Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭙ 9B]
᭙᭟
ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬅᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶᬪᬓ᭄ᬢᬶᬧᬕᭂᬳᬂ᭟᭜᭟ᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬶᬭᬦᭂᬕᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᭂᬂᬳᬶᬲᭂᬂᬫᬗᬯᬍᬲᬂ᭞ᬜᬫ᭄ᬧᭀᬮᬶᬳᬶᬦ᭄‌ᬬᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᭂᬤᬲᬓᬭᬶᬂ
ᬳᬶᬩ᭞ᬭᬾᬄᬓᬾᬢᭀᬉᬘᬧᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬥᬸᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬚ᭄ᬯᬧᬸᬧᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬫᬫᬍᬲ᭠ᬮ᭟᭜᭟ᬳᬬᬸᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬲᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬢᬹᬢ᭄ᬜᬦᬾᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬶ
ᬭᬧᬘᬂᬧᬫ᭄ᬩᬾᬮᬦᬾ᭞ᬧᬦ᭄ᬧᬢᬹᬢᬶᬩᬦᬾᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬳᬶᬭᬧᭂᬚᬄ᭞ᬬ᭠ᬦ᭄ᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭟᭜᭟ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ
ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶ᭞ᬧ᭄ᬯᭀᬮᬲᬶᬩᬭᬶᬂᬳᬶᬭ᭞ᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬓᬯᭀᬢ᭄᭞ᬧᬘᬂᬲᬸᬂᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳᬯᭂᬓᬲ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬭᬢᬦ᭄ᬜᬶᬤᬬᬂ᭞ᬗᬤᬓᬂᬧᬫᬍᬲ᭄ᬗᬾᬲᬸᬓ᭄᭞ᬓᬾᬯᬮᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂ
[᭑᭐ 10A]
ᬢᬶᬢᬄ᭟᭜᭟ᬳᬸᬦᬶᬂᬭᬶᬂᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬢ᭄ᬯᬶ᭞ᬳᬧᬫᬓᬧᬗ᭄ᬭᬸᬬᬕ᭞ᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬓᭂᬫᬲᬸᬩᬳᬶᬩ᭄ᬦᬓᬾᬲᬄ᭞ᬳᬶᬭᬦᬾᬚᬦᬶᬗᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬳᬧᬂᬢᬸ
ᬲᬶᬂᬢᬯᬗ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬜᬮᬶᬲᬶᬄᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬦᬸᬮᬶᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬗᬭᬸᬭᬸᬄᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬤᭂᬗ᭄ᬓᬮ᭄᭞ᬢᬦᬲᬸᬯᬾᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬘᬦ᭄ᬤᬓ᭄᭞ᬳᬶ
ᬭᬶᬓᬭᬶᬂᬢᭂᬧᬶᬦ᭄ᬢᭂᬮᬸᬓᬦ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬜᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬫᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬄᬓᭀᬬᬓᭀᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭟᭜᭟ᬳᬶᬩᬮᬓᬃᬓᭂᬚᬳᬚᬦᬶ᭞ᬳᬶᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂᬫᬲᬯᬸᬢ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬳᬶᬭᬮᬓᬃ
ᬓᬳᬮᬲᬾᬦ᭄ᬢᭀ᭞ᬦᬾᬗᭂᬦᬄᬲᭂᬮᬢ᭄ᬲᬵᬕᬭ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬮᬲ᭄ᬭᬫ᭄ᬬ᭞ᬲᬃᬯᬲᬃᬯ᭄ᬯᬦᭂᬤᭂᬂᬤᬶᬢᬸ᭞ᬢᬺᬡᬓᬮᬯᬦ᭄ᬯᭀᬄᬯᭀᬳᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬉᬘᬧᬾ