Page:Bali-lontar-gaguritan-cokoratu-04-300ppi.pdf/66

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖᭕ 65B]
᭖᭕
ᬮᬸᬲ᭄‌ᬳᬚᬶᬓ᭄ᬤᬶᬚᬵᬳᬶᬢᬸᬦ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬧᭂᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃᬳᬶᬧᬭᭀᬲ᭄ᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬳᬶᬤᬚᬶᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯᬭᬶᬂᬳᬫ᭄ᬩᬾᬦᬾᬯᬳᬸᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬫᬗᬓ᭄ᬱᬶᬲᬸᬭᬢ᭄‌ᬤᬤᬶᬘᬦ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬫᬲᬶᬄᬧᬬᬸᬫᬳᭀᬲᬶᬦ᭄‌ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬸᬮᬗᬸ
ᬦᬾᬫᬸᬧᬸᬢ᭄‌ᬓᬧᭀᬩᬦ᭄ᬓᬚᬵᬗᬾᬅ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬲᬸᬩᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬫᬳᭀᬲᬶᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬮᬳᬸᬢ᭄‌ᬩᬶᬄᬓ᭄ᬫᬓᬳᬶᬲᬶᬮᬶ᭠ᬳᬂᬜᬾᬦ᭄ᬳᬤᬵᬗ᭄ᬮᬄᬧᬗᬸᬢᬶᬓ᭟ᬳᬶᬫᬤᬸᬭᬕᬵᬫᬚᬮᬦ᭄‌ᬲᬸᬩᬵᬢ᭄ᬓᬮᬸᬢ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬧᬗᬸᬢᬶᬓ᭄‌ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬜᬸᬭᬢ᭄᭠
ᬳᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬢᬓᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬗᬦ᭄‌ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄‌ᬘᭂᬦ᭄ᬤᭂᬢ᭄ᬳᬄᬫᭂᬦ᭄ᬤᭂᬧ᭄ᬤᬵᬮᬶᬬᬸᬓᬡ᭄ᬟᬵᬳᬶᬬᬂᬢᬓᬸᬢ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬤᬤᬶᬮᬶᬦ᭄ᬢᬄᬳᬶᬂᬳᬯᬾᬘᬶ᭟ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬓᬾᬢᭀᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬲᬸᬭᬢ᭄‌ᬳᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬗᬶᬘᬾᬦ᭄ᬳᬶᬧᬭᭀᬲ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄‌ᬳᬶᬧ
ᬭᭀᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬫᬗᬤᬸᬢ᭄‌ᬲᬸᬩᬵᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭄ᬣᬢ᭄ᬓᭂᬤᬶᬲᬸᬫ᭄ᬦᭂᬧ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬬᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬤ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬗᬸᬭᬄᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬩ᭄ᬗᭀᬂᬗᬶᬗᭂᬃᬧᬋᬭᬕᬵᬬᬦ᭄‌ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬓᬵᬳᬶᬧᬭᭀᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃᬓ᭄ᬜᬶᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬫᬘᬶᬦ᭠
[᭖᭖ 66A]
ᬬᬂᬭᬢᬸᬗᬶᬂᬲᬸᬭᬢᬾᬫᬢᬸᬮᬓ᭄‌ᬘᭀᬓᭀᬃᬭᬢᬸᬳᬾᬫᭂᬃᬫᬧᬶᬦᭂᬄᬤᬶᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬢᭀᬳᬤᬫᬤᬦ᭄ᬜᬶᬤᬬᬂᬢᬸᬮᬶᬲᬾᬫᬢᬸᬮᬓ᭄ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄᭟ᬳᬶᬧᬭᭀᬲ᭄ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬩᬢᬸᬭᬂᬦᬶᬓᬶᬧᬳᭀᬲᬸᬭᬢᬾᬫᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬗᬶᬦ᭄‌ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬵᬳᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂ
ᬓᭀᬭᬢᬸᬓ᭄ᬜᭂᬫ᭄‌ᬜ᭄ᬫᬓ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬫᬘᬤᬶᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬜᭂᬫ᭄‌ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬩᬶᬄᬤᬶᬚᬵᬢ᭄ᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬘᬳᬶ᭟ᬳᬶᬧᬭᭀᬲ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬭᬶᬂᬲᬶᬗ᭄ᬕᬵᬋᬧᬵᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬢᬓᭀᬦ᭄ᬓᭀᬭᬢᬸᬜᬾᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸᬫᬳᬚᬓ᭄‌ᬳᬧ
ᬳᬧᬵᬳᬤᬵᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬩᬳᬸᬲᬶᬂᬓᭀᬘᬳᬶᬓᬭᬳᭀᬲᬦ᭄‌ᬳᬶᬧᬭᭀᬲ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭟ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᭀᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬦᬾᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬯᬢᭂᬓᬧᬶᬗᬶᬢ᭄ᬫᬢᬶᬳᬶᬤᬤᬾᬅ᭄ᬫᬓᬢᬢ᭄ᬮᬸᬧᬩ᭄ᬮᬸᬲ᭄ᬩᬸᬲ᭄ᬧᬤᬵᬢ᭄ᬓᬮᬸᬢ᭄ᬫᬢᬓᭀᬦ᭄‌ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾ
ᬦ᭄ᬜᬶᬤᬬᬂᬤ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭄‌ᬓᭀᬭᬢᬸᬗᭂᬜ᭄ᬚᬸᬳᬶᬦ᭄ᬲᬸᬭᬢ᭄‌ᬫᬫᬘᬲᬮᬶᬂᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬶᬦ᭄᭟ᬳᬶᬕᬸᬦ᭄ᬢᬂᬓ᭄ᬟᬾᬓ᭄ᬫᬗᬓᬓ᭄‌ᬭᬄᬧᬳᭂᬓ᭄ᬳᬗ᭄ᬲᭂᬗᬦᬾᬕᬶᬕᬶᬲ᭄‌ᬳᬶᬢ᭄ᬭᬸᬧ᭄ᬓᬶᬜᭂᬫᬲᬳᬸᬢ᭄‌ᬲᬂᬓᬅ᭄ᬚᬦᬶᬗᬸᬓᬸᬃᬭᬂᬤᬤᬾᬩᬸᬂᬫ᭄ᬩᬂᬫᬫᬸᬜᬶᬲᭀᬢᬦᬶᬂᬩᬸᬭᬸᬄ