Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/46

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭔᭕ 45B]
᭔᭕᭟
ᬮ᭄᭞ᬓᭂᬤᬾᬓᬶᬭᬧᬮᬶᬂ᭞ᬩᬮᬶᬮᬸᬢ᭄ᬢᬸᬃᬳᬩᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬸᬢᬦ᭄᭟᭜᭟ᬤᬤᬶᬗᬾᬜᭀᬃᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬥᬸᬄᬓᬓ᭄ᬯ᭞ᬳᭂᬤᬫᬜᭂᬩᭂᬢᬂ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦᬶ
ᬭᬦᬾᬦᬾᬚᭂᬮᬾ᭞ᬳᬦᬾᬫᭂᬮᬄᬫᭂᬮᬄᬧᬸᬧᬸ᭞ᬲᬯᬸᬢ᭄ᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬚᬮᬦᬂ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬓᭀᬫᬯᬱ᭄ᬝᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬮᭀᬫ᭄ᬧᬂᬭᬶᬂᬳᬸᬪᬬ᭞
ᬲᬳᬸᬭᬶᬧᬦ᭄᭞ᬗᭀᬮᬄᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬗᬮᬶᬄᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᭀᬂᬓᭀᬢᭀᬲᬶᬦ᭄ᬯᬦᬭ᭟᭜᭟ᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭜᭟ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᭂᬦ᭄ᬓᭂᬦᭂᬄᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬳᬾᬫᭂᬂᬲᭂᬓ᭄ᬱᭂᬓ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳ
ᬢᬶ᭞ᬳᬸᬫᬮᬃᬲᬶᬄᬳ᭄ᬬᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬚᬯᬶᬥᬶᬦᬾᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬗᬲᬸᬂᬫᬦᬄᬲᬸᬢᬺᬧ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾᬮᬦᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭜᭟ᬲᬶᬕ᭄ᬲᬶᬕᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬲᬶᬂᬩᬶᬓ
[᭔᭖ 46A]
ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬲᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬜᬦᬾᬓᬤᬸᬂᬭᬸᬲᬓ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬬᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬫᬢᬗ᭄ᬕᭂᬄᬭᬶᬂᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯ᭞ᬓᬳᬶᬳᭂᬦᬸᬗᬍᬓᬲ᭄ᬚᬦᬶ᭟᭜᭟ᬲᬂᬓᬓ᭄ᬯᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬂ
᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬗᬋᬕᭂᬧ᭄ᬫᬫᬸᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬗᬋᬧᬶᬦ᭄ᬩᬂᬩᬂ᭞ᬳᬸᬮᬢ᭄ᬲᬥᬸᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬘᬸᬯᬶᬮ᭄᭞ᬚᬢᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬬᬗᬭᬶᬜ᭄ᬘ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬬᬦᬾᬧᬂᬩᬸᬯᬸᬂᬫᬢᬶ᭟᭜᭟ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬲᬸᬯᬾᬫᬚᬸᬚᬸ
ᬓ᭄᭞ᬲᬶᬂᬮᬓᬸᬫᬦᭂᬫ᭄ᬯᬂᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬓᭂᬦᭂᬄᬓᬤᬸᬂᬓᬧᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᭀᬜᬓ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓᬶᬓᬸᬓ᭄ᬧᬗ᭄ᬭᬲᬦᬾᬲᬮ᭄ᬲᬮ᭄᭞ᬦᬄᬲᬸᬩᬪᬬᬕᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭜᭟ᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄‌ᬬᬗᬍᬓᬲ᭄ᬤᬶ
ᬢᬸ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬓᬶᬦ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬢᬦ᭄ᬤᬂᬢᬶᬦ᭄ᬤᬓᬾᬕᬧᬄ᭞ᬗᬾᬩ᭄ᬭᬲᬂᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬓᬾᬦᬾᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬲᬂᬧ᭄ᬭᬯᬶᬭ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬍᬯᬶᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯᬗᬸ