Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑᭟
ᬲᬓᬶᬂᬫᬸᬮᬶᬕᭂᬂᬲᬶᬄᬯᬶᬥᬶ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬧᭂᬜᬸᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬧᭂᬜᬸᬳᬗᬸᬘᬧᬮᭀᬦ᭄᭞ᬳᬾᬮᬸᬢᬸᬂᬢᬸᬫ᭄ᬩᬾᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬤᬶᬦᬷᬩᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄ᬗᬶᬜᬄ᭞ᬧᬦᬾᬲᬗᭂᬢ᭄ᬫᬓᬮᬗᬸᬦ᭄᭞
ᬳᬸᬮᬶᬳᬾᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬩ᭟᭜᭟ᬳᬸᬄᬳᬧᬲᬶᬓᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬳᬶ᭞ᬫᬧᭂᬢᬓᬧᬶᬦᬶᬂᬳᬶᬩ᭞ᬓᬳᬶᬲᬓᬶᬂᬓᭂᬧᬾᬢ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬲᬾ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬬᬳᬶᬍᬫ᭄ᬩᬸᬘᭀᬭᬄ᭞ᬦᬸᬮᬶᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬂᬢᭂ
ᬮᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬬᬗᬶᬤᬶᬄᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬓᬾᬦᬾᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬜᬲᬤᬭᬡ᭟᭜᭟ᬢᬸᬮᬸᬲᬂᬚ᭄ᬯᬍᬕᬦ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬓᬸᬫᬜᬫᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬭ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬩᬸᬓᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀ᭞ᬤᬶᬢᬸᬯᬳᬧᬸᬡ᭄ᬬ
ᬦᬶᬭ᭞ᬫᬶᬦᬓᬫᬓᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭞ᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬂᬳᬶᬭᬳᬩᬧᭂᬲᬸ᭞ᬤᬶᬢᬸᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᬫ᭄ᬧᬶᬳᬸᬧᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬧᭂᬜᬸᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬳᬧᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬧᬘᬂᬫᬳᬸᬧᬄ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬢᬦ
[᭑᭒ 12A]
ᬫᬧᬶᬓᭂᬦᭀᬄ᭞ᬳᬶᬭᬲᬸᬓᬳᬲᬸᬂᬯᭂᬮᬲ᭄᭞ᬦᬄᬫᬳᬶᬮᬦ᭄ᬢᬲᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬦᬶᬭᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬓᭂᬘᭀᬲᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭜᭟ᬓᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬂ
ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬲᬶᬲᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬩ᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬲᬸᬩᬤᬶᬩ᭄ᬬᬲᬾ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬤᬶᬗ᭄ᬓᭂᬮᬓ᭄ᬤᬶᬗ᭄ᬓᭂᬮᬓ᭄᭞ᬮ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬲᬧᬶᬭᬧᬶᬭ᭞ᬳᬶᬧᭂᬜᬸᬭᬭᬶᬲᬫᬸᬯᬸ᭠
ᬲ᭄᭞ᬚᬦᬶᬳᬶᬭᬦᬕᬶᬄᬳᬸᬧᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬓᭂᬜᬶᬃᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬧᬄᬳᬶᬭᬳᭂᬦᬸᬚᬸᬫᬄ᭞ᬳᬧᬂᬳᬶᬩᬤᬶᬦᬶᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄᭞ᬳᬶᬭᬫᬸᬮᬶᬄᬗᬮᬶᬄᬳᬸ
ᬧᬄ᭞ᬳᬶᬧᭂᬜᬸᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬕᭂᬢᬃ᭞ᬕᬢ᭄ᬬᬂᬓᭂᬫᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬮᬶᬄᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭟᭜᭟ᬳᭂᬤᬳᬶᬩᬫᬗᬮᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬦᬾᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞