Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/62

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖᭑ 61B]
᭖᭑᭟
ᬡᬯᬓ᭄ᬩᬚ᭄ᬭ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬤᬶᬮ᭄ᬯᬶᬄᬧᬕᭂᬄᬗᬶᬲᬶ᭞ᬫᬜᬸᬓ᭄ᬮᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬘᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬯᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬩ᭄ᬭ᭠ᬢᬦᬾᬓᬲᬸᬩ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬶᬤᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬫᬳᬶᬍᬳᬦ᭄᭞ᬤᬶ
ᬤᬸᬳᬸᬃᬅᬓᬰᬮᬘᬸᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬜᬸᬲᬸᬧ᭄᭞ᬓᬲᬧ᭄ᬢᬧᬢᬮᬳᬮᬶᬄ᭞ᬲᬦᬾᬧᬢᭂᬄᬢᭂᬗᭂᬭᬶᬦ᭄ᬜ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬫᬶᬚᬭᬢ᭄ᬓᬭᬸ᭞ᬳ᭄ᬬᬸᬦᬶᬤᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬧᬶᬢᬭ
ᬦ᭄ᬲᬂᬫᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭟ᬲᬶᬂᬬᬫᬡᬶᬓᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬮᬫᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂ᭟᭜᭟ᬩᬸᬦ᭄ᬢᭂᬢᬂᬲᬢ᭄ᬯᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬓᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬦᬵᬕᬕᬶᬡᬶᬚᬭᬢ᭄ᬓᬭᬸ᭞ᬯᭂᬢᬸᬩᭀ᭞
ᬩᭀᬢ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬡ᭄ᬥᬓᬬᬸᬦ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬢᬸᬮᬓ᭄ᬗᬯᬗᬸᬦ᭄ᬢᬧ᭞ᬳᬓᬸᬢᬸᬲ᭄ᬩᬸᬮᬦ᭄ᬫᬢᭂᬫᬸ᭞ᬅᬱ᭄ᬝᬶᬓᬦᬫᬦᬶᬂᬦᬓ᭄ᬢ᭞ᬕᬶᬡᬕᬶᬡᬶᬮᬓᬶᬮᬓᬶ᭞ᬳᬗᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬲ
[᭖᭒ 62A]
ᬳᬦᬦ᭄ᬓᬤᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬓᬯᬶᬢᬦ᭄ᬫᬦᭂᬫᬸᬭᬳᬬᬸ᭟᭜᭟ᬓᬾᬢᭀᬧᬶᬢᭂᬓᭂᬢᬾᬳᬶᬤᬶᬂ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬧᬤᬫ᭄ᬥᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬤᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬓᬲ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬜᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬅᬦ᭄ᬢᬪᭀ
ᬕᬫᬗᬯᬶᬮᬗᬶᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬯᬶᬥᬶᬯᬾᬤᬦ᭞ᬲᬂᬅᬱ᭄ᬝᬶᬓᬦᬸᬮᬶᬫᬸᬭᬸᬓ᭄᭞ᬫᬤᬦᬸᬃᬫᬶᬯᬄᬫᬯᬾᬤ᭞ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬧᬥᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬭᬵᬕᬬᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬱ᭄ᬝᬾ
ᬲ᭄ᬯᬃᬬ᭄ᬬᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭟᭜᭟ᬓᬢᬸᬭᬦᬺᬓᭀᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬯ᭞ᬫᬫᬋᬓᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬸᬫᬤᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗᬾᬫᬦ᭄ᬕᬢᬶ᭞ᬲᬯᬶᬭᬾᬄᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬲᬘᬶᬢ᭄ᬢ
᭞ᬲᬧᬶᬢᬸᬤᬸᬄᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬭᬡᬲᬶᬸᬂᬤ᭄ᬥᬶᬸᬂᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬢᭀᬳᭀᬫᬦᬾᬗᬹᬦᬷ᭞ᬓᬳᬶᬚᬦᬶᬗᬯᬗᬸᬦᬂ᭞ᬚᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬮᬸᬯᬸᬂ᭟᭜᭟