Page:Bali-lontar-gaguritan-cokoratu-04-300ppi.pdf/75

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭔ 74B]
᭗᭔
ᬢ᭄‌ᬲᬕᬾᬢᬦ᭄ᬳᬶᬓ᭄ᬘᬶᬬᬮ᭄‌ᬲᬸᬩᬦ᭄ᬕᬓ᭄ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬓ᭄ᬜᭂᬫᬢ᭄ᬭᬸᬄᬓᬘᬶᬬᬮ᭄ᬫᬳᬶᬧᬳᭂᬓᬂᬲᬸᬩᬳᬶᬜᬵᬫᬲᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭟ᬳᬶᬓ᭄ᬘᬶᬬᬮ᭄ᬫᬢᬸᬃᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬲ᭄ᬮᬗᬶᬦ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬚᬕᬦᬫ᭄ᬧᬶᬧᬲ᭄ᬮᬂ
ᬲᬓᬾᬫᬳᭀᬦ᭄ᬓᬗ᭄ᬓᭂᬦᬶᬦ᭄ᬧᬳᬶᬘᬵᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬓᬮᬶᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬧᬦᬸᬮᬓ᭄‌ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬜᬳᬸᬭᬶᬦ᭄᭟ᬜᬾᬦ᭄ᬳᬤᬵᬤᬶᬢᬸᬳᬚᬓᬳᬶᬓᬘ᭄ᬬᬮ᭄‌ᬫ᭄ᬧᭂᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬗᬭᬕᬵᬫᬺᬫᬺᬫᬦ᭄‌ᬳᬶᬓ
ᬘᬶᬬᬮ᭄‌ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬫᬶᬚᬶᬮᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬧᭂᬢᬶᬳᬸᬮᬶᬧᬓᬤᬸᬢᬦ‌ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬣᬫᬳᬢᬸᬃᬭᬭᬶᬲ᭄᭟ᬭᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦ᭄ᬤᬯ᭄ᬕᬂᬫᬢᬸᬃᬲᬶᬲᬶᬧ᭄‌ᬲᬸᬭᬢᬾᬫᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬗᬶᬦ᭄‌ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬫᬲᬳᬸᬢ᭄‌ᬲᬸᬭᬢ᭄ᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧ
ᬳᬶᬘᬲᬦᬾᬳᬶᬸᬳᬶᬦᬸᬦᬶ᭟ᬢᭀᬓᬾᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬢᬯᬗᬧ᭄ᬝᬲ᭄ᬳᬶᬬᬶᬸᬩᬚ᭄ᬦᭂᬂᬚ᭄ᬮᬧ᭄ᬗᬾᬤᬾᬗᬶᬦ᭄‌ᬳᬶᬓᬘᬶᬬᬮ᭄ᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬸᬃᬭᬢᬸᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬭᬯᬸᬄᬧ᭄ᬢᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬧᬋᬓᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯᬵᬫᬓ
[᭗᭕ 75A]
᭗᭕
ᬤᬸᬢᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬢᬶ᭟