Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/30

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭒᭙ 29B]
᭒᭙᭟
ᬭᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬪᬝᬭ᭟᭜᭟ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯᬫᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬫᬗᬮᬶᬄᬘᬳᬶ᭞ᬘᬳᬶᬓᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂ᭞ᬗᬫᬢ᭄ᬬᬂᬬᬳᬶᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬬᬳᬕᬸᬗᬶᬂᬤᭀᬱ᭟᭜᭟ᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬘᬳᬶ
ᬗᬶᬭᬶᬂᬢᬦ᭄ᬗᬶᬭᬶᬂᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᭀᬭᬳᬂᬭᬶᬂᬕᭂᬮᬄ᭞ᬳᬧᬂᬕᭂᬮᬄᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬗᬸᬦᬶᬗᬂᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯ᭟᭜᭟ᬬᬳᬶᬫᬘᬦ᭄᭞ᬗᬮᬾᬩᬂᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶ
ᬫᬦᬓᭀᬦᬂ᭞ᬤᬶᬚᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬦᬾᬳᬶᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂ᭞ᬳᬶᬭᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭟᭜᭟ᬦᬄᬢᬸᬚᬸᬯᬂ᭞ᬳᬧᬂᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬓᬳᬶᬗᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬦᬸᬤᬶᬗᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬚᬮᬦ᭄ᬓᭂᬫᬚᬦᬶ᭞
ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬦᬸᬮᬶᬫᬚᬮᬦ᭄᭟᭜᭟ᬬᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬗᬭᬦ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬤᬶᬳᬸᬭᬶ᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬚ᭄ᬭᬶᬢᬦ᭄᭞ᬳᬶᬄᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬓᬳᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬗᭂᬮᬸᬃᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕᬂ᭟᭜᭟ᬳᬶᬩᬫ
[᭓᭐ 30A]
ᬘᬦ᭄᭞ᬗᭀᬬᭀᬂᬤᬶᬢᬸᬳᬦ᭄ᬢᬶᬓᬳᬶ᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬢᭂᬓᬫᬳᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬧᬗᬸᬘᬧᬾᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭟᭜᭟ᬬᬦ᭄ᬓᬓᬾᬦᬾᬫᬓᭂᬮᭀᬩᬳ
ᬦ᭄ᬜᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬚᬦᬶᬳᬤᬤᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬯᬄᬳᬶᬩᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬲᬯᬸᬢ᭄ᬕᭂᬢᬃ᭟᭜᭟ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬮᬓᬃ᭞ᬤᬬᬦᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂᬩᭂᬗᬶᬮ᭄᭞ᬦᬄᬮᬯᬸᬢᬾᬤᬾᬗᬂ᭞ᬓᬳᬶ
ᬲᬥ᭄ᬬᬫᬦᬶᬦᬹᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬯᬦᬭᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬩᬫᬘᬦ᭄᭞ᬧᬢᬹ᭠ᬢᬶᬩᬗᬦ᭄ᬤᭀᬂᬓᬳᬶ᭞ᬬᬦᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬩᬳᬦ᭄᭞ᬧᭂᬤᬲᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬩᬜᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶ
ᬫᬘᬦ᭄ᬫᬲᬯᬸᬢ᭄ᬦᬕ᭄᭟᭜᭟ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬦᭂᬗ᭄ᬓᭀᬮ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬤᬶᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬓᬲ᭄ᬯᬓ᭄᭞ᬲᬳᬲᬫᬮᬳᬶᬩ᭄ᬩᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬍᬓᭀᬃᬦᭂᬓᭂᬓᬂ᭟