Page:Bali-lontar-gaguritan-ajar-pikatan-300ppi.pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕ 5B]

ᬗ᭄ᬯᬾᬭᬬᬂ᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬄᬫᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬲᬸᬓ᭞ᬩᬋᬂᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭞ᬦᬗᬶᬂ᭠ᬢᬾᬳ᭄ᬦᬸᬫᬓ᭄ᬮᭀ᭞ᬧᬢᬧᬬᬂᬤᬶᬦᬶᬫᬮᬸ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦᬭᬶᬫ᭞ᬗᬭᬲ᭄ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬓᬤ᭄ᬥᬶ
ᬫᬤᬸᬶᬥᬹᬫᬯᭀᬃᬕᬸᬮ᭟ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗᬭᬲ᭄᭞ᬢᬮᬳᭂᬃᬗᬫᬸᬜᬶᬦᬶᬦ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬤᬹᬄᬤᬾᬯᬭᬢᬸᬫᬲ᭄ᬳᬶᬗᭀᬂ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢᬂᬳᬶᬘ᭄ᬙᬦᬾᬭᬢᬸ᭞ᬤᬾᬯᬶᬰᬹᬧ᭄ᬭᬪᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ
᭞ᬳᬤᬸᬄᬩ᭄ᬮᬶ᭞ᬓᬸᬮᬫ᭄ᬩᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬳᬸᬮ᭄ᬬᬂ᭟ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬦᬶᬓᬶᬳᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬾᬮᬸᬄᬜᬸᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬓᬸᬮ᭄ᬫᬢᬸᬭ᭄᭞
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬘᬶᬭᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬸᬶᬱ᭄ᬩ᭞ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬤᬾᬯᬶᬰᬹᬧ᭄ᬭᬪᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬦᬶᬓᬶᬧᬓᬾᬮᬶᬂᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬧᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᭂᬩᬢᬂᬚ᭄ᬭᬶᬚᬶᬦᬾᬫ᭄ᬭᭀᬲ᭄᭞ᬓᬸ

[᭖ 6A]
ᬓᬸᬦᬾᬮ᭄ᬯᬶᬃᬫᬵᬖᬶᬓ᭄ᬩᬜᬸ᭞ᬲᬶᬂᬗ᭄ᬓᬬᬸᬦᬂᬩᭂᬮᬶᬜᬸᬯᬂ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬜᬸᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬓᬶᬂᬢᬗᬦ᭄᭟ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬚᬩᭂᬮᬶᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸ
ᬓ᭄ᬫᬭᬶᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓ᭄᭞ᬓᬸᬮᬫ᭄ᬩᬶᬳᬵᬱ᭄ᬝᬓᬸᬲᬸᬶᬫᬸᬶ[strike]ᬰᬹᬫ᭞ᬢᬹᬃᬫᬫᬸᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬫᬫ᭄ᬧᭂᬄᬓᬢᭀᬦ᭄ᬳᬗᬬ[strike]ᬗ᭄ᬳᬬᬂ᭟ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬢ᭄ᬢᬫᬭᬶᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬖᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀ
ᬘᬧᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬩᭂᬗᭀᬂ᭞ᬓᬗᬶᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾᬫᬦ᭄ᬤᬸ᭠ᬮᬸ᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬜᬲᭂᬤᬶᬄᬮᬭ᭞ᬢᬹᬃᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬩᬋᬂᬫᬓᬮᬶᬳᬦ᭄᭟ᬲᬭᬸᬲ
ᬭᬸᬯᬂᬢᭀᬂᬮᬶᬦ᭞ᬓᬗᭂᬦ᭄ᬩᭂᬗᭀᬂᬧᬤᬶᬤᬶᬳᬶ᭞ᬳᬶᬗᭂᬢᬾᬩᬋᬂᬲᬭᭀᬭᬾᬸᬶᬭᬵ᭞ᬗᬭᬲ᭄ᬗᬩᬶᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬧᬹᬃ[strike]ᬖ᭄ᬦ᭞ᬫᬲᬶᬳᬾᬮᬶᬂ᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬶᬂᬥᬥ