Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/55

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕᭔ 54B]
᭕᭔᭟
ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬳᭂᬦ᭄ᬢᬸᬗᬂ᭞ᬤᬶᬧᬗ᭄ᬓᬸᬗᬾᬫᬧᬸᬕ᭄ᬮᬶᬂ᭟᭜᭟ᬳᭂᬗ᭄ᬲᭂᬓ᭄ᬜᬗ᭄ᬓᭂᬍᬓ᭄‌ᬬᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬫᬦᭂᬧᬾᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬧᬦ᭄ᬕᬶᬢ᭄ᬕᬶᬢ᭄᭞ᬓᬧᭀᬯᬶᬥᬶᬦᬾᬲᬸᬘᬶᬸᬂᬘᬶᬸᬂᬯᬾᬘ᭞
ᬫᬗᬮᬸᬮᬸᬓ᭄‌ᬬᬦᬸᬳᬸᬦᬂ᭞ᬕᬗ᭄ᬲᬃᬓᬤᬶᬜᬸᬄᬳᬩᬸᬢᬶ᭞ᬫᬭᭀᬗᬭᭀᬗᬦ᭄᭞ᬓᬵᬮᬳᭂᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄‌ᬬᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬶᬂ᭟᭜᭟ᬤᬶᬧᬓᬸᬦᬾᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬓᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬗᭂᬤᬢ᭄
᭞ᬫᬮᬶᬬᬢ᭄ᬢᬸᬳᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬶᬂ᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄᭞ᬤᬶᬚᬯᬶᬥᬶᬦᬾᬲᬸᬯᬾᬘ᭞ᬧᬶᬘ᭠ᬬᬂᬲᬦᬾᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬮᬦ᭄ᬧᭂᬚᬄ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬧᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬍᬯᬶᬄ᭟᭜᭟ᬭ ᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬤᬦ
ᬭᬶᬲ᭄ᬗᭂᬦᬄᬳᬶᬢᬢᬦᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬍᬕᬦᬾᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬮᬶᬄᬚᬦᬶᬢᬓᭂᬳᬾ᭞ᬓᬮᬶᬂᬓᬾᬦᬾᬓᬸᬢᬸᬦ᭄ᬢᬦᬄ᭞ᬳᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬤᬬᬦ᭄ᬳᬶᬩ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬩᬦᬾᬘᭂᬧᬸᬢ᭄᭞
[᭕᭕ 55A]
ᬧᬘᬂᬲᬤᬾᬕ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬮᬮᬩ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬗᭂᬮᬶᬂᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬳᬾᬄᬳᬾᬄᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬲᬚᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬧᬶᬢᭂᬓᭂᬢ᭄ᬳᬶᬯᬳᬾ᭞ᬧᬂᬳᭂᬤᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬲᬄ᭞ᬭᬶᬂᬲᬦ᭄ᬢᬦ
ᬦ᭄ᬤᬦᬾᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬯᬬᬄᬲᭂᬫᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬶᬮᬸ᭞ᬓᬲᬶᬄᬧᬶᬲᬦ᭄ᬓᬸᬫᬜᬫ᭟᭜᭟ᬭᬶᬂᬯᬬᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬤᬶᬯᬬᬄᬓ᭄ᬭᬬᬄᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄᭞ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬤᬓᬘᬭᬶᬢ᭠
ᬦᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬾᬯᭀᬲ᭄ᬦᬾᬓᬲᬸᬩ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬯᬶᬯᬾᬓᬢᬸᬃᬯᬶᬘᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬫᬓᬶᬮᬶᬢ᭄ᬫᬲᬶᬮᬶᬄᬳᬸᬭᬸᬧ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬲᬲᬢ᭄ᬚᬓ᭄ᬤᬤ᭄ᬯ᭟᭜᭟ᬓᬤᬶᬗᭂᬄᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬢᬢᬦᬶ᭞ᬓ
ᬯᬶᬢᬦ᭄ᬜᬦᬾᬓᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᭂᬜᬕ᭄ᬓᭂᬦᭂᬄᬜᬦᬾ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬗᭂᬄᬜᬶᬦ᭄ᬳᬶᬯᬦᬭ᭞ᬗᬮᬯᬸᬢ᭄‌ᬬᬫᬦ᭄ᬤᭂᬲᭂᬓᬂ᭞ᬧᭂᬲᬸᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬥᬸᬄᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ