Page:Ang Matandang Tipan.pdf/514

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
506
2. 15
ESTER.

nagtamo ng kagandahang-loob sa paningin ng lahat na nakatingin sa kaniya. 16 Sa gayo^y nadala si Ester sa baring Ahasuerus sa loob ng kaniyang babay-hari, sa ikasampuoDg buan, na siyang buan ng Tebet, sa ikapitong taon ng kaniyang pagbahari. 17 At sininta ng bari si Ester ng bigit kay sa lahat na mga babaye, at siya^y nagtamo ng biyaya at kagandabang loob sa kaniyang paningin na bigit kay sa lahat na mga dalaga, na ano pa t kaniyang ipinutong ang koronang pagkareina sa kaniyang ulo, at ginawa siyang reina sa logar ni Vasti. 18 Ng magkagayo'y gumawa ang bari ng malaking kapistaban sa kaniyang lahat na pangulo at kaniyang

mga lingkod, na kapistaban ni Ester ; at siya'y gumawa ng pagpapatawad ng sala sa mga lalawigan, at nagbigay ng mga kaloob, ayon sa kagandahang-loob ng bari. 19 At ng ang mga dalaga ay mapisan na ikalawa, naupo nga si Mordekai sa pintuang-daan ng bari. 20 Hindi pa ipinakikilala ni Ester ang kaniyang kamag-anakan o ang kaniyang bayan man ayon sa ibinilin sa kaniya ni Mordekai sapagka^t ginawa ni Ester ang utos ni Mordekai, na gaya ng siya'y palakihing kasama niya. 21 Ng mga araw na yaon, samantalang nauupo si Mordekai sa pintuang-daan ng bari, dalawa sa kamerero ng hari, si Bigtan at si Teres, sa mga nagiingat ng pintuan, ay nagsisipag-iinit, at nag-aakalang buhatan ng kamay ang baring Ahasuerus. 22 At ang bagay ay nalaman ni Mordekai na nagturo kay Ester na reina; at sinaysay ni Ester sa bari, sa pang alan ni Mordekai. 23 At ng ang bagay ay siyasatin, at masumpungang gayon, sila^y kapua binigti sa puno ng kaboy at nasulat sa libro ng mga alaala sa barap ng bari. 3Pagkatapos ng mga bagay na ito ay pinalaki ng baring Ahasuerus si Haman na anak ni Hamedata na Agageo, at pinataas siya, at inilagay ang kaniyang upuan na bigit kay sa lahat na mga pangulo na kasama niya. 2 At lahat ng alipin ng hari na nasa pintuang-daan ng bari, yumukod, at gumalang kay Haman sapagka*t iniutos ng baring gayon tungkol sa kaniya. Nguni^t si Mordekai ay hindi jrumukod, o gumalang man sa kaniya. 3 Ng magkagayo^y sinabi ng mga alipin ng hari na nasa pintuang-daan ng bari kay Mordekai, ^Bakit mo sinasalangsang ang utos ng hari ? 4 Nangyari nga, ng 6ila*y magsalita araw-araw sa kaniya, at

2.

15

hindi niya dingin sila, na kanilang sinaysay kay Haman, upang tingnan kung matatayo ang bagay ni Mordekai: sapagka'l sinaysay niya sa kanila na siya'y Judio.

5 At ng makita ni Haman na si Mordekai ay hindi yumuyukod, o guraagalang man sa kaniya, napuspos nga ng pag-iinit si Haman. 6 Nguni't inakala niyang walang kabuluhan na pagbuhatan ng kamay si Mordekai na mag-isa sapagka't ipinakilala sa kaniya ng bayan si Mordekai: kaya't inisip ni Haman na lipulin ang lahat na Judio na nasa boong kaharian ni Ahasuerus, ang bayan ni Mordekai. 7 Sa unang buan, na siyang buan ng Nisan, sa ikalabing dalawang taon ng baring Ahasuerus, kanilang pinagsapalarang laro nga si Pur sa barap ni Haman sa araw-araw, at sa buan buan, hangang sa ikalabing dalawang buan, na siyang buan ng Adar. 8 At sinabi ni Haman sa baring Ahasuerus: May isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng lalawigan ng iyong kaharian at ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawa't bayan ; at hindi iniingatan man nila ang mga kautusan ng hari kaya't hindi ukol sa hari na mga tiisin. 9 Kung kalugdan ng hari, masulat na sila'y malipol: at ako'y

magbabayad ng sampuong libong

talen-

tong pilak sa mga kamay niyaong mga may katungkulan sa mga gagawin ny harif upang dalhin sa mga ingatang-yaman ng hari. 10 Ng magkagayo'y kinuha ng hari ang kaniyang singsing sa kaniyang kamay, at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata na Agageo, na kaaway ng mga Judio. 11 At sinabi ng hari kay Haman*. Ang pilak na nabigay ay maging iyo at sa bayan upang gawin mo sa mga yaon kung ano ang inaakala mong mabuti sa iyo. 12 Ng magkagayo'y tina-

wag ang mga

kalihira ng bari sa unang buan sa ikalabing tatlong araw noon, at nangasusulat ayon sa lahat na iniutos ni Haman sa mga satrapa ng hari, at sa mga gobernador na nasa bawa't lalawigan, at sa mga pangulo ng bawa^t bayan, sa bawa't lalawigan ayon sa sulat noon, at sa bawa't bayan ayon sa kanilang wika; sa pangalan ng baring Ahasuerus nasulat, at natatakan ng singsing ng hari.Ol3 At ang mga sulat ay ipinadala sa pamamag-itan ng mga correo sa lahat ng mga lalawigan ng hari, upang gibain, upang patayin, at upang lipulin ang lahat na Judio, ang bat a at gayon din ang matanda, ang mga bata at ang mga babaye sa isang araw,