Page:Ang Matandang Tipan.pdf/516

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
508
5. 4
ESTER.

ESTEE.

508

roon sa araw na ito aiig hari at si Haman sa kasayahan na aking inihanda sa kaniya. Pa5 Ng magkagayoV sinabi ng hari

pagmadaliin si Haman, upang magawa ang gaya ng sinabi ni Ester. Sa gayo'y iiaparoon ang hari at si Haman sa kasayahan na inihanda ni Ester. 6 At sinabi ng hari kay Ester sa kasayahan sa alak I Ano ang iyong hingi ? at ipagkakaloob sa iyo ^ at ano ang iyong hiling ? kahi't kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob. T Ng magkagayo'y sumagot si Ester, at nagsabing)Ang aking hingi at aking hiling ay ito 8 kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari, at kung kinalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking hingi, at tuparin ang aking Iiiling, pumaroon nga ang hari at si Haman sa kasayahan na aking ihahanda fa kanila, at aking gagawin bukas na gaya ng sinabi ng hari. 9 Ng magkagayo^y lumabas si Haman ng araw na yaon na galak at may masayang puso nguni^t ng makita ni Plaman si Mordekai sa pintuang-daan ng hari, na siya'y hindi tumayo o kumilos man sa kaniya, siya'y napuno ng pag-iinit laban kay Mordekai.

lO Gayon

raa'y

nagpigil

si

Haman

sa

kaniyang sarili, at umuwi sa bahay at siya'y nagsugo at tinipon ang kaniyang mga kaibigan at si Zeres na kaniyang

asawa. 11 At isinaysay ni Haman sa kanila ang kalualhatian ng kaniyang mga kayamanan, at ang karamihan ng kaniyang mga anak, at lahat ng bagay na ipinagkaloob ng hari sa kaniya, at kung paanong siya'y nataas sa kaniya ng higit kay sa mga pangulo at mga lingkod ng hari. 12 Sinabi ni Haman bukod dito, Oo, si Ester na reina ay hindi nagpapasok ng sino man na kasama ng hari sa kasayahan na kaniyang inihanda kungdi ako lamang at kinabukasan naman ay naanyayahan niya ako na kasama ng hari. 13 Gayon ma*y ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin habang aking nakikita

Mordekai na Judio na nakaupo sa pintuang-daan ng hari. 14 Ng magkagayo*y sinabi ni Zeres na kaniyang asawa at ng lahat niyang mga kaibigan sa kaniMagpagawa ka ng isang bibitayan yang na may limang puong siko ang taas, at «a kinaumagahan ay salitain mo sa hari na si Mordekai ay mabibitay doon kung magkagayo*y yumaon kang masaya na kasama ng hari sa kasayahan. At ang bagay ay nakalugod kay Haman at kaniyang ipinagawa ang bibitayan.

«i

5.

4

6Ng gabing

yaon ay hindi raakatulog ang hari at kaniyang iniutog na dalhin ang libro ng mga alaala ng mga gawa, at mga binasa sa harap ng hari. 2 At nasumpungang nakasulat, na si Mordekai ay nagsaysay tungkol kay Bigtana at kay Teres, dalawa sa mga kamarero ng hari, sa mga nag-iingat ng pintuan, na nag-isip magbuhat ng mga kamay sa haring Ahasuerus. 3 At sinabi ng hari ^Anong karangalan at kamahaian ang nagawa kay Mordekai para rito? Ng magkagayo'y sinabi ng mga lingkod ng hari na namamahala sa kaniya Walapg ano mang nagawa sa kaniya. 4 At sinabi looban ? Si Hang hari I Sino ang nasa man nga ay nasok sa looban ng bahay ng hari, upang magsalita sa hari na bitayin si Mordekai sa bibitayan na inihanda niya sa kaniya. 5 At ang mga lingkod ng Narito, si hari ay nagsabi sa kaniyang Haman ay nakatayo sa looban. At sinabi Puraasok siya. 6 Sa gayo'y ng hari nasok si Haman. At ang hari ay nagsabi sa kaniyang l Anong gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari? Sinabi nga ni Haman sa kaniyang puso iSino ang kinalulugdang parangalin ng hari na higit kay sa akin ? 7 At sinabi Para sa lalaki ni Haman sa haring na kinalulugdang parangalin ng hari, 8 dalhin ang damit hari na isinusuot ng hari, at ang kabayo na sinasakyan ng hari, na mairoon sa ulo na koronang 9 at ang bihisan at ang kabayo ay hari mabigay sa kamay ng isa sa pinakamahal na pangulo ng hari, upang bihisang gayon ang lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari, at pasakayin siya sa kabayo sa langsangan ng ciudad, at itanyag sa unaGanito ang gagawin sa lalaki han niya na kinalulugdang parangalin ng hari. lO Ng magkagayo'y sinabi ng hari kay Haman Ikaw ay magmadali, at ^nin mo ang bihisan at ang kabayo, gaya ng iyong sinabi, at gawin mong gayon kay Mordekai na Judio, na nauupo sa pintuang-daan ng hari: huag magkulang ang ano mang bagay sa lahat na iyong si11 Ng magkagayo*y kinuha ni nalita. Haman ang bihisan at ang kabayo, at binihisan si Mordekai, at pinasakay sa langsangan ng ciudad, at m^jtanyag sa unahan niya: )Ganito ang gagawin sa lalaking kinalulugdang parangalin ng harL 12 At si Mordekai ay nagbalik £a pintuang-daan ng hari. Nguni^ si Haman ay nagmadaling umuwi, na tumataghoy at