Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/67

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖᭖ 66B]
᭖᭖᭟
ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄ᬢᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬫᬲᬫᬳᬩᭀᬢ᭄᭞ᬓᬚᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄ᬓᬯᬸᬳᬾ᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲᬸᬓᬶᬮ᭄᭞ᬯᬶ
ᬭᬾᬄᬢᬦ᭄ᬧᬢᬗ᭄ᬕᬸ᭟᭜᭟ᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶᬘᬳᬶ᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬩᭂᬮᭀᬄᬩᭀᬗᭀᬮ᭄᭞ᬧᬧᬓ᭄ᬭᬫ᭄ᬩᬂᬢᬸᬬᬸᬳᬶᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾ᭞ᬦᬾᬚᭀᬄᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬤᭀᬂᬦᬾᬧᬳᭂᬓ᭄ᬕᬶᬲᬶ᭞
ᬗᬸᬤᬢ᭄ᬯᬭᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸᬬᬸᬄ᭟᭜᭟ᬓᬗᬶᬦ᭄ᬓᬯᬸᬄ᭞ᬓᬚᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄ᬢᬸᬯᬸᬦ᭄ᬳᬩᭀᬢ᭄᭞ᬧᭂᬢᬦ᭄ᬳᬶᬩᬩᬲ᭄ᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬘ᭄ᬭᬾᬓᬾᬄ᭞ᬦᬾᬦᭂᬳᬮᬸᬄ᭞
ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᭀᬭᬳᬂᬲᭂᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬤᭂᬫᭂᬦᬦ᭄ᬗᬫᬶᬮ᭄ᬫᬶᬮ᭄᭞ᬳᭂᬜᬾᬦ᭄ᬳᭂᬜᬓ᭄ᬗᬸᬕᬸ᭟᭜᭟ᬳᬸᬫᬄᬮᬸᬯᬸᬂᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬚᬦᬶᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬘᬭᬳᬶᬩᬮᭀᬮᭀᬂ᭞ᬩᬓᬮ᭄ᬳᬧᬫᭂᬮᬄᬦ᭄ᬢᭀᬳᬸ
[᭖᭗ 67A]
ᬫᬳᬾ᭞ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬢᬸᬮᬂ᭞ᬢᭂᬮᬄᬳᬸᬫᬮ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬩᬲᬂᬘᬗ᭄ᬕᭂᬢ᭄ᬘᭂᬓᬶᬂ᭞ᬫᬢᬧᭂᬲᬸᬓᬩᬸᬃ᭟᭜᭟ᬢᬸᬦᬲᬗᬸ᭞ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬫᬧᬸᬕ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬗᭀᬬᭀᬂ᭞ᬍᬫᬄᬍᬫᭂᬂᬦ᭄ᬢᭀᬭᬭᬫ᭄ᬩ
ᬗᬦᬾ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬚᭂᬗᬄ᭞ᬫᬗᭂᬦᭂᬳᬂᬲᬳᬶ᭞ᬳᬶᬬᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬕᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᭂᬥᭂᬫᬦᬾᬮᬸᬯᬸᬂ᭟᭜᭟ᬬᬾᬦ᭄‌ᬬᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬳᬧᬤᬤᬶ᭞ᬳᬶᬲᭂᬫᬮ᭄ᬗᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬳᭂ
ᬦ᭄ᬢᭀᬫᬲᬶᬄᬧᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶᬳᬤᬦᬾ᭞ᬤᬶᬢᬸᬦᭀᬗᭀᬲ᭄᭞ᬧᬢᬶᬫᬶᬯᬄᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬤᬶᬳᬸᬫᬳᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬢᬸ᭟᭜᭟ᬬᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬕᬕᬺᬕᭂᬢᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄
ᬬᬜᬮᭀᬃᬚᭀᬃ᭞ᬫᬫᬭᬦᬶᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄᬳᬶᬲᭂᬫᬮᬾ᭞ᬲᬢᭂᬓᭂᬤᬾᬦᬸᬮᬶᬗᬸᬲᬓᬲᬶᬓ᭄᭞ᬳᬸᬫᬄᬜᬓᬩᬶᬲ᭄ᬩᬶᬲ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄‌ᬬᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭟᭜᭟ᬢᬸᬃᬓᬘᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬜ