Page:Ang Matandang Tipan.pdf/513

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
2. 15
505
ESTER

ito ng̃ reina ay magsasabi ng̃ gayon sa lahat na pang̃ulo ng̃ hari. Na ano pa't pagbabang̃unan ng̃ maraming pagkawala ng̃ kabuluhan at ng̃ pag-iinit. 19 Kung kalulugdan ng̃ hari, maglabas ng̃ utos hari sa ganang hari, at isulat sa mg̃a kautusan ng̃ mg̃a Persia at mg̃a Medo, upang huag mabago, na si Vasti ay huag ng̃ pumaroon sa harap ng̃ haring Ahasuerus; at ibigay ng̃ hari ang kaniyang kalagayang pagkahari sa iba na maigi kay sa kaniya. 20 At pagka ang pasiya ng̃ hari na kaniyang gagawin ay mahahayag sa lahat niyang kaharian, (sapagka't malaki,) lahat ng̃ babaye ay magbibigay sa kanilang mg̃a asawa ng̃ karang̃alan, sa malaki at gayon din sa maliit. 21 At ang sabi ay nakalugod sa hari at sa mg̃a pang̃ulo; at ginawa ng̃ hari ang ayon sa salita ni Memukan: 22 sapagka't siya'y nagpadala ng̃ mg̃a sulat sa lahat ng̃ lalawigan ng̃ hari, sa bawa't lalawigan, ayon sa sulat noon, at sa bawa't bayan ayon sa kanilang wika, na ang bawa't lalaki ay magpupuno sa kaniyang sariling bahay, at mahahayag ayon sa wika ng̃ kaniyang bayan.

21Pagkatapos ng̃ mg̃a bagay na ito, ng̃ ang pag-iinit ng haring Ahasuerus ay mapayapa, kaniyang inalala si Vasti, at kung ano ang kaniyang ginawa, at kung ano ang ipinasiya laban sa kaniya. 2Ng̃ magkagayo'y sinabi ng̃ mg̃a lingkod ng̃ hari na namamahala sa kaniya: Ihanap ng̃ mg̃a magandang batang dalaga ang hari: 3at maghalal ang hari ng̃ mg̃a oficial sa lahat ng̃ lalawigan ng̃ kaniyang kaharian, upang kanilang mapisan ang lahat na magandang batang dalaga sa Susan na palacio, sa bahay ng̃ mg̃a babaye, sa pamamahala ni Hegai, kamarero ng̃ hari, na tagapag-ing̃at ng̃ mg̃a babaye; at ibigay sa kanila ang kanilang mg̃a bagay sa paglilinis: 4at ang dalaga na kalugdan ng̃ hari ay maging reina sa lugar ni Vasti. At ang bagay ay nakalugod sa hari; at ginawa niyang gayon. 5May isang Judio sa Susan na palacio, na ang pang̃ala'y Mordekai, na anak ni Jair, na anak ni Simei, na anak ni Kis, na Benjamita; 6na nadala mula sa Jerusalem na kasama ng̃ mg̃a bihag na nadalang kasama ni Jekonias na hari sa Juda, na dinala ni Nebukadnezar na hari sa Babilonia. 7At pinalaki niya si Hadasa, sa makatuid baga'y si Ester, na anak na babaye ng̃ kaniyang amain: sapagka't siya'y wala kahi't ama o ina man, at ang dalaga ay maganda at may mabuting anyo; at ng̃ mamatay ang kaniyang ama't ina, kinuha siya na pinakaanak na sarili ni Mordekai. 8Sa gayo'y nangyari, ng̃ marinig ang utos ng̃ hari at ang kaniyang pasiya, at ng̃ ang maraming dalaga ay napipisan sa Susan na palacio, sa pamamahala ni Hegai, na si Ester ay nadala sa bahay ng̃ hari, sa pamamahala ni Hegai na tagapag-ing̃at sa mg̃a babaye. 9At ang dalaga ay nakalugod sa kaniya, at siya'y nagtamo ng kagandahang-loob niya; at nagbigay siyang madali sa kaniya ng̃ mg̃a bagay sa paglilinis, sampuo ng̃ mg̃a bahagi niya, at ang pitong dalaga na marapat na ibigay sa kaniya, na mula sa bahay ng̃ hari: at ibinago niya siya at ang kaniyang mg̃a dalaga sa pinakamahusay na lugar ng̃ bahay ng̃ mg̃a babaye. 110Hindi ipinakilala ni Ester ang kaniyang bayan o ang kaniyang kamag-anak man:sapagka't ibinilin sa kaniya ni Mordekai na huag niyang ipakilala. 11At si Mordekai ay lumakad bawa't araw sa harap ng̃ looban ng̃ bahay ng̃ mg̃a babaye, upang malaman kung anong ginagawa ni Ester, at kung ano ang mangyayari sa kaniya. 12Ng̃ ang paghalili ng̃a ng̃ bawa't dalaga ay dumating upang pasukin ang haring Ahasuerus, pagkatapos na magawa sa kaniya ang ayon sa kautusan sa mg̃a babaye, na labing dalawang buan, (sapagka't ganito nagaganap ang mg̃a araw ng̃ kanilang paglilinis, sa makatuid baga'y, at anim na buan na mirra, at anim na buan na may lang̃is na mirra, at anim na buan na may masarap na pabang̃o, at ng̃ mg̃a bagay para sa paglilinis ng̃ mg̃a babaye,) 13sa ganito ng̃ang paraan naparoroon ang dalaga sa hari, na ano mang kaniyang nasain ay ibinibigay sa kaniya upang yumaong kasama niya na mula sa bahay ng̃ mg̃a babaye hangang sa bahay ng̃ hari. 14Sa kinahapunan ay naparoroon siya, at sa kinaumagahan ay nagbabalik siya sa ikalawang bahay ng̃ mg̃a babaye, sa pamamahala ni Saasgaz, na kamarero ng̃ hari, na nag-iing̃at ng̃ mg̃a babaye: hindi na niya pinapasok ang hari, malibang ang hari ay malugod sa kaniya, at siya'y tawagin sa pamamag-itan ng̃ pang̃alan. 15Ng̃ ang paghalili ng̃a ni Ester, na anak ni Abihail, na amain ni Mordekai, na nag-ari kay Ester na anak niya, ay dumating upang pasukin ang hari, wala siyang hining̃ing ano man, kungdi ang ibinigay ni Hegai na kamarero ng̃ hari, na tagapag-ing̃at ng̃ mg̃a babaye. At si Ester ay