Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/38

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭓᭗ 37B]
᭓᭗᭟
ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬜᬢ᭄ᬯᬳᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬓᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬸᬗᬦ᭄ᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬦᬄᬮᬯᬸᬢᬂ᭞ᬢᬸᬢᬸᬭᬂᬚᬦᬶᬓᬧᬶ᭞ᬳᬧᬂᬳᬶᬭᬤᬤᬶᬢᬳᬸ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬓᬢᬢ᭄ᬯᬦᬶᬩ᭞ᬲᬤᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄᭞ᬳᬶ
ᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬦᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬤᬸᬓᬸᬄ᭞ᬭᬵᬫᬬᬡᬦᬾᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬤᬸᬓᬸᬄᬩᭂᬗᭀᬂᬫᬶᬭᬕᬶ᭟᭜᭟ᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬓᬶᬲ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬥᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬧᬜᭂᬦᭂᬗᬾ᭞ᬯᬦᬭᬤᬳᬢ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬧᬢᬶᬄᬢᭂᬮᬸᬂᬤ
ᬰᬢᭂᬮᬸ᭞ᬲᬫᬶᬕᬕᬄᬧ᭄ᬭᬓᭀᬰ᭞ᬫᬧᬧᬲᬶᬄ᭞ᬲᬂᬲᬸᬕ᭄ᬭᬶᬯᬲᬦᬾᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬭᬵᬓᬦ᭄ᬤᬲᬂᬩᬮᬶᬭᬵᬚ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬯᬶᬥᬶ᭟᭜᭟ᬭᬾᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬋᬓᬦ᭄ᬲᬬᬂ᭞ᬢᬸᬃᬓᬳᬶ
ᬘᬾᬦ᭄᭞ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬲᬦᬾᬍᬯᬶᬄ᭞ᬘᬦ᭄ᬥᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬯᬰᬗᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩᬂᬚᬷᬯ᭞ᬩᭂᬲᬶᬯᬚ᭞ᬫᬮᬾᬮᬫᬓᭂᬚᬂᬢᬸᬫ᭄ᬧᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬢᬶᬩᬳᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬚᬢ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ
[᭓᭘ 38A]
ᬦ᭄ᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬧᬶᬤᬾᬦᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬲᬤᬸᬓᬾᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬂᬦᬶᬮᬵᬢ᭄ᬫᬚᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗᬫ᭄ᬩᬤᬶᬳᬯᬂᬳᬸᬯᬸᬂ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬘᬶᬢ᭞ᬢᭂᬓᭂᬤ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬤᬶᬍ
ᬗ᭄ᬓᬧᬸᬭᬦᬾᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬤᬶᬢᬫᬦᬗ᭄ᬲᭀᬓ᭞ᬕᭂᬦᬄᬲᬂᬲᬶᬢᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭜᭟ᬯᬢ᭄ᬭᬩᬳᬦ᭄ᬤᬦᬾᬗᬢᬸ᭞ᬲᬯᬶᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬓᬧᬭᬶᬢᭂᬢᭂᬲ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬲᬸᬭ
ᬢ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬢᬸᬃ᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬤᬶᬢᬸᬓᬧᬶᬘᬬᬂ᭞ᬘᬶᬳ᭄ᬦᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬶᬫ᭄ᬲᬶᬫ᭄ᬫᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦᬦ᭄ᬢᬢᬸᬃ᭞ᬫᬲᭀᬘᬳᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬸᬫᬶᬮᬄ᭞ᬲᬂᬦᬶᬮᬲᬸᬦᬸᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭟᭜᭟ᬲᬳᬲᬤᬦᬾᬗᬋᬩᬄ
᭞ᬫᬗᭂᬮᬸᬂᬮᬸᬗᬂ᭞ᬓᬮ᭄ᬧᬢᬭᬸᬦᬾᬩᬺᬱᬶᬄ᭞ᬯᭀᬄᬯᭀᬳᬦ᭄ᬧᬸᬱ᭄ᬧᬶᬢᬳᬭᬹᬫ᭄᭞ᬯᬸᬲᬓ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬧᬲᬮᬾᬗ᭄ᬓᬢ᭄᭞ᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬓᭂᬤᬶᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᭂᬄᬧᬮᬶᬂᬧᬢᬶᬧᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬮᬾᬦ