Page:Bali-lontar-gaguritan-ajar-pikatan-300ppi.pdf/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭕ 15B]
᭑᭕
ᬗᭀᬳᭀ᭞ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬗᬶᬂᬯᬸᬶᬓᬸᬶᬃ[strike]ᬕᬸᬦᬸᬂ᭞+(ᬭᬫᬾ)ᬲᬸᬭᬓᬶᬂᬘᬫᬭ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬳᬗᬶᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬲᬸᬭᬓ᭄ᬭᬶᬂᬧᬬᬸᬤᬦ᭄᭟ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬭᬶᬂᬧᬸᬜ᭄ᬘᬓᬶᬂᬯᬸᬓᬶᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬳ᭠
ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬫᬗᬮᭀᬦ᭄᭞ᬫᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄ᬤᬶᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬮᬕ᭞ᬢᬸᬳᬸᬗ᭄ᬭᬯᬶᬢ᭄᭞ᬤᬶᬧᬶᬗ᭄ᬕᬶᬃᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬲᬶᬮ᭟ᬫᬫᬸᬶᬲᬸᬶᬫᬹᬱ᭄ᬝᬶᬫᬳ᭄ᬋᬧ᭄ᬓᬵᬚ᭞ᬫᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄ᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬄᬤᬾ
ᬯᬭᬢᬸᬫᬲ᭄ᬳᬶᬗᭀᬂ᭞ᬫᬭᬶᬓᬶᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬮᬭᬦ᭄ᬳᬸᬧᬬ᭞ᬲᬳᬶᬲ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬦᬢᬸᬭᬸᬮᬦ᭄ᬢᬤᬄ᭟ᬫᬸᬶᬲᬸᬶᬲᬸᬶᬫᬦᬗᬶᬲ᭄ᬫᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬢᭀᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞
ᬤᭀᬂᬫᬭᬶᬓᬶᬤᬾᬯᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬘᬶᬗᬓᬶᬦ᭄ᬳᬶᬍᬳᬂᬲᬸᬯᬸᬂ᭞ᬢᬦᬶᬩ᭄ᬦᬂᬓᭂᬓᬢᭀᬦᬂ᭞ᬲᬳᬶᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬂᬫᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄᭟ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬫᬸᬱ᭄ᬝᬶᬫᬲᬶᬮ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬂᬫᬲᬶᬄ᭠

[᭑᭖ 16A]
ᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬤᬶᬚᬳᬚ᭄ᬯᬫᬳᭂᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬓᬶᬤᬾᬯᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬓᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬦᬶᬓᬶᬳᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬂᬤᬾᬯᬦᬾᬫᬶᬭᬄ᭟ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬳᬸᬚ
ᬭᬾᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭᬯᬸᬄᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬫᬗᬮᭀᬦ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶ[strike]ᬰᬸᬧ᭄ᬭᬪᬳᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬜᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬂᬦᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬜᬸᬯᬂ᭞ᬫᬭᬸᬶᬳᬾᬮᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬚᬃᬧᬶᬓᬢᬦ᭄᭟ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬜ᭄ᬗᬾᬂ᭠
ᬫᬫᬶᬋᬗᬂ᭞ᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬾᬳᬫ᭄ᬮᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬕᬢ᭄ᬧ᭄ᬕᬢ᭄ᬫᬗᬮᭀᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬫ᭄ᬩᬶ᭠ᬮ᭄‌ᬩ᭄ᬦᬂᬳᬶᬚᬸ᭞ᬫ[strike]ᬰᬩ᭄ᬥᬫᬫ᭄ᬩᬄᬩᬄᬩ᭄ᬦᬂ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬸᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬩ᭄ᬮᬶᬳᬚᬃᬧᬶᬓᬢᬦ᭄᭟ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄
ᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬓ[strike]ᬩᬄᬩᬳᬂ᭞ᬓᭀᬘᬧᬦ᭄ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬕᬾᬢᬦ᭄ᬩᭂᬦᬗᬾᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬩᬗᬸᬦ᭄ᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬮᬸᬮᬸᬦ᭄ᬜᬢᭀᬂᬤᬤᬶ[strike]ᬧ᭄ᬕᬢ᭄᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄‌ᬢ᭄ᬮᬶᬢᬶ᭞ᬫᬺᬱᬓᬫ᭄ᬩᬂ