Page:Bali-lontar-gaguritan-ajar-pikatan-300ppi.pdf/22

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭒᭑ 21B]
᭒᭑
ᬕᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬸᬄᬩᬸᬶᬩ᭄ᬮᬶᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᭀᬲᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬳᭂᬮᭀᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᭂᬦᬶᬂᬳᬶᬩ᭄ᬮᬶᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦᬭᬶᬫ᭞ᬗᬭᬲ᭄‌ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬥᬹᬄᬫᬡᬶᬓ᭄ᬳᬢ᭄ᬫᬚ᭄ᬯᬶᬢ᭄ᬢ᭟ᬢᬦ᭄ᬲᬄ
ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗᬭᬲ᭄᭞ᬲᬃᬯᬶᬗᬫᬸᬜᬶᬦᬶᬦ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬫᬦᬶᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬲ᭄ᬳᬶᬗᭀᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂ᭞ᬤᬶᬫᬦᬄᬤᬶᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗ᭄ᬳᬶᬸᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦᭀ
ᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭟ᬓᬤᬶᬫᬥᬹᬫᬯᭀᬃᬕᬸᬮ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬦᬶᬂᬫᬦᬶᬲ᭄ᬫᬮᬶᬭᬶᬓ᭄᭞ᬮᬦᬗᬾᬫᬜᬦ᭄ᬤᬶᬂᬯᬤᭀᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬧᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄᭞ᬮᬦᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬢᬸᬳᬸᬫᬗᭂᬜᬸᬤᬂᬘᬶᬢ᭄ᬣ᭟ᬭᬳ
ᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬮᬾᬩᬗᬶᬦ᭄ᬚᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬮᬶ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬮᬶᬂᬦ᭄ᬬᬮᭀᬦ᭄᭞ᬮᬄᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄ᭞ᬓ᭄ᬫᭂᬓᬾᬩ᭄ᬮᬶᬫᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄‌ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ

[᭒᭒ 22A]
᭟ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬳᬢ᭄ᬫᬚ᭄ᬯᬶᬢ᭄ᬢ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬓᬩᬾᬚᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬲᬸᬘ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ
ᬭᬶᬂᬤᬸᬦᬸᬗᬦ᭄᭟ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬩ᭄ᬮᬶᬫᬚᬶᬗᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬮᬶᬂᬦ᭄ᬬᬮᭀᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬤᬾᬯᬭᬢᬸ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬤᬤ᭞ᬮ᭄ᬫᬄᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬫ
ᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬚᭂᬗᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬫᬗᬬᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭᬦᬾᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬮᬾᬂᬢᭀᬮᬶᬄᬧᬤ᭄ᬥᬓᭂᬜᬸᬂ᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬳᬮᬸᬲ᭄ᬫᬚᭂᬗ
ᬦ᭄᭞ᬧᬤ᭄ᬥᬓᭂᬜᬶᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬸᬲᬦ᭄‌ᬗᬚᭂᬗᬂ᭟ᬫᬮᬶᬄᬳᬸᬭᬧᬶᬦ᭄ᬧᬕᬦ᭄ᬤᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬫᬗᬧᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬯᬶᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬯᬤᭀᬦ᭄᭞ᬩᬕᬸᬲᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞