Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭘ 8B]
᭘᭟
᭟᭜᭟ᬳᬧᬤᬤᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬓ᭄ᬱᬶᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬕ᭄ᬮᬕ᭄᭞ᬥᬸᬄᬤᬾᬯᬲᬂᬓᬯᬶᬓᬯᭀᬢ᭄᭞ᬘᬶᬗᬓᬶᬦ᭄ᬲᬶᬄᬳᬸᬕᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬭᬓᬚᬵ
ᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬓᬪᬶᬲᬾᬓᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬗᬤᬓᬂᬲᬦ᭄ᬫᬓᬓᬲᬶᬳᬦ᭄᭟᭜᭟ᬧᭂᬢᭂᬂᬍᬫᬄᬬᬫᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬤᬸᬮᬫᬾᬲᬲᬵᬫ᭄ᬩ
ᬢᬾ᭞ᬓᬲᬶᬄᬳᬲᬶᬄᬓᬯᭂᬮᬲᬦ᭄᭞ᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬗᭂᬄᬲᬲᬵᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬓᬯᭂᬮᬲ᭄ᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬓᬶᬂᬫᬦ᭄ᬤᬭᬯ᭟᭜᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬬᬗᬯᬲ᭄ᬯ
ᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢᬫᬦᬲ᭄ᬯᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬜᬢ᭞ᬲᬲᬵᬫ᭄ᬩᬢᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬾᬓᬾᬃ᭞ᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬳᬮᭀᬦᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬧᬲᬶᬄᬓᬭᬡᬦ᭄ᬜ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬶᬩᬢᬦ᭄ᬧᬩᬸᬮᬸ᭞ᬓᬮᬶᬄ
[᭙ 9A]
ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢᬫᭂᬮᬤᬃᬱ᭟᭜᭟ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬳᬮᭀᬦ᭄ᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳᬫᭂᬮᬤ᭄ᬧ᭄ᬭᬡ᭞ᬳᬧᬓᭂᬫᬦᬶᬭᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂ᭞ᬳᬶᬭᬲᬓᬶᬂᬓᭂᬦᬓᬩᬶᬓᬲ᭄᭞
ᬩᬳᬦᬶᬯᬦᬭᬩᬗ᭄ᬲᬢ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬓᬤᬃᬣᬬᬂᬲᬤᬵᬭᬸᬫ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬗᬯᬶᬢ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬢᭂᬮᬄ᭟᭜᭟ᬓᬳᭀᬮᬲᬦᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬤᬸᬓ᭄ᬫ᭄ᬬᬃᬱᬶ᭞ᬲᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬳᬶᬳᬬᬫᬮᬲ᭄
᭞ᬳᬦᬸᬮᬶᬳᬭᬹᬫᬸᬚᬭᬾ᭞ᬳᬸᬥᬸᬄᬳᬶᬩᬰᬢᬯᬦ᭞ᬳᭂᬤᬲᬗᭂᬢ᭄ᬲᬸᬫᭂᬮᬗᬶᬂ᭠ᬢᬸᬯᬲ᭄᭞ᬯᬶᬥᬶᬦᬾᬫᬲᬜᬓᭀᬮᬸᬕ᭄᭞ᬫᬫ᭄ᬩᬯᭀᬲ᭄ᬗᬶᬯᬂᬫᬢᬹᬢᬂ᭟᭜᭟ᬳᬶ
ᬤᬢᬸᬯᬄᬜᬦ᭄ᬤᬂᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬚᭂᬮᬾᬫᭂᬮᬄᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬭᬳᬂ᭞ᬳᭂᬤᬲᬗᭂᬢ᭄ᬧᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬾ᭞ᬓᬵᬮᬓᬾᬦᬾᬓᬚᬵᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬓᬮᬶᬄᬳᭂᬤᬫᬗᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂ᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬲᬸᬓ