Page:Bali-lontar-aji-pangasih-400ppi.pdf/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭔ 14B]
᭑᭔
ᬓ᭄ᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬸᬯᬄᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬯᭂᬦᬂᬲᬭᬚᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬢᭂᬦᬂ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬬᬚᬬᬯᭂᬦᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶ
ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬲᬵᬭᬶᬲᭂᬓᬃᬤᬾᬯᬫᬺᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟᭐᭟ᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳ
ᬜᬃᬓᬬᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬮᬶᬦᬶᬦ᭄ᬩᭂᬦᬂᬢ᭄ᬭᬶᬤᬕᬸ᭞᭓᭞ᬢᬶᬍᬄ᭞ᬲᬶᬭᬢᬓ᭄ᬦᬳᬶᬤᭂᬃᬓᬶᬯᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸᬅᬁ᭞ᬫᬾᬫᬾ
ᬦ᭄ᬫᬸᬢᬁ᭞ᬫᬸᬗᬗ᭄ᬕᭀᬯᭂᬦᬂ᭞ᬳᬓᬸᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬅ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬫᬩᬬᬸ᭞ᬫᬰᬡ᭄ᬥ᭞ᬫᬍᬤᭂᬧ᭄᭞ᬢᭂᬓᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞[image]᭟
[᭑᭕ 15A]
᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬧᬸᬢᭂᬃᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬓᭂᬃᬢᬲ᭄᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬓᬶᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂᬲᬸᬓᬸᬓᬶᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬧᬸᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᭂᬃᬢᬲ᭄᭞ᬭᬚᬄᬓᭂᬃᬢᬲ᭄ᬲᬾᬑᬁᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞
ᬫᬓᬧᬸᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂᬤᬸᬳᬸᬃᬧᬳᭀ᭠ᬦᬾ᭞ᬫ᭞ᬚᬩᬂᬫᬳᬶᬫᬦᬸᬰᬗᬫ᭄ᬭᬢ᭄ᬨᬮᬭᬶᬬᬢ᭄ᬭᬶᬬᬸᬢ᭄‌ᬭᬄ᭞
ᬑ᭞ᬳᬭᬸᬄ᭞᭓᭞ᬓ᭄ᬭᬓ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞᭓᭞ᬇᬓᬶᬭᬚᬄᬦ᭄ᬬᬦᭀᬭᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬇᬓᬶᬧᬫᬢᬸᬄᬤᬾᬯ᭞
ᬰ᭞ᬩᭂᬦᬂᬲᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬭ᭞ᬇᬓᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬳᬓᬸᬧᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬖ᭄ᬤᬾᬤᬍᬫ᭄ᬲᭀ