Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/33

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭓᭒ 32B]
᭓᭒᭟
᭞ᬢᬦ᭄ᬤᭀᬄᬤᬦᬾᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯ᭟᭜᭟ᬧᬸᬄᬥᬸᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭜᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧᬶᬲᬦ᭄ᬓᬳᬶᬗᭂᬢᬂᬩᬦ᭄ᬯᬦᬭ᭞ᬧᬓᬓᬲᬶᬳᬦ᭄ᬜᬚᬦᬶ᭞ᬭᬶᬂᬤᬦᬾᬓᬓ᭄ᬯ᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬓᬤᬶ
ᬫᬜᬫ᭞ᬫᬓᬶᬮᬶᬢ᭄ᬲᬮᬶᬂᬲᬸᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬬᬳᬶᬯᬦᬭ᭞ᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶᬓᭂᬜᬶᬂ᭟᭜᭟ᬥᬸᬄᬓᬓ᭄ᬯᬚᬮᬦ᭄ᬓᬸᬤᬩᬋᬂᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬘᭂᬓᬸᬄᬚᬳᬾᬦᭂᬦ᭄ᬤᬤᬶ᭞ᬫᬲᬯᬸ
ᬢᬶᬓᬓ᭄ᬯ᭞ᬤᬶᬚᬳᬤᬧᬸᬜᬦ᭄ᬜ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬩᬗ᭄ᬭᬲ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬤᬢᬢᬓᭀᬦᬂ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂᬦᬾᬦᬾᬚᬦᬶ᭟᭜᭟ᬲᬂᬓᬓ᭄ᬯᬫᬲᬶᬄᬲᭂᬤ᭄ᬲᭂᬤ᭄ᬫᬦᬓᭀᬦᬂ᭞ᬳᬶᬮᬸ
ᬢᬸᬂᬫᬜᬯᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬓᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬕᭂᬮᬄᬓᬮᬶᬮᬶᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬶᬦ᭄ᬜᬬᬦᬫ᭄ᬬᬂᬚᬦᬶ᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬫᬭᬾᬭᭀᬤ᭄ᬲᬋᬂᬓᬓᬮᬶᬄ᭟᭜᭟ᬘᬭᬶ᭠
[᭓᭓ 33A]
ᬢᬬᬂᬲᬸᬩᬢᭂᬓᭂᬤ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬩ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬕᭂᬢ᭄ᬫᬦᬸᬚᬸᬲᭂᬧᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬗᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂ᭞ᬗᬾᬓᬾᬄᬗᭂᬲᭀᬧ᭄ᬗᬍᬧᬾᬳᬂ᭞ᬳᬭᬸᬄᬮᬮᬄᬲᬦ᭄ᬚᬓᬳᬶ᭞ᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯᬜᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬕ᭄
᭞ᬤᬤᬶᬫᬓ᭄ᬭᬄᬫᬫᬮᬶᬂ᭟᭜᭟ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬢᭂᬓᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬫᬗᬗ᭄ᬕᬃᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄᭞ᬫᬵᬦ᭄ᬤᬸᬧᬦ᭄ᬤᬸᬧ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬧᬸᬕᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬫᬩ᭄ᬯᬂ᭞ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄ᬤᬶᬓᬬᬸᬦᬾᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬂᬓᬓ᭄ᬯ
ᬘᭂᬮᬂᬜᬮᬶᬲᬶᬄ᭞ᬩᬢᬦ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᬸᬮᬓ᭄᭞ᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬫᬜᬮᬓ᭄ᬱᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬓᭂᬚᬶᬢᬶᬮᬸᬢᬸᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬗᬂ᭞ᬳᬶᬓᬓ᭄ᬯᬬᬫᬜᬶᬗᬶᬤ᭄᭞ᬤᬶᬩᬢᬦ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᬸᬮ
ᬓ᭄᭞ᬲᬂᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬫᬩᬸᬯᬂ᭞ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄ᬤᬶᬓᬬᬸᬫᬜᬶᬗᬶᬤ᭄᭞ᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬳᬾᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬫᬶᬭᬕᬶᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬯᬦᬭᬶ᭟᭜᭟ᬤᬤᬶᬦᭂᬕᬓ᭄ᬤᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬗᬶᬗᭂᬃᬗᬋᬲᭂᬧᬂ᭞