Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/65

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖᭔ 64B]
᭖᭔᭟
ᬭᬶᬂ᭞ᬤᬶᬓᬬᬸᬦᬾᬦ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬤᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭟᭜᭟ᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬮᬲ᭄ᬳᬃᬱᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬗᬮᬧ᭄ᬓᬲᭀᬃ᭞ᬉᬥᬸᬄᬲᭂᬫᬮ᭄ᬢᬸᬮᬸᬲᬂᬲᬸᬓᬦᬾ᭞ᬫᬗᭀᬮᬲᬶ
ᬦ᭄᭞ᬗᭀᬂᬓᬯᭂᬮᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬫᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬩᬸᬯᬸᬂᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭟᭜᭟ᬥᬸᬓ᭄ᬓᬭᬸᬗᬸ᭞ᬤᬾᬭᬲᭂᬫᬮ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬦᬄᬮᬫᬸᬦ᭄ᬧᬓᬾᬯᭂᬄ᭞ᬳᬶᬭᬲᬸᬓᬳᬲᬸᬂᬳᭀᬮᬲᬶᬂᬓᭀ᭞ᬦ
ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬤ᭞ᬧᬥᬫᬦᬸᬯᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬤᬗᬤᬸᬭᬸᬲᬶᬢ᭄᭞ᬫᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬢᬸᬳᬸ᭟᭜᭟ᬕ᭄ᬮᬶᬲᬶᬂᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬭᬓᭂᬢ᭄ᬧᬥᬓᬲᬶᬄ᭞ᬳᬶᬲᭂᬫᬮ᭄‌ᬬᬕᭀᬧᭀᬄ᭞ᬗᬭᬸᬭᬸᬳᬂᬲᬳᬦ
ᬦ᭄ᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾ᭞ᬘ᭄ᬭᭀᬭᬶᬂᬮᬗ᭄ᬲᬢ᭄᭞ᬲᬮᬓ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬭᬾᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄᬯᬦᬶ᭞ᬚᬼᬓᭂᬢ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬲᭂᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭟᭜᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬳᬾᬩᬸᬄ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬮᬶᬫᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬲᭂᬫᬮ᭄ᬗᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬫᬶᬢᬸ
[᭖᭕ 65A]
ᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲᬤᬵᬮᭀᬦᬸᬚᬭᬾ᭞ᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬧᬂᬲᬸᬯᬸᬤᬂᬤᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬮᬶᬄᬢᬦ᭄ᬧᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᬧᬓᬭᬧᬸᬧᬸᬄ᭟᭜᭟ᬤᭀᬂᬚᬢᬶᬭᬸᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬩᬶᬸᬂᬘᬶᬸᬂᬓᬶᬸᬂ᭄‌ᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬳᬶᬩ
ᬫᬵᬯᬓ᭄ᬩᬸᬭᭀᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬧᬢᬸᬄᬲᭀᬭᭀᬳᬦ᭄ᬲᬢᭀᬦᬾ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬶᬭ᭞ᬳᭂᬦᬸᬮᬗ᭄ᬕᭂᬂᬫᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬲᬶᬄᬫᬢᬸᬯᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬗᬯᬾᬳᬸᬫᬄᬮᬸᬯᬸᬂ᭟᭜᭟ᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄
᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬧᬢᬸᬯᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬲᬤᭀᬦ᭄᭞ᬳᭂᬤᬗᬸᬮᬳᬂᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬫᭀᬫᭀᬦᬾ᭞ᬗᬮᬶᬄᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬓᬾᬂᬗᬶᬧᬶᬓᬶᬧᬶᬓ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢᭂᬲᬂᬦᬾᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬩᬶᬲᬲᬓᬶᬂᬗᬧᬸᬲ᭄᭟᭜᭟
ᬳᬸᬮᬢ᭄ᬲᬥᬸ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬘᬸᬯᬶᬮ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬸᬍᬕᬶᬦ᭄ᬲᬶᬂᬗᬢᭀᬦ᭄᭞ᬗᬭᬸᬕᬥᬢᬦ᭄ᬜᬶᬤ᭄ᬭᬮᬫ᭄ᬧᬳᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬗᬶᬢᬸᬂ᭞ᬤᬤᬶᬳᬸᬘᬧ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᭂᬮᬶᬤᬶᬦ᭄᭞ᬭ