Page:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭙ 9B]
᭙᭟
ᬭᬸᬲᬂᬩ᭄ᬬᬂᬫᬘᬦᬂ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬫᬶᬭᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬯᬸᬯᬦ᭄ᬫᬲᬶᬭᬶᬄ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬲᬸᬫᬯᬸ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬢᬢ᭄ᬯᬶᬦᬶᬩ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬾᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬲᬸᬫᬯᬸᬃ᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬳᬮᭀᬦᬗᬸᬘᬧ᭄᭟᭜᭟ᬤᬸᬄᬤᬾᬯ
ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬳᬶᬘᬦᬾᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓᬧᬘᬂᬓᬧᭀᬗᭀᬃ᭞ᬮᬓᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬭᬚᬵᬢᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬩ᭄ᬬᬂᬭᬯᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬤᬾᬯ᭞ᬭᬵᬓᬦᬶᬫᬶᬭᬳᬾᬤᬾᬯ᭞ᬫᬦᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬩ᭄ᬬᬂᬫᬭᬶᬓᬶ᭞᭠
ᬳᬧᬂᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬫᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬜᬫ᭟᭜᭟ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬳᬰ᭄ᬭᬸᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬧᬸᬥᬓ᭄ᬫᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬢᬶᬂᬭᬯᭀᬲᬶᬭᬶᬓ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬦᬗ᭄ᬕᬧᬶᬦ᭄᭞ᬫᬳᬸᬮᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬥᬓᬾᬲᬶᬦᬸᬭᬵᬢ᭄ᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬤᬶᬦᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬦᬶᬗᬮᬶᬦ᭄᭞ᬲᭂᬓᬃᬢᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬕᬫ᭄ᬩᬶᬃᬮᬶᬃᬕᬶᬮᭀᬮᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬤᬢ᭄᭟᭜᭟ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬧᬸᬥᬓᬾᬫᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬯᬶᬦᬘᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬓᬓᬯᬶᬦ᭄ᬮᬖᬸᬦᬾᬋᬓᭀ
[᭑᭐ 10B]
᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬘᬷᬫᬦ᭄ᬬᬸᬦᬾᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬫᬫ᭄ᬭᬶᬄᬤ᭄ᬬᬄᬲᬶᬢᬶᬲᬸᬦᬭᬶ᭞ᬤᬸᬓᬾᬤᬶᬢᬫᬦ᭄ᬓᬢᭂᬫᬸ᭞ᬫᬮᬶᬄᬤᬶᬦᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬯᬘᬘ᭞ᬦ᭞ᬳᬧᬂᬤᬸᬭᬸᬲᬶᬘᬓᬾᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬧᬦᭂᬲᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬦᭂᬲᬶᬦ᭄ᬢᬶ᭠
ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬭᬸᬮᬢᬫᬢᭂᬓᬶ᭞ᬭᬶᬲᭂᬤᭂᬓᬶᬂᬰᬰᬶᬄᬓᬧᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦᬶᬤᬾᬯᬗᬯᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬗ᭠ᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬵᬢᬶ᭞ᬓᬧᬦᭂᬲᬦ᭄ᬦᬳᬦ᭄ᬮᭂᬲᬸ᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬓᬵᬤᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬲᭂᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬢᬸᬳᬸᬭᬯᬶᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬦᬸᬤᬶᬢ᭄ᬢᬮᬕᬦᬾᬢᬦ᭄ᬕᬯᬾᬦ᭟᭜᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬚᬦᬶᬳᬤᬫᭂᬮᬮᬄ᭞ᬤᬶᬓᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬳᬤᬭᬰ᭄ᬫᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬤᬾᬯᬳᬾᬮᬶᬗᬂ᭞ᬬᬦᬗ᭄ᬤᬾᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬭᬷ᭞ᬳᬶᬓᬸᬫ᭄ᬩᬂᬤᬾᬭᬾᬂᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬫᬭᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬮᬯᬸᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬓᬸᬫ᭄ᬩᬗᬾᬲᬾᬧᬦᬦ᭄ᬗ
ᬭᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᭀᬕᬯᬾᬦᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬸᬫ᭄ᬩᬗᬾᬧᭀᬮᬶᬄᬫᬗᬭᬦ᭄᭟᭜᭟ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬬᬾᬦ᭄ᬫᬦᬳᬂ᭞ᬳᬧᬂᬤᬸᬭᬸᬲᬶᬘᬦᬾᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬤᬾᬯ᭞ᬳᬶᬘᬳᬶᬭᬢᬸᬦᬫ᭄ᬩᬦᬶᬦ᭄᭞