Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭓᭓ 33B]
᭓᭓᭟
ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬳᬶᬯ᭄ᬭᬾᬳᬓᬶᬓ᭄᭞ᬢᬸᬃᬗᬸᬗ᭄ᬓᬩ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᬸᬮᬓ᭄᭞ᬲᬂᬓᬓ᭄ᬯᬫᬧᬶᬦᬶᬤ᭄ᬭ᭞ᬓᬚᭂᬫᬓ᭄ᬢᬸᬃᬓᬓᬶᬲᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬦᬢᬤ᭄ᬫᬗᬩᬫᬸᬮᬶᬄ᭟᭜᭟ᬢᭂ
ᬓᭂᬤ᭄ᬚᬸᬫᬄᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬜᭂᬭᬶᬢᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬜ᭞ᬳᬬᬸᬫᬳᬶᬢᬾᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬾᬩᬧᬫᬩᬳᬦ᭄᭞ᬧᬘᬂᬩᬾᬚᬳᭂᬦ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬩᬲᬦᬾᬕᬳᬾᬦᬂᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬢᭂᬦᬾ
ᬮᬶᬬᬸᬦᬂ᭞ᬳᬧᬂᬮᬸᬯᬸᬂᬩᭂᬩᭂᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬬᬦᬷᬬᬸᬓᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬸᬗᬦ᭄ᬗᬶᬸᬂᬦ᭄ᬤᬶᬸᬂᬓᬶᬸᬂᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬦ᭄ᬤᭂᬲᭂᬓ᭄ᬕᬸᬭᬸᬦᬾᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬦᬸᬦᬲᬂ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬲᬶᬄᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬕᬸᬭᬸᬦᬾᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫ
ᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬓᬓ᭄ᬯ᭞ᬳᬸᬮᬫ᭄ᬜᬦᬾᬫᬸᬮᬸᬓ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭟᭜᭟ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬸᬂᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬓᭀᬫᭀᬄᬜᬦᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮᬂᬳᬭᬓᬦᬶᬲ᭄᭞ᬦᬲᬶᬩᬳᬲ᭄ᬩᬭᬓ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬓ
[᭓᭔ 34A]
ᬭᬗ᭄ᬓᬾᬗᬶᬦᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬭᬭᬶᬲ᭄ᬦᬓᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬳᬫᬄᬳᬶᬩ᭞ᬲᬂᬓᬓ᭄ᬯᬫᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚ᭄ᬭᭀᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬮ᭄ᬢᭂᬤᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬩ᭄ᬬᬸᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬬ
ᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬓᬾᬳᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᭂᬕᭂᬭᬦ᭄᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬓᬾᬢᭀᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬦᬾᬢᭂᬤ᭠ᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬓᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬸᬗᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭟᭜᭟ᬮᬸᬯᬲ᭄ᬗᬮᬶᬄᬩ᭄ᬬᬸᬫᬶᬯᬄᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬮ᭄
᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬳᬓᬶᬲᬜᭂᬤᬶᬢ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄᬗᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬤᬦᬾᬜᭂᬭᬳᬂ᭞ᬧᬦᬓᬾᬗᬩᬬᬂᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯᬗᬓᬓ᭄᭞ᬩᬳᬦᬼᬕᬦᬾᬢᬶᬤᭀᬂᬕᬶᬕᬶᬲ᭄᭟᭜᭟
ᬧᭂᬤᬲ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬳᬦ᭄ᬜᬗᬍᬗ᭄ᬓᬭᬉᬧᬬ᭞ᬫᬶᬖ᭄ᬦᬳᬶᬯᬦᬭᬶ᭞ᬭᬾᬄᬫᬸᬮᬓᬲ᭄ᬢᬯ᭞ᬗ᭄ᬕ᭠ᬯᬾᬧᬢᬶᬦᬶᬂᬭᭀᬯᬂ᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬶᬩᬢᬦ᭄ᬤᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬳᬶᬫᬲᬗᬂ᭞ᬉᬧᬬᬲᬶᬮᬶᬩ᭄ᬢᬸᬃ