Page:Ang Matandang Tipan.pdf/940

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

4Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking alipin, na aking iniutos sa kaniya sa Horeb dahil sa boong Israel, ang mg̃a palatuntunan at mg̃a kahatulan. 5Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na profeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng̃ Pang̃inoon. 6At kaniyang papagbabaliking-loob ang puso ng̃ mg̃a ama sa mg̃a anak, at ang puso ng̃ mg̃a anak sa kanilang mg̃a magulang; baka ako'y dumating at sugatan ko ang lupa ng̃ sumpa.