Page:Bali-lontar-gaguritan-cokoratu-04-300ppi.pdf/72

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭑ 71B]
᭗᭑
ᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬤᬦ᭄ᬤᬦᬦ᭄‌ᬲᬦᬾᬫᬤ᭄ᬬᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬲᬸᬘᬶ᭟ᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄᬦᬾᬳᬮᬶᬢ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬧᬶᬲᬂᬕᬸᬭᬸᬤᬦ᭄ᬟᬵᬦᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬮᬸᬲ᭄‌ᬦᬄᬮᬳᬸᬢᬂᬢᬸᬮᬶᬲᬂᬦᬾᬦᬾᬧᬮᬶᬂᬕ᭄ᬟᬾᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧᬘᬂᬢᬸᬭᬸᬢ᭄‌ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬜᭂᬭᬳᬂᬓᬓ
ᬭᬂᬩᬂᬩᬶᬸᬫ᭄ᬩᬂᬦᬾᬚᬦᬶ᭟ᬳᬧᬂᬗᬵᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄ᬩᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬯᬦ᭄ᬧᬲᭂᬫᭂᬗᬦ᭄‌ᬳᬶᬤᭀᬤᬵᬫᬢᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄‌ᬲᬶᬭᬫᬯᬾᬤᬵᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄‌ᬩ᭄ᬮᬶᬕ᭄ᬟᬾᬭᬳᬶᬜᬦᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬚᬦᬶᬫᬦ᭄ᬤᬸᬲ᭄ᬧᬤ᭄ᬟᬵᬚᬮᬦ᭄‌ᬫᬾᬳᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬤ᭄ᬭᬶᬓᬶ᭟᭠
ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬳᬶᬤᬲᬶᬭᬫ᭄‌ᬫᬗᬬᬸᬦᬂᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬲᬋᬂᬲᬫᬶᬧᬤᬦ᭄ᬟᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦᬸᬤᬶᬢᬸᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬲᬋᬂᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬸᬮᬵᬧᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬺᬢᬫᬾᬂᬮᬓᬸᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬳᬾᬂᬕᬶᬢ᭄ᬣᬓᬵᬭᬫᬦᬶᬲ᭄ᬢᬸᬃᬭᬫ᭄ᬬᬦᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬟᬶ᭟ᬲᬸᬩᬵᬳᬸᬲᬦ᭄ᬗᬬᬸᬦᬂᬳᬶᬤᬾᬯ
ᬕᬸᬂᬓ᭄ᬜᭂᬫ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬶᬲ᭄‌ᬫᬾᬫᬾᬢᬶᬫᬭᬶᬓᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬦᬧᬶᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬮᬄᬳᬶᬓᬭᬾᬧᬓ᭄‌ᬢᬕᬶᬳᬦ᭄ᬧᬤᬦ᭄ᬟᬵᬫᬢᬸᬃᬢ᭄ᬬᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬫ᭄‌ᬲᬸᬕᬶᬄᬧᬶᬲ᭄‌ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬶᬘᬾᬦ᭄ᬟᬵᬤᬃᬕᬚᬶᬄ᭟ᬧᬤᬦ᭄ᬟᬵᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄‌ᬭᬚᬧᬸᬢᬺᬓᬳᭀᬤᬮ᭄ᬲ
[᭗᭒ 72A]
ᬋᬂᬲᬫᬶᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬓᬭᬶᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬫᬗᬸᬦᬯᬂᬳᬸᬮᬢ᭄‌ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬢᭂᬤᬸᬦ᭄ᬓᬩᬮᬾᬳ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬸᬚᬸᬃᬳᬶᬓᭂᬘ᭄ᬬᭂᬮ᭄ᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬩᭂᬘᬢ᭄‌ᬓᬫᬸᬤᬻᬫᬡ᭄ᬦᬶᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭟ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬲᬗᭀᬲᬗᭀᬲᬯᬢ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬮᬾᬦᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬳᬢᬶ᭠
ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬫ᭄ᬮᬧᬶᬂᬧᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸᬓᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᭂᬄᬩᬸᬬᬃᬢ᭄ᬯᬭᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬤᬤᬶᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲᬂᬤᬶᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬳᬶᬩᬸᬓᬾᬲᬸᬩᭂᬫᬫᭂᬭᬢ᭄‌ᬤᬤᬶᬫᬫᬸᬜᬶᬧᬤᬶᬤᬶ᭟ᬢᭀᬓᭀᬳᬤᬳᬦᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬦᬄᬢᬓᭀᬦᬶᬦ᭄ᬲᬶᬬᬶᬸᬜᬳᬶᬬᭂᬦᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄‌ᬬᭂᬓᬢᭂ
ᬧᬸᬓ᭄ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬤᬶᬢᬸᬤᬶᬚᬬᬦᬾᬫᬦ᭄ᬕᬓ᭄‌ᬜᬾᬦ᭄ᬳᬚᬓᬵᬳᬧᬓᬫ᭄ᬩᭂᬦᬗᬩᬳᬸᬲᬸᬩᬓᬾᬚ᭄ᬦᭂᬗᭂᬗᬫᬄᬢᭀ᭠ᬢᬓᬾᬦᬂᬕᬸᬮᬶᬕᬸᬮᬶ᭟ᬳᬶᬓᬘ᭄ᬬᬮ᭄ᬫᬢᭀᬮᬶᬳᬦ᭄‌ᬲᬤᬫ᭄ᬭᬾᬗᬂᬓᬶᬧᭂᬓᬦ᭄ᬜᬦᬾᬲᬤᬢᬶᬢᬶᬃᬲᬸᬳᬸᬂᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤ
ᬮ᭄ᬕᬸᬫ᭄ᬧᭂᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦᬸᬦᬲᬂᬲᬧᬲᬶᬭᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬲᬦᬾᬢᬳᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬶᬲ᭄᭟ᬓ᭄ᬫᬳᬶᬩᬵᬗᬮᬶᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᬮ᭄‌ᬳᬶᬘᬶᬬᬮ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬭᭀᬦ᭄ᬢᬃᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬂᬧᬗ᭄ᬭᬸᬧᬓ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬭᬭᬶᬲ᭄ᬜᬸᬭᬢ᭄ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸ