Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/71

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭐ 70B]
᭗᭐᭟
ᬤᬸᬓ᭄ᬫᬶᬭᬕᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄᭞ᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬓᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬗᬭᬸᬕᬥᬤᬶᬦᬶᬤᬶᬚᬕᬢᬾ᭞ᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬾᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬕᬯᬾᬦᬂᬫᬢᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄‌ᬬᬍᬫ᭄ᬩᬸ᭟᭜᭟
ᬧᬸᬄᬅᬤ᭄ᬭᬷ᭟᭜᭟ᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬧᬘᬗᭂᬜᬫ᭄ᬧᭀᬮᬶᬳᬾ᭞ᬧᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬶᬍᬫ᭄ᬩᬸᬫᬢᬶ᭞ᬫᬦᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬓᬤᬸᬂᬓᭂᬩᬸᬲ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬓᭂᬦᬓᬩᬶᬓᬲ᭄ᬫᬮᬸ᭞ᬚᬦᬶ
ᬬᬧᬘᬂᬗᬯᬍᬲᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬩᭀᬬᬲᬸᬭᬸᬤ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦᬄᬜ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬮᬚᬸᬫᬚᬮᬦ᭄᭟᭜᭟ᬢᬦ᭄ᬘ᭄ᬭᬶᬢᬦᭂᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬘᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬶ
ᬭᬲᬂᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂ᭞ᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬲᬦ᭄ᬫᬳᬶ ᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬲᬯᬸᬭᬾᬩᬗ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬳᬶᬩᬲᬢᭀᬢᬦ᭄ᬧᬲᭂᬫᬸ᭞ᬗᬍ
[᭗᭑ 71A]
ᬢᭂᬳᬶᬦ᭄ᬚᬕᬢ᭄ᬳᬶᬩ᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬶᬩᬳᬸᬓᬸᬫ᭄ᬓᬸᬢᬂ᭟᭜᭟ᬦᬾᬫᬮᬸᬳᬶᬩᬲᬸᬩᬫᬗᬧᬸᬲ᭄᭞ᬜᬶᬤ᭄ᬭᬗᭂᬧᬾᬢ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬲᬾ᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬗᬋᬕᭂᬤᬶᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬳᬶᬍᬫ᭄ᬩᬸᬳᬸᬚᬭᬾᬳᬮᬸᬲ᭄᭞
ᬳᬶᬄᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬤᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬓᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬗᬮᬩᬸᬳᬂᬭᬭᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬓᬤᬸᬂᬮᬩᬸᬄᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂ᭠ᬦᬸᬤᬸᬓ᭄᭞ᬧᬶᬦᭂᬄᬧᬶᬦᭂᬄᬧᬢᭂᬮᬦᬦ᭄᭞ᬲᭂᬗᬧᬾᬚᬢ᭄ᬓᬲᬗ᭄ᬓᬮᬦ᭄᭟᭜᭟ᬓ᭄ᬭᬡᬓ
ᬳᬶᬦᬾᬲᬸᬩᬗᬧᬸᬲ᭄᭞ᬧᬲᬶᬮᬶᬄᬤᭂᬗ᭄ᬓᬮᬾ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬗᬸᬤᬩᬸᬢ᭄ᬩᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬓᬳᬶᬫᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬚᬦᬶᬳᬶᬩᬦᬕᬶᬄᬗᬸᬓᬸᬫ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᭀᬄᬳᬶᬩᬫᬺᬱᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕᬸ
ᬘᬧᬾᬗᬭᬸᬫᬸᬓ᭄᭞ᬚᬦᬶᬓᬳᬶᬫᬗᬸᬦᬶᬗᬂ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬲᬶᬗ᭄ᬳ᭟᭜᭟ᬳᬢᬶᬳᬢᬶᬳᬶᬩᬲᬢᭀᬍᬫ᭄ᬩᬸ᭞ᬕᭂᬢᬶᬄᬳᬶᬩᬦᬾᬘᬾᬭᬾᬢ᭄᭞ᬩᬲᬂᬦᬾᬧᬘᬂᬧᬸᬘᬸᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭ