Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/47

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭔᭖ 46B]
᭔᭖᭟
ᬘᬧ᭄ᬕᬸᬬᬸ᭞ᬳᭀᬭᬭᬲ᭄ᬳᬶᬩᬦᬾᬤᭂᬓᬶᬮ᭄᭞ᬚᬗ᭄ᬓᬢᬸᬬᬸᬄᬫᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬢᬸᬯᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯᬦᬸᬕ᭄ᬤᬸᬕᬶᬦ᭄ᬲᬳᬂ᭞ᬲᬳᬫᬸᬜᬶᬫᬦᬓᭀᬦᬶᬦ᭄᭟᭜᭟
ᬮᬸᬢᬸᬂᬲᭂᬤᭂᬂᬓᬾᬬᬲᭂᬤᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬜᬯᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄᬲᬚᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬓᭀᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬚᬚᬳᬶᬮ᭄᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬲᬚᬩᬶᬓᬲ᭄ᬳᬶᬩ᭞ᬦᬸᬫᬤᬓᬂᬓᬳᬶᬫ᭠
ᬢᬶ᭟᭜᭟ᬓᬳᬶᬓᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬭᬦᬸᬧ᭄ᬢᬸᬧ᭄᭞ᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮᬂᬩᬬᬸᬗᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶ᭞ᬗᬍᬓᬲᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬜᬶᬗ᭄ᬕᭂᬮᬃ᭞ᬳᬶᬓᬯᬕᭂᬤᭂᬕ᭄ᬢᬸᬃᬗᭂᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄᭞ᬲᬸᬩᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄᬗᬩᬃᬳᬩᬃ᭞ᬳᬧᬶᬦᬾᬗᬸᬮᬄ
ᬗᬫᬳᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬗ᭄ᬭᬲᬓᭂᬩᬸᬲ᭄᭞ᬲᬶᬲᬸᬬᬫᬗᬮᬶᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬤᬶᬲᭂᬮᬕᬦ᭄ᬲᬳᬗᬾᬗᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫᬓᭂᬘᭀᬲ᭄ᬳᭂᬩᬄᬫᬧᬸᬕ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬜᭂᬍᬓᬾᬢᬾᬓ᭄ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬧᭂᬚᬄ᭞
[᭔᭗ 47A]
ᬓᬾᬯᬮᬫᬗ᭄ᬲᭂᬗᬦ᭄ᬓᬭᬶ᭟᭜᭟ᬫᬭᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬗᭂᬤᬢ᭄ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬮᬶᬬᬢᬶᬦ᭄ᬩᬸᬮᬸᬦᬾᬮᬶᬕ᭄ᬮᬶᬕ᭄᭞ᬫᬸᬭᬾᬗᬂᬫᬮᬳᬶᬩ᭄ᬗᬗ᭄ᬲᭂᬳᬂ᭞ᬩᭂᬮᬲ᭄ᬫᬓᬓᬲᬶᬳᬦ᭄ᬚᬦᬶ᭞ᬳᭂᬦᭂ
ᬗᬓ᭄ᬦᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬂᬮᬦ᭄ᬤᬾᬬᬦ᭄ᬓᬳᬸᬘᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭜᭟ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬤᬦᬾᬲᬂᬮᬦ᭄ᬤᬾᬬᬦ᭄᭞ᬢᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬚᬾᬕᭀᬲᬤᬚᭂᬕᬶᬕ᭄᭞ᬗᭂᬮᬄᬧᬜ᭄ᬚᬓ᭄ᬮᬶᬬᬸᬧᬶᬲᬦ᭄
᭞ᬫᬕᬶᬮᬶᬃᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬫᬜᬤᬾᬕ᭄ᬓᭂᬋᬂᬕᬢᬶ᭞ᬫᬗᭀᬜᬂᬢ᭄ᬯᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬮᬸᬓᬸᬄ᭞ᬳᬸᬮᬫᬾᬓᬲᭂᬦᭂᬗᬦ᭄᭞ᬳᬸᬮᬦ᭄ᬳᬫᬾᬢ᭄ᬢᬸᬯᬄᬓᬧᬸᬚᬶ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬤᬦᬾᬳᬩᭀᬜ᭄ᬚᭀᬃ
ᬗᬭᬕ᭟᭜᭟ᬳᬦᬹᬢ᭄ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬤᬦᬾᬳᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬥᭂᬥᭂᬕᬾᬫᬗᬸᬫᬃᬫᬥᬶ᭞ᬰᬶᬭᬄᬍᬗᬃᬫᬧᬾᬮ᭄ᬧᭂᬮᬦ᭄᭞ᬳᭂᬩᭀᬓᬾᬲᬫᬄᬤᬶᬳᬸᬭᬶ᭞ᬓᬸᬫᬶᬲ᭄ᬩᬭᬓ᭄ᬜᬋᬕᬶᬢ᭄᭞ᬓᬧᬾᬂ