Page:Bali-lontar-gaguritan-cokoratu-04-300ppi.pdf/49

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭔᭘ 48B]
᭔᭘
ᬦᬓ᭄ᬟᬵᬭᬳᬸᬄᬫᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄‌ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬲᬫᬶᬮᬾᬤᬂᬓᬤᬶᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳᬚᬶ᭟ᬓᭀᬭᬢᬸᬳᬲ᭄ᬫᬸᬗᬸᬦ᭄ᬗᬸᬦ᭄‌ᬧᬦ᭄ᬫᬸᬮᬵᬮᬭᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢᬶᬲᬲᭀᬮᬄᬗ᭄ᬕᬯᬾᬓᬸᬭᬶᬫᬂᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬲᬗ᭄ᬬᬂᬳᬭᬶᬫᬸᬃᬢᬶᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬯᬵᬂᬢᬦ᭄ᬓᬫᭂᬲᬸᬲᬄᬳ
ᬗᬾᬦᬓᬶᬂᬯᭀᬂᬲᬩᬸᬫᬶ᭟ᬳᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬭᬳᬸᬄᬓᬶᬲᭂᬮ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬲᬫᬶᬳᬾᬕᬃᬜᬤᬂᬗᬘᬘᬶᬗᬓ᭄‌ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬗᬚᬶᬫᬗᬓ᭄ᬱᬶᬜᭂᬜᭂᬃᬩᬸᬓᬵᬫᬫ᭄ᬩᬄᬕᬸᬮᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬸᬫ᭄ᬫᬵᬫᬦᬶᬲ᭄᭟ᬳᬶᬭᬦᬶᬗᭂᬄᬳᭀᬃᬢ᭄ᬣᬩᬳᬸ
ᬦᬦᬂᬳᬶᬓᭂᬲ᭄ᬬᭂᬕ᭄‌ᬜᬤᬸᬳᬶᬦ᭄‌ᬳᬜ᭄ᬚᭀᬃᬫᬳᬬᬸᬯᬦ᭄ᬢᬶᬮᬦ᭄‌ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬢᬸᬃᬩᬓ᭄ᬢᬶᬓᬲᬾᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬮᬸᬕᬺᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬯᭂᬕ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭟ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬟᬵᬮᬾᬤᬂᬫᬢ᭄ᬭᬸᬄᬫᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲᬮᬶᬂᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬶᬦ᭄‌ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬩᬸᬜᬶᬗ
ᬓ᭄‌ᬓᭀᬭᬢᬸᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬸᬃᬕ᭄ᬱᬶᬢ᭄‌ᬩᬶᬦᬢᬦ᭄ᬓᬤᬶᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬦᬵᬘᭂᬢ᭄ᬫᭂᬄᬗ᭄ᬕᬄᬢᬦ᭄ᬱᬶᬧᬶᬲᬶᬧᬶ᭟ᬳᬶᬤᬤᬾᬅ᭄‌ᬫᬓᬢᬢ᭄ᬮᬸᬧ᭄ᬤᬲ᭄ᬩᬳᬜᬗ᭄ᬮᬶᬬᬢᬶᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬩᬯᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬋᬗᬸᬢᬸᬃᬫᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬚᭂᬗᬶᬲ᭄‌ᬜᬶᬗᬓ᭄ᬳᬶᬤᬩᬕᬸᬲ᭄‌ᬗᬸᬭᬄᬦᬾ
[᭔᭙ 49A]
ᬢᬢ᭄ᬮᬸᬳᬾᬫᭂᬂᬕᬢᬶ᭟ᬩᬬᬦᬦᬾᬓᬺᬡ᭄ᬦᬤᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄‌ᬢᭀᬂᬩᬶᬲᬵᬫᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄‌ᬓᬾᬢᭀᬧᬤᬧᬓ᭄ᬦᭂᬳᬵᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬫᬧᬫᬶᬢ᭄‌ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬲᬫᬶᬩᬸᬤᬮ᭄‌ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳᬚᬶᬓᬧᬸᬭᬶ᭟ᬓᭀᬭᬢᬸᬕᬸᬦ᭄ᬢᬂᬳᬶᬢ᭄ᬭᬸᬧ᭄
ᬳᬶᬩᬸᬂᬫ᭄ᬩᬂᬧᬤᬜᬋᬗᬶᬦ᭄‌ᬩᬸᬢ᭄ᬓᭂᬤᬩᬮᬾᬓᬨᬮ᭄‌ᬓᭀᬭᬢᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬶᬲ᭄‌ᬦᬄᬚᬦᬶᬯᬲ᭄ᬧᬤᬵᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬩᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬗᭂᬃᬤᬶᬳᬢᬶ᭟ᬳᬶᬩᬸᬂᬫ᭄ᬩᬂᬳᬚᬓ᭄ᬢᬢ᭄ᬮᬸᬲᬮᬶᬂᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬫᬜᬳᬸᬢᬶᬦ᭄‌ᬳᬭᬄᬢᭀᬂᬫᬤᬬᬧᬶᬲᬦ᭄
ᬧ᭄ᬮᬶᬄᬢᬓᭂᬄᬕᬢᬶᬕᬢᬶᬳᬶᬩᬶᬦᬧᬶᬓᬭᬯᭀᬲᬂᬲᬶᬜᬢᭀᬫᬓ᭄ᬭᬡᬳᬾᬮᬶᬓ᭄᭟ᬓᭀᬭᬢᬸᬳᬤᬾᬂᬫᬲᬳᬸᬢ᭄‌ᬲᬶᬂᬓᭀᬢ᭄ᬬᬂᬳᬤᬧ᭄ᬮᬶᬄᬓᬾᬯᬮᬦᬍᬧᬾᬓ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬩᬸᬓᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬚᬢᬶᬦᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧᬤ᭄ᬟᬵᬓ᭄ᬦᬳᬂᬢᬸ
ᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬧᬧᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬚᭂᬗᬶᬲ᭄᭟ᬳᬶᬕᬸᬦ᭄ᬢᬂᬳᬤᬾᬂᬫᬲᬳᬸᬢ᭄‌ᬢᭀᬂᬩᬶᬲᬵᬢ᭄ᬬᬂᬗᭂᬦᭂᬳᬶᬦ᭄‌ᬓᭀᬭᬢᬸᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄‌ᬚᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬮᬶᬄᬬᬦ᭄ᬤᬶᬦᬶᬢᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬤᬾᬭᬸᬦ᭄ᬤᬄᬯᬾᬢ᭄ᬦᬶᬂᬤᬸᬃᬫ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬮᬾᬂᬳᬢᬶ᭟᭜᭟ᬫᬩᬭᬶᬬᬸᬓ᭄ᬫᬫ᭠