Page:Bali-lontar-gaguritan-padem-warak-350ppi.pdf/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐
ᬫᬢᬢᬾᬗ᭄ᬕᬾᬂᬤᬳᬲ᭄ᬤᬶᬳᬶᬲ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬲᬭᬸ᭞ᬫᬕ᭄ᬤᬶᬢ᭄ᬯᬭᬵᬤᬳᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭟ᬫᬲᭂᬓ᭄ᬲᭂᬓ᭄ᬲᬮᬶᬂ᭠ᬳᬗ᭄ᬲᭂᬓᬂ᭞ᬫᬲᭀᬦ᭄ᬤᭀᬮ᭄ᬲᬮᬶᬂᬲᭀᬦ᭄ᬤᭀᬮᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦᬶᬓᬃᬯ᭄ᬯᬦ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄᭞ᬫᬳᬤᬸ
ᬓᬦ᭄ᬮᬸᬄᬫᬸᬯᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗ᭄ᬮᬶᬗᬸᬳ᭄ᬲᬶᬂ᭞ᬩᬵᬦ᭄ᬤᭂᬫᭂᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬢᬯᬸ᭞ᬳᬤᬜᬶᬗᬮ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭞ᬓᬢ᭄ᬧᭂᬲ᭄‌ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬩᬶᬗᬄᬩᬶᬗᬸᬄ᭞ᬫᬾᬫᬸᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬗᬚᬶᬦᬂ᭟ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬲᬸᬳᬸᬤ᭄᭠
ᬦ᭄ᬓᬬᬂ᭞ᬚᬮ᭄ᬫᬦᬾᬦᬾᬫᬩᬮᬶᬄ᭞ᬳᬤᬜᬶᬗᬮ᭄ᬳᬤᬗᬦ᭄ᬤᭀᬂ᭞ᬳᬤᬦᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬲᬾᬫᬄᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬫᬢᬸᬯᬸᬓ᭄ᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭞ᬘ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬢᬸᬯᬧᬢᬶᬲᬸᬮ᭄ᬲᬸᬮ᭄᭞ᬲᭀᬭᭀᬄᬦᬾᬉᬮᬶᬳᭂᬚᭀᬄ᭞ᬢ᭄ᬓ
ᬬᬫᬩ᭄ᬓᭂᬮ᭄ᬦᬲᬶ᭞ᬧᬦᬓ᭄ᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬓᭀᬤᬕᬦ᭄ᬬᬫᬲᬶᬄᬗᬚᬓ᭄᭟ᬧᬥᬫᬗᬸᬢᬂᬳᬸᬩᬸᬳᬦ᭄᭞ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄‌ᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬫᬩᬮᬶᬄ᭞ᬕᬫ᭄ᬩᬸᬳᬾᬭᬫᬾᬫᬳᭀᬲᭀᬕ᭄᭞ᬓ᭄ᬤᬾᬓᬾᬫᬯᬦ᭄ᬢᬶᬯ᭠
[᭑᭑ 11A]
ᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬤᬫᬜᬗ᭄ᬓᭀᬮ᭄‌ᬩ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬩᬋᬂᬫᬩᬮᬶᬄᬫᬢᬸᬳᬸᬓ᭄᭞ᬩᬲᬗᬾᬳᬤᬗᬾᬕᭀ᭞ᬗᬸᬲᬸᬤᬸᬲᬸᬤ᭄ᬳᬸᬮᬶᬤᬸᬭᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬳᬸ᭞ᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬕ᭄ᬮᭂᬤᭂᬭᬦ᭄ᬢᬸᬫ᭟ᬦᬤᬓᬂᬢᬸᬯᬸᬦ᭄ᬫᬮᬶᬬᬢ᭄‌
᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬮᬶᬫᬦᭀᬢ᭄ᬫᬮᬮᬶ᭞ᬢᬗ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄ᬕᭂᬮᬸᬓ᭄ᬚᭀᬂ᭞ᬳᬾᬜ᭄ᬘᭀᬂᬫᬮᬶᬬᬢ᭄ᬓᬉᬭᬶ᭞ᬗ᭄ᬦᬄᬳᬦᬓ᭄ᬫᬸᬯᬳᬶ᭞ᬗ᭄ᬮᬾᬦᬂᬫᬳᬧᬶᬲᬥᬸ᭞ᬧᬥᬫᬩᬮᬶᬄᬩ᭄ᬗᭀᬂ᭞ᬢᭀᬂᬓ᭄ᬦᬩᬳᬦ᭄ᬗᬶᬗᭂᬢᬶᬦ᭄᭞ᬤ
ᬤᬶᬕ᭄ᬮᬸ᭞ᬢᬸᬫᬶᬦᬸᬦᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄‌ᬜᬶᬬᭂᬧᬂ᭟ᬚᬓ᭄ᬢᬶᬫᬾᬫᬾᬗᬮᬄᬳᬧ᭞ᬦᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄᭟ᬳ᭄ᬬᬂ᭠ᬜᬶᬬᭂᬧᬂᬤᬶᬦᬶ᭞ᬓᬧ᭄ᬮᬮᬶᬩᬳᬦ᭄ᬩᬲᬾᬂ᭞ᬤᭀᬂᬤᬢ᭄ᬬᬂᬚᬭᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲᬶᬗᬲᬶᬂᬢ᭄ᬓᬦᬸᬗ᭄ᬕᬗᬶᬦ᭄
᭞ᬢᬸᬫᬶᬦᬾᬓ᭄ᬭᭀᬥᬫᬲᬳᬸᬢ᭄᭞ᬢᭀᬚᬯᬢ᭄ᬜᬳᬶᬓᬾᬢᭀ᭞ᬳ᭄ᬜᬾᬦᬓᬾᬳᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄‌ᬗ᭄ᬯᬾᬮ᭄ᬳᬸᬬᬸᬢ᭄᭞ᬕᬯᬾᬤᬶᬦᬶᬓ᭄ᬤᬾᬓ᭄ᬳᬦᬓ᭄᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬧᬦᬾᬓ᭄ᬮᬾᬢ᭄ᬩᬩᬓ᭄