Page:Bali-lontar-awig-awig-desa-silanjaya-250ppi.pdf/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖ 6B]

ᬧᬾᬢᭂᬦ᭄ᬕᬕᬯᬦᬾᬫ᭄ᬯᬄᬓ᭄ᬭᬶᬲᬾ᭞ᬢᬸᬃᬤᭀᬱᬦᬦᬵᬕᬸᬂᬳᬃᬢ᭄ᬣ᭞᭒᭕᭐᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬤᬸᬮᬸᬃᬓ᭄ᬭᭀᬥᬰᬩ᭄ᬥᬢ᭠ᬦ᭄ᬲᬭᬾᬄᬢᬸᬃᬳᬗᬸᬦᬸᬲ᭄‌ᬓ᭄ᬭᬶᬲ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬧᬢᬶᬦᬾᬬᬦ᭄ᬯᭀᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭟ ᭜ ᭟ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬲᬲᬯᬄᬢ᭄ᬧᬶᬦᬶᬂᬓᬭᬂ᭞ᬫᬸᬯᬄ᭠
ᬳᬓᬸᬩᭀᬦ᭄ᬓᬸᬩᭀᬦ᭄᭞ᬧᬋᬓᬸᬫᬳᬾ᭞ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲᬢᬦᭂᬫ᭄‌ᬳᬫᬗᬸᬦ᭄ᬧᬕᭂᬃ᭞ᬯ᭄ᬦᬗᬦᬾᬧᬶᬦᬲᬂᬢᬸᬢᬸᬲ᭄ᬢᭂᬢ᭄ᬮᬸᬳᬲ᭄ᬢ᭞ᬕᭂᬂᬦ᭄ᬬᬲᬕᭂᬕᭂᬫ᭄᭞ᬮᬸᬳᬸᬭᬾᬲᬧᬦ᭄ᬤᬶᬳᬶ᭞ᬲᬳᬳᬧᭂᬲ᭄ᬢᬶᬕᬂᬗᬮᬶ᭞ᬩᬶᬦᬮᬶᬢ᭄ᬩᬶᬢ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬤᭀᬳᬾ
ᬳᬧᬧᬕᭂᬭ᭄‌ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬦᬸᬢ᭄ᬭᬢᭂᬲ᭄᭞ᬯᭀᬂᬤᬾᬱᬫᬶᬮᬸᬳᬫ᭄ᬭᬤᬢᬧᬧᬕᭂᬭᬦᬶᬓ᭟ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲᬯᭀᬂᬤᬾᬰᬫᬓᬲᬤᬾᬰ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦᬳ᭞ᬲᬮᬶᬢ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬗᭀᬦᬶᬗᭀᬦᬾ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬭᬾᬓ᭄ᬗᭀ᭞ᬲᬧᬶ᭞ᬳ
ᬚᬭᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬤᬸᬲ᭄᭞ᬘᬾᬮᬾᬂ᭞ᬩᬜᬓ᭄᭞ᬩᬾᬩᬾᬓ᭄᭞ᬳᬫᭂᬋᬦ᭄᭞ᬓᬬᭀᬕ᭄ᬬᬢᬶᬦᬫ᭄ᬧᬃᬬᬫ᭄ᬧᬋᬦ᭄᭞ᬘᬸᬮᬾᬗᬾᬢᬶᬩᬦᬦ᭄‌ᬧᬮᬗ᭄ᬓ᭞ᬓᬂᬯ᭄ᬦᬂᬧᬶᬦᬮᬗ᭄ᬓᬮᬶᬯᬃᬳᬚᬶᬲᬢᬓ᭄ᬓᬾᬢᬾᬂ᭞ᬧᬮᬗ᭄ᬓᬤᬾᬳᬫᬸᬲ᭄ᬢᬶ
[᭗ 7A]
ᬧᬤᬸᬦᬾᬫᬶᬤᭂᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯ᭄ᬦᬂᬲᬶᬭᬳᬗ᭄ᬮᬫ᭄ᬩᬭ᭞ᬓᬼᬄᬧ᭄ᬯᬲᬶᬭᬳᬗ᭄ᬮᬸᬫ᭄ᬩᬭ᭞ᬓᬢ᭄ᬓᬦᬫᬗᬦ᭄ᬤᬕᬶᬂᬧᬓᬯᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬗ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄‌ᬧᬓᬯᬶᬲᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬳᬶᬦᬓᬮᬦᬾ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬢᬶᬦᬩᬦ᭄‌ᬤᬾᬦᬾᬓᬗᬤᬺᬯᬾᬧᬓᬯᬶᬲᬦ᭄᭞ᬧᬦᭂᬩᬸ
ᬲᬕᬸᬂᬳᬃᬢ᭄ᬣ᭞᭒᭕᭐᭞ᬯᬶᬚᬶᬯᬶᬚᬶᬦᭂᬦ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬭᬾᬓ᭄ᬩᭀᬲᬧᬶ᭞ᬳᬚᬭᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬤᬸᬲ᭄᭞ᬘᬸᬮᬸᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬩᬜᬓ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬩᬾᬩᬾᬓ᭄᭞ᬲᬓᬦ᭄ᬤᬂᬢᬸᬮᬸᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᭂᬗᬶᬫᬲᬦᬾᬳᬦᬩᬦ᭄᭞ᬧᬫ᭄ᬩᬸᬲᬾᬕᬸᬂ᭞᭕᭐᭐᭟ᬓᬗ
ᬦᬩᬦᬧ᭄ᬭᬲᬥᬸᬯᬭᬶᬂᬭᬫᬤᬾᬰ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬧᬜᬭᬶᬓᬦ᭄᭞ᬭᬫᬤᬾᬰᬫ᭄ᬯᬂᬧᬜᬢᬶᬓᬦ᭄‌ᬳᬫᭂᬳᬤᬢᬢᬶᬓᬂᬢᬸᬱᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬯᬶᬯ᭄ᬦᬂᬓᬢᬩᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬮᬶᬮᬾᬦᬶᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬾᬓᬂᬭᬸᬲᬓ᭄ᬳᬶᬓ᭟ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬳᬤᬧᬳᬶᬤᭀ
ᬦᬾᬓᬗᬤᬺᬯᬾᬗᭀᬦᬶᬗᭀᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬓᬗᬦᬩᬦ᭄ᬓᬘᭀᬭᬦ᭄᭞ᬫᬮᬓᬸᬲᬤᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦᬋᬧᬦᬳᬧᬘᭀᬃ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬓᬗᬤᬺᬯᬾᬳᬶᬗᭀᬦᬶᬗᭀᬦ᭄ᬳᬦᭂᬩᬸᬲ᭄᭞ᬕᬸᬗᬃᬢ᭄ᬣ᭞᭒᭔᭕᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬦᬋᬧᬦᬳᬧ