Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭒᭘ 28B]
᭒᭘᭟
ᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬓᬧᬦᬯᬸᬃ᭞ᬧᬢᬶᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬬᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬮᬸᬗᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬩᬾᬲᬸᬓ᭄᭞ᬧᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸᬫᬦᬢᬓ᭄᭟᭜᭟ᬲᬤᬸᬓᬶᬫᬘᬦ᭄ᬤᬶᬗᭂᬳᬂ᭞ᬤ
ᬤᬶᬬᬫ᭄ᬭᬲᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬬᬳᬲ᭄ᬭᬸᬫᬢᬓᭀᬦ᭄᭞ᬳᬧᬧᬶᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬜᬢᬸᬯᬶ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦᬶᬩᬦᬾᬩᭂᬗᬶᬮ᭄᭞ᬳᬧᬲᬥ᭄ᬬᬦᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬳᬶᬩᬮᬓᬃᬳᬫᬄᬕᭂᬮᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂ
ᬍᬯᬶᬄᬯᭂᬭᬢ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬦᬾᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬤᭀᬱᬦᬶᬩᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬕᭂᬮᬄ᭟᭜᭟ᬚᬦᬶᬳᬶᬩᬲᬶᬂᬩᬸᬯᬸᬗᬦ᭄᭞ᬮᬶᬸᬂᬮᬓᬃᬫᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬕᭂᬢᬶᬄᬩᬦᬾᬮᬓᬃᬳᭀᬬᭀᬢ᭄᭞ᬳᬢᬶ
ᬧᬧᬭᬸᬦᬾᬧᬶᬲᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬳᬸᬮᬳᬂᬓᬳᬶ᭞ᬩᬲᬂᬦᬾᬩᬤ᭄ᬩᬤ᭄ᬧᬂᬧᭂᬲᬸ᭞ᬧᭀᬮᭀᬦᬾᬧᬘᬂᬓᭂᬘᭀᬢᬂ᭞ᬳᭂᬜᬾᬦ᭄ᬗᬯᬶᬭᬗᬂᬘᬳᬶ᭞ᬬᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬫᬲᬯᬸᬢ᭄ᬫᬓᭂᬚᬶᬢ᭄ᬗᬶ
[᭒᭙ 29A]
ᬜ᭄ᬘᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬄᬓᬸᬫᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭜᭟ᬉᬥᬸᬄᬫᬘᬦ᭄᭞ᬓᬳᬶᬫᬦᬸᬢᬸᬃᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᬤᬧ᭄ᬭᬪᬸᬫᬸᬮ᭄ᬬ᭞ᬯᬶᬪᬸᬄᬜᬓ᭄ᬭᬭᬵᬢ᭄ᬓᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬢᬸᬃᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬯᬰᬾᬱ᭟᭜᭟
ᬲᬓᬾᬄᬭᬢᬸ᭞ᬲᬫᬶᬳᬫᭂᬓᬮ᭄ᬗᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᭂᬓᬾᬂᬤᬾᬯᬤᬾᬯᬢ᭞ᬲᬫᬶᬧᬥᬚ᭄ᬭᬶᬳᬗᬶᬮᬶ᭞ᬲᬓᬾᬳᬾᬢᭀᬂᬩᬦᬶᬫᬸᬮᬢ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬓᬲᬸᬩ᭄ᬓ
ᬲᬸᬪᬕᬾᬂᬕᬸᬫᬶ᭞ᬭᬶᬂᬦᬵᬕᬭᬍᬗ᭄ᬓ᭞ᬳᬶᬤᬳᬸᬫᬤᭂᬕ᭄ᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬭᬵᬯ᭠ᬡ᭟᭜᭟ᬳᬶᬤᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬗᬫᬢ᭄ᬬᬂᬧᬸᬢᬸᬲᬦᬼᬯᬶᬄ᭞ᬚᬵᬢᬶᬢᬦ᭄ᬧᬤᭀᬱ᭞
ᬢᬸᬮᬸᬲᬶᬤᬫᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬓᬯᭂᬓᬲ᭄ᬯᭂᬓᬲ᭄᭟᭜᭟ᬓᬭᬸᬲᬓᬂ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬭᬵᬫᬦᬾᬗᬹᬦᬷ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬩᬫᬘᬦ᭄᭞ᬚᬦᬶᬳᬧᬂᬢᬯᬂᬘᬳᬶ᭞ᬳᬶ