜᭟ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬢᬸᬫᬶᬦ᭄ᬤᬦᬾᬢᭂᬓ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮᬶᬦ᭄ᬯᬓᬸᬮᬺᬓᭀ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬥᬦᭂᬕᬓ᭄ᬓᬮᬶᬄ
᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬮᭀᬦ᭄ᬢᬭᬾᬫᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬲᭂᬫᬸᬓᭂᬜᬸᬂ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬮᬶᬳᬶᬦ᭄ᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬪᭀᬫᬦᬾᬓᬓᬯᬶ᭞ᬓᬂᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬲᬂᬲᬫ᭄ᬩᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬤᬶᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭟᭜᭟