Page:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/32

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭓᭑ 31B]
᭓᭑
ᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬢᬸᬢ᭄ᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬲᬫᬶᬫ᭄ᬭᬦᬦ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬫᬸᬕ᭄ᬧᬸᬕ᭄᭞ᬤᬤᬶᬲᬳᬶᬜᬓᬶᬢᬂ
ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬗᭂᬩᬸᬲ᭄ᬲᬳᬶᬩᬸᬬᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬓᭀᬭᬾᬂᬧᬭᬂ᭞ᬲᬳᬶᬳᭂᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬧᬫᬮᬶᬧᬫᬮ᭟᭐᭟ᬧᬸᬭᬸᬳᬾᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸ
ᬦᭂᬬᬦ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬩᭂᬓᬸᬮ᭄ᬩᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬂᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬓᬩᭂᬩᭂᬂᬭᬯᬸᬄᬓᬲᬶᬓ᭄ᬲᬶᬓᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬲᬶᬳᬶᬤ᭄ᬦᬶᬓᬫᬮᬶᬄ᭞
ᬤᬶᬲᬦᬶᬲ᭄ᬘᬭᬦᬾᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬗᭂᬮᬶᬤᬶᬳᬸᬮᬫ᭄ᬳᬲᬸ᭞ᬩᬾᬲᬫ᭄ᬧᬶᬚ᭄ᬯᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲᬂ᭞ᬳᬸᬮᬫ᭄ᬮᬮᬶᬧᬶᬦᬶᬓᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬸ
[᭓᭒ 32A]
ᬮᬫ᭄ᬳᬲᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬩᬾᬧᬗᬩᬾᬦᬦ᭄᭟᭐᭟ᬫᬸᬮᬓᬾᬢᭀᬤᬤᬶᬫᬦᬸᬲ᭞ᬤᬤᬶᬫᬓᭂᬚᬂᬜᬓᬶᬢᬶ
ᬦ᭄᭞ᬲᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬭᬢ᭄ᬗᬮᬶᬄᬲᬤ᭄ᬬ᭞ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬫᬸᬘᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦᭂᬢᬸᬢᬸᬃᬩᬧᬚᬢᬶ᭞ᬳᭂᬤᬢᬓᬸᬢ᭄ᬗᭂ
ᬧᬸᬂᬲᬸᬮᬸᬃ᭞ᬲᬯᬶᬭᬾᬄᬧᬤᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬫᬮᬚᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬚᬢᬶᬫᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬫᬤᬓ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬳᬗ᭄ᬕᭀ
ᬦ᭄ᬩᬧᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭟᭐᭟ᬳᭂᬤᬧᭂᬲᬦ᭄ᬤᬾᬯᬫᬲᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬫᬭᬚᬦᬶᬩᬧᬦᬸᬢᬸᬭᬶᬂ᭞ᬧᬂᬤᬦᬶᬭᬸᬲᭀᬮᬄᬩᬸᬭᭀᬦ᭄᭞