Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/68

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖᭗ 67B]
᭖᭗᭟
ᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬓᬘᬗ᭄ᬕᭀᬮ᭄᭞ᬓᬢᭂᬮᬳᬂᬤᬾᬭᬮᬸᬢᬸᬂᬩᬸᬲᬾᬢ᭄᭞ᬬᬳᬶᬲᭂᬫ᭠ᬮ᭄᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬲᭂᬓ᭄ᬩᭂᬗᭀᬂᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬓᬗᭂᬦ᭄‌ᬬᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓᬾᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭟᭜᭟
ᬲᭂᬫᬮ᭄ᬳᬰ᭄ᬭᬸ᭞ᬗᬢᬸᬭᬂᬧ᭄ᬬᬸᬦᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬚᬸᬭᬸᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬤᬦᬾᬧᬗᬚᭂᬂᬓᬺᬢᬦᬾ᭞ᬘᬳᬶᬲᭂᬫᬮ᭄᭞ᬦᬄᬲᭂᬧᬂᬧᬺᬤᬫᬶ᭞ᬭᬾᬳᬶᬂᬘᬳᬶᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬫᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬮᬸᬢᬸᬂ
᭟᭜᭟ᬳᬶᬬᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬫᬸᬮᬜᬦ᭄ᬤᬂᬍᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬢᬦᬦ᭄ᬲᬂᬓᬯᭀᬢ᭄᭞ᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬢᬲᬂᬋᬱᬶᬩᭀᬲᬾᬢᬾ᭞ᬲᬂᬳᬦᭀᬫᬦ᭄᭞ᬩᬬᬸᬲᬸᬢᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬫᬸᬮᬫᬦᬶᬢᬶ
ᬲ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬦᬂᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭟᭜᭟ᬢᬦ᭄ᬧᬲᬯᬸᬃ᭞ᬳᬶᬲᭂᬫᬮ᭄‌ᬬᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬭᬦᬾᬓᬯᭀᬦ᭄᭞ᬭᬤ᭄ᬓᬺᬢᬦᬾᬲᬳᬶᬓᬮᬦ᭄ᬳᬶᬩᬸᬲᬾᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬳᬶᬲᭂᬫᬮ᭄᭠
[᭖᭘ 68A]
ᬬᬓᬶᬂᬓᬶᬂ᭞ᬳᬸᬘᬧᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬢᬦ᭄ᬢᬶᬭᬸᬦ᭄᭟᭜᭟ᬬᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬫᬸᬮᬶᬲᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬳᬤᬤᬶᬲᭂᬧ᭄ᬬᭀᬦ᭄᭞ᬫᬦᬩ᭄ᬤᬩᬂᬓᬭᬳᬬᭀᬦ᭄ᬚᬕᬢᬾ᭞ᬲᭂᬥᭂᬓ᭄ᬦᬸᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬸ
ᬓ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬗᭂᬢᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬢᬸᬭᬸᬢᬹᬢ᭄ᬢᬶᬢᬶᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬮᬢᬸᬓ᭄‌ᬬᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭟᭜᭟ᬲᬤᬳᬰ᭄ᬭᬸ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬜ᭄ᬚᭂᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬄᬳᭀᬄᬩ᭄ᬮᬢᬸᬓ᭄ᬲᭀᬫ᭄ᬩᭀᬂ᭞ᬓᬸᬭᬂᬳᬚᬃᬲᬶᬩ
ᬤ᭄ᬩᬄᬓᭀᬯᬾ᭞ᬳᬧᬓ᭄ᬭᬡᬳᬶᬩᬗᬸᬮ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬢᬶᬢᬶᬃ᭞ᬗ᭄ᬕᬯᬾᬕᬾᬯᬃᬕᬸᬫᬶ᭞ᬳᬶᬩ᭄ᬮᬢᬸᬓ᭄ᬳᬫᬸ᭠ᬯᬸᬲ᭄᭟᭜᭟ᬳᬾᬚ᭄ᬭᭀᬓᭂᬢᬸᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬢ᭄ᬬᬂᬩᬦᬶ᭞ᬦᭂᬧᬓ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬳᬾᬜ᭄ᬘᭀᬂ᭞ᬭᬾᬄ
ᬚᬕᬢᬾᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬩ᭄ᬬᬬᬸᬢᬦᬾ᭞ᬳᬶᬸᬂᬬᬳᬶᬚᬗ᭄ᬓᭀᬓ᭄᭞ᬗᬩᬧᭀᬮᬾᬂᬮᬸᬗᬶᬤ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬮᬶᬯᭂᬭᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬕᬸᬫᬶᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬭᬶᬩᬸᬢ᭄᭟᭜᭟ᬬᬳᬶᬓᬓᬸᬮ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬶᬢᬫᬶᬲᬶ᭞ᬳᬶ