Page:Ang Matandang Tipan.pdf/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

ANG
LIBRO NG̃ GENESIS.


1 Sa pasimula ay nilikha ng̃ Dios ang langit at ang lupa. 2At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng̃ balat ng̃ kadiliman; at sinusukuban ng̃ Espiritu ng̃ Dios ang balat ng̃ mg̃a tubig. 3At sinabi ng Dios: Magkaroon ng̃ liwanag at nagkaroon ng̃ liwanag. 4At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti: at inihiwalay ng̃ Dios ang liwanag sa kadilirnan. 5At tinawag ng̃ Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkaroon ng̃ hapon at nagkaroon ng̃ umaga ang unang araw.

6At sinabi ng̃ Dios: Magkaroon ng̃ isang kalaganapan sa gitna ng̃ mg̃a tubig, at mahiwalay ang mg̃a tubig sa kapua mg̃a tubig. 7At ginawa ng̃ Dios ang kalaganapan, at mahiwalay ang mg̃a tubig na nasa ilalim ng̃ kalaganapan, sa mg̃a tubig na nasa itaas ng̃ kalaganapan: at nagkagayon. 8At tinawag ng̃ Dios ang kalaganapan na Lang̃it. At nagkaroon ng̃ hapon at nagkaroon ng̃ umaga ang ikalawang araw.

9At sinabi ng̃ Dios: Mapisan ang mg̃a tubig na nasa ilalim ng̃ lang̃it sa isang lugar, at lumitaw ang katuyuan; at nagkagayon. 10At tinawag ng̃ Dios ang katuyuan na Lupa; at ang kapisanan ng̃ mg̃a tubig, tinawag niya na mg̃a Dagat: at nakita ng̃ Dios na mabuti. 11At sinabi ng̃ Dios: Sibulan ang lupa ng̃ damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namnmung̃a ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng̃ lupa: at nagkagayon. 12At ang lupa ay sinibulan ng̃ damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kaniyang pagkapananim, at ng̃ punong kahoy na namumung̃a, na taglay ang kaniyang binhi, ayon sa kaniyang pagkakahoy: at nakita ng̃ Dios na mabuti. 13At nagkaroon ng̃ hapon at nagkaroon ng̃ umaga, ang ikatlong araw.

14At sinabi ng̃ Dios: Magkaroon ng̃ mg̃a tanlaw sa kalaganapan ng̃ lang̃it npang maghiwalay ng̃ araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng̃ panahon, ng̃ mg̃a araw at ng̃ mg̃a taon: 15at naging pinakatanlaw sa kalaganapan ng̃ langit, upang magbigay ng̃ liwanag sa ibabaw ng̃ lupa: at nagkagayon. 16At nilikha ng̃ Dios ang dalawang malaking tanlaw; ang lalong malaking tanlaw ay upang magpuno sa araw, at ang lalong maliit na tanlaw ay upang magpuno sa gabi; nilikha rin niya ang mg̃a bituin. 17 At mg̃a itinatag ng̃ Dios sa kalaganapan ng̃ lang̃it, upang magbigay ng̃ liwanag sa ibabaw ng̃ lupa, 18at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng̃ liwanag sa kadiliman: at nakita ng̃ Dios na mabuti 19At nagkaroon ng̃ hapon at ng̃ umaga ang ikaapat na araw.

20At sinabi ng̃ Dios: Bukalan ng̃ sagana ang mg̃a tubig ng̃ mg̃a gumagalaw na kinapal na may buhay; at magsilipad ang mg̃a ibon sa itaas ng̃ lupa sa lual na kalaganapan ng̃ langit. 21At nilikha ng̃ Dios ang malalaking hayop sa dagat, at ang lahat na may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng̃ mg̃a tubig, ayon sa kanilang pagkahayop, at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kaniyang pagkaibon: at nakita ng̃ Dios na mabuti. 22At mg̃a binasbasan ng̃ Dios na sinabing: Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at inyong punuin ang mg̃a tubig sa mg̃a dagat; at magpakarami, at magpakarami ang mg̃a ibon sa lupa. 23At nagkaroon ng̃ hapon at nagkaroon ng̃ umaga ang ikalimang araw.

24At sinabi ng Dios: Bukalan ang lupa ng̃ mga may buhay na kinapal, ayon sa kanilang pagkahayop, ng̃ hayop at ng̃ mg̃a hayop na umuusad, at ng̃ mg̃a ganid sa lupa, ayon sa kanilang pagkahayop: at nagkagayon. 25At nilikha ng̃ Dios ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang pagkaganid, at ang hayop ayon sa kaniyang pagkahayop, at ang lahat na hayop na umuusad sa ibabaw ng̃ lupa ayon sa kaniyang pagkahayop; at nakita ng̃ Dios na mabuti. 26At sinabi ng̃ Dios: Lalang̃in natin ang tawo sa ating larawan, ayon sa ating wangis; at magkaroon sila ng̃ kapangyarihan sa mg̃a isda sa dagat, at sa mg̃a ibon sa himpapawid, at sa mg̃a hayop, at sa boong lupa, at sa lahat ng̃