Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭔᭗ 47B]
᭔᭗᭟
ᬚᬾᬗ᭄ᬕᭀᬢ᭄ᬜᬦᬾᬳᬢᬸᬩ᭄᭞ᬘᬸᬗᬸᬄᬓᬤᬶᬜᬫ᭄ᬩᬸᬭᬵᬓ᭄ᬢ᭞ᬓᬸᬧᬶᬂᬧᬶᬬᬸᬂᬩᬸᬓᬧᭂᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬳᬦᬹᬢ᭄᭞ᬩᬲᬂᬩᬾᬬᭀᬤ᭄ᬫᬕᬾᬦ᭄ᬤᬾᬳᬦ᭄᭟᭜᭟ᬕᬗ᭄ᬲᬸᬄᬧᬗ᭄ᬭᬯᭀ
ᬲᬾᬕᭂᬢᬃ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬸᬯᬂᬦᬧᬶ᭞ᬓᬭᬾᬡᭀᬳᬦ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬕᬧᬄ᭞ᬯᬦᬭᬓᭀᬩᭀᬃᬗᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩᬗ᭄ᬕᬫᬯᭀᬓ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬲᬦᬾᬳᬦ᭄ᬚᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬓᬚᬸᬫ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬦᬶ᭠
ᬗᭂᬄᬳᭀᬃᬣ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬂᬮᬦ᭄ᬤᬾᬬᬦᬾᬧᬮᬶᬂ᭞ᬢᭂᬓᬳᬮᬸᬄ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬜᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄ᬤᬬ᭟᭜᭟ᬤᬶᬢᬸᬬᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬶᬳᬩ᭄ᬬᬦᬾᬗᬮᬶᬄᬢᬶᬬᬶᬂ᭞ᬗ᭄ᬕ
ᬯᬾᬩᬸᬂᬩᬸᬂᬧᬘᬂᬯᬥᬄ᭞ᬦᬫ᭄ᬩᬸᬦᬂᬢᬾᬗᬾᬲ᭄ᬜᬚᬦᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄ᬲᬸᬩᬓᬕᬭᬧᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬜᭀᬗ᭄ᬓᭀᬓ᭄ᬫᬦᬾᬗ᭄ᬓᭂᬮᬸᬓ᭄᭞ᬢᭂᬗᬾᬲ᭄ᬢᭂᬗᬾᬲ᭄ᬫᬗᬾᬗᬾᬲᬦ᭄᭞ᬫᬲᬾ
[᭔᭘ 48A]
ᬧᬓ᭄ᬗᬶᬯᬦᭂᬗᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬫᬩᬳᬦ᭄ᬳᬩᬸᬂᬩᬸᬂᬤᭀᬯᬂ᭟᭜᭟ᬘᬭᬶᬢᬬᬂᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬕᬧᬄᬗᬾᬕᬄᬢᭀᬮᬄᬢᭀᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬓᬸᬳᬾᬫ
ᬲᬶᬄᬳᭀᬦ᭄ᬧᬾᬳᬂ᭞ᬘᬶᬭᬶᬢᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬢᬫᬧᬗᬶᬤ᭄᭞ᬢᬦᬸᬘᬧᬦ᭄ᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬘᬭᬶᬢᬬᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬤᬦᬾᬲᬂᬮᬦ᭄ᬤᬾᬬᬦ᭄᭞ᬫᬦᭂᬕᬓ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬘᬮᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫ
ᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭟᭜᭟ᬲᬂᬮᬦ᭄ᬤᬾᬬᬦ᭄ᬫᬢᭀᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬜᬭᬾᬭᬾᬮᬶᬬᬢ᭄ᬓᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬳᬶᬄᬘᬳᬶᬓᭀᬳᬶᬯᬦᬭ᭞ᬳᬧᬲᬥ᭄ᬬᬦ᭄ᬘ᭠
ᬳᬶᬫᬳᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬦ᭄ᬢᬄᬳᬦᬓ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬜᬥ᭄ᬬᬧᬘᬂᬫᬳᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬳᬸᬮᬫ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬓᬶᬥᬶᬓ᭄᭞ᬫᬫ᭄ᬤᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬲᬫ