Page:Bali-lontar-gaguritan-cokoratu-04-300ppi.pdf/36

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭓᭕ 35B]
᭓᭕
ᬳᭂᬩᬸᬓ᭄‌ᬩᬋᬂᬳᬚᬓ᭄ᬫᬓ᭄ᬚᬂᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬘᬢᬸᬃᬳᬓ᭄ᬱᬭᬫᬩ᭄ᬭᬶᬬᬸᬓ᭄‌ᬳᬶᬋᬜᬫ᭄ᬦᬾᬮᬶᬄᬳᬶᬚᬶᬯᬵᬭᬕᬵ᭠ᬗᬚᬓᬶᬦ᭄‌ᬫᬓ᭄ᬫᬶᬢ᭄᭟ᬤᬶᬳᬫ᭄ᬩᬾᬦᬾᬢᭂᬩᭂᬂᬳᬢᬧ᭄‌ᬳᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬧᬸᬢᬺᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬶᬲ᭄‌ᬳᬭᬄᬩ᭄ᬟᬓ᭄ᬮᬸᬤᬶᬦ᭄
ᬓ᭄ᬩᬸᬲ᭄‌ᬳᬶᬤᬶᬂᬗ᭄ᬲᬂᬩ᭄ᬘᬢ᭄‌ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄‌‌ᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬯᬾᬤᬗᬂᬫᬮᬶᬄᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬓ᭄ᬜᭂᬫᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄‌ᬲᬶᬂᬲᬸᬫ᭠ᬕᬵᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬦ᭄‌ᬗᬮᬶᬄ᭟ᬳᬶᬯᬶᬭᭀᬦ᭄ᬤᬬᬵᬗᬢᬸᬭᬂᬭᬶᬂᬲᬸᬫ᭄ᬦᭂᬧ᭄‌ᬲᬸᬫᬕᬵᬳᬓᬾᬄᬓᬸᬦᬶᬂᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬮᬸᬲ᭄‌
ᬓ᭄ᬘᬶᬬᬮ᭄‌ᬓ᭄ᬫᭂᬩ᭄ᬘᬢ᭄‌ᬓᬲᬸᬫ᭄ᬦᭂᬧ᭄‌ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬗᬮᬧᬂᬤᬶᬢᬸᬳᬶᬓᭂᬘ᭄ᬬᬮ᭄‌ᬫ᭄ᬧᭂᬲ᭄ᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬮᬳᬸᬢ᭄ᬓᬲᬸᬫ᭄ᬦᭂᬧ᭄‌ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟ᬤᬶᬩᬮᬾᬓᬨᬮ᭄‌ᬦᬸᬳᬸᬫ᭄ᬬᬂᬲᬤᬵᬭᬫᭂᬲ᭄‌ᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲᬮᬶᬂᬢᭂᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶᬦ᭄‌ᬳᬶᬓᬘ᭄ᬬᬮ᭄ᬓᬳᬸᬓ᭄ᬓᬳᬸᬓ᭄‌ᬭᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬸᬢᬸᬲ
ᬦ᭄‌ᬤᬤᬾᬅ᭄ᬤᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄ᬜᬳᬸᬢᬶᬦ᭄ᬫᬳᬶᬫᬗ᭄ᬮᬳᬸᬢ᭄‌ᬲᬸᬩᬬᬢ᭄ᬓᭂᬤ᭄ᬚᬸᬫᬳᬦ᭄‌ᬓᭀᬭᬢᬸᬓ᭄ᬜᭂᬫ᭄ᬫᬗᬓ᭄ᬱᬶ᭟ᬳᬶᬩᬸᬗ᭄ᬩᬂᬧᬭᬦᬶᬘᬶᬗᬓ᭄‌ᬮᬸᬢ᭄ᬫᬢᬓᭀᬦ᭄ᬱᬶᬭᬳᬤᬜᬦᬶᬓᬶᬳᬶᬩᬸᬂᬫ᭄ᬩᬂᬓ᭄ᬜᭂᬫᬲᬳᬸᬢ᭄‌ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬤᬦ᭄ᬳᬶᬘᬶᬬᬮ᭄‌ᬧᬮᬶᬂᬓᬾᬫᬦ᭄ᬫ
[᭓᭖ 36A]
ᬫᬋᬓᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬜᭂᬫ᭄ᬓᭀᬭᬢᬸᬫᬳᬶᬓᬾᬤᬶᬦᬶᬧᬳᭂᬓᬂᬩ᭄ᬮᬶᬫᬢᬓᭀᬦ᭄ᬳᬓᬶᬓᬶᬢ᭄᭟ᬳᬶᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬳᬶᬤᬤᬶᬚᬵᬜᬾᬦ᭄ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬘᬶᬬᬮ᭄ᬫᬢᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄‌ᬲᬫᬶᬓᬧᬶᬤᬃᬢ᭄ᬣᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬚᬦᬶᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬘᬳᬶᬫᬕᬤᬂᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄‌ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬺ
ᬋᬄᬲᬸᬫᬕᬵᬳᬶᬩᬸᬂᬫ᭄ᬩᬂᬗᬮᬧᬂᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟ᬳᬚᭂᬧᬦ᭄‌ᬲᬕᬾᬢ᭄‌ᬢ᭄ᬓᭂᬲᬸᬩᬗᬩᬲᬸᬫᬕᬵᬩᬳᬕ᭄‌ᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄᬓᭀᬭᬢᬸᬓ᭄ᬜᭂᬫᬢ᭄ᬭᬸᬄᬦᬾᬩᭀᬓᭀᬃᬳᬗ᭄ᬕᭀᬯᬤᬄᬤᬾᬅ᭄ᬳᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄‌ᬫᬗ᭄ᬯᬤᬳᬶ‌ᬩᭀᬓᭀᬃᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ‌ᬓᭀᬭ
ᬢᬸᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄‌ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬫᬦᬶᬘᬳᬶᬗᬩᬫᬳᬶ᭟ᬓᬮᬶᬄᬦᬾᬲᬮᬓ᭄ᬳᬓᬶᬲᬵᬘᬳᬶᬗ᭄ᬮᬄᬩ᭄ᬮᬶᬫ᭄ᬩᬳᬂᬘᬳᬶᬳᬶᬓᭂᬘᬶᬬᬮ᭄‌ᬓ᭄ᬜᭂᬫ᭄ᬫᬢᬸᬃᬭᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬶᬢᬂᬮᬸᬢᬩᬸᬤᬮ᭄‌ᬤᬶᬓᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬦ᭄‌ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬲᬸᬫᬕᬵᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬮᬸᬢ᭄ᬫ
ᬦᬓᬾᬦᬶᬦ᭄᭟ᬩᬶᬄᬳ᭄ᬜᬾᬦ᭄‌ᬗᬮᬧᬂᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬫᬢᬸᬃᬭᬢᬸᬤᬫᬤᬾᬚ᭄ᬮᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄‌ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬩᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳᭂᬜᬾᬦ᭄ᬧᬥᬳᬚᬓᬵᬢᭀᬬᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬳᬶᬩᬳᬶᬩᬳᬸᬳᬶᬓᬘᬶᬬᬮ᭄ᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬤᬤᬾᬳᭀᬓᬵᬤᬤᬾᬭᬳᬶ᭟ᬧᬋᬓ