Page:Ang Matandang Tipan.pdf/512

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
504
13. 30
NEHEMIAS

30 Ganito ko nilinis sila sa lahat ng̃ taga ibang lupa, at nagtakda ako ng̃ mg̃a katungkulan sa mg̃a sacerdote at sa mg̃a Levita, na bawa't isa'y sa kaniyang gagawin; 3131 at tungkol sa handog na kahoy, sa mg̃a takdang panahon, at tungkol sa mg̃a unang bung̃a. Alalahanin mo ako, Oh aking Dios, sa ikabubuti.


ANG
LIBRO NI ESTER.


1Nangyari ng̃a, sa mg̃a kaarawan ni Ahasuerus, (ito ang Ahasuerus na naghari, mula sa India hangang sa Etiopia, sa isang daan at dalawang puo't pitong lalawigan:) 2na sa mg̃a araw na yaon, ng̃ ang haring Ahasuerus ay maupo sa luklukan ng̃ kaniyang kaharian, na nasa Susan na palacio, 3sa ikatlong taon ng̃ kaniyang paghahari, siya'y gumawa ng̃ isang kapistahan sa kaniyang lahat na mg̃a pang̃ulo. at mg̃a lingkod niya; ang kapangyarihan ng̃ Persia at Media, ang mg̃a mahal at mg̃a pang̃ulo ng̃ mg̃a lalawigan ay nang̃asa harap ng̃a niya: 4ng kaniyang ipakita ang mg̃a kayamanan ng̃ kaniyang malualhating kaharian at ang dilag ng̃ kaniyang marang̃al na kamahalan na malaong araw na, isang daan at walong puong araw. 5At ng̃ matupad ang mg̃a araw na ito, ang hari ay gumawa ng̃ isang kapistahan sa boong bayan na nakaharap sa Susan na palacio, malaki at gayon din ang maliit, na pitong araw, sa looban ng̃ halamanan ng̃ palacio ng̃ hari; 6na kinatatabing̃an ng̃ kayong puti, ng̃ verde, at azul, na naiipit ng̃ mg̃a panaling pinong kayong puti at morado sa mg̃a singsing na pilak at mg̃a haliging marmol: ang mg̃a hiligan ay ginto at pilak, sa isang lapag na mapula, at maputi, at madilaw, at maitim na marmol. 7At sila'y nagbigay sa kanila ng̃ inumin sa mg̃a sisidlang ginto (ang mg̃a sisidlan ay magkakaiba,) at alak-hari na sagana, ayon sa kagandahang-loob ng̃ hari. 8At ang pag-inom ay ayon sa kautusan; walang makapagsasalin: sapagka't gayon itinakda ng̃ hari sa lahat na mg̃a oficial ng̃ kaniyang bahay, na kanilang gawin ayon sa kasayahan ng̃ bawa't isa. 9Si Vasti na reina naman ay gumawa ng̃ kapistahan para sa mg̃a babaye sa babay-hari na ukol sa baring Ahasuerus. 10Sa ikapitong araw, ng̃ ang puso ng̃ hari ay masayahan sa pamamag-itan ng̃ alak, kaniyang iniutos kay Mehuman, kay Bizta, kay Harbona, kay Bigta, at kay Abagta, kay Zetar, at kay Karkas, na pitong kamarero na naglilingkod sa harap ng̃ haring Ahasuerus, 11na dalhin si Vasti na reina na may koronang pagkareina sa barap ng̃ hari, upang ipakita sa mg̃a bayan at sa mg̃a pang̃ulo ang kaniyang kagandahan: sapagka't siya'y may magandang anyo. 12Nguni't ang reina Vasti ay tumangi na pumaroon sa utos ng̃ hari sa pamamag-itan ng̃ mg̃a kamarero: kaya't ang hari ay nag-init na mainam, at ang kaniyang galit ay nag-alab sa kaniya. 13Ng magkagayo'y sinabi ng̃ hari sa mg̃a pantas na nakakaalam ng̃ mg̃a panahon, (sapagka't gayon ang paraan ng̃ hari sa lahat na nakakaalam ng̃ kautusan at ng̃ kahatulan; 14at ang sumusunod sa kaniya ay si Karsena, si Setar, si Admata, si Tarsis, si Meres, si Marsena, at si Memukan, na pitong pang̃ulo sa Persia at Media, na nakakakita ng̃ mukha ng̃ hari, at naupong una sa kaharian:) 15¿Anong ating gagawin sa reina Vasti ayon sa kautusan, sapagka't hindi niya sinunod ang bilin ng̃ haring Ahasuerus sa pamamag-itan ng̃ mg̃a kamarero? 16At si Memukan ay sumagot sa harap ng̃ hari at ng̃ mg̃a pang̃ulo: Ang reina Vasti ay hindi lamang sa hari gumawa ng̃ kamalian, kungdi naman sa lahat na pang̃ulo, at sa lahat ng̃ bayan na nasa lahat na lalawigan ng̃ baring Ahasuerus. 17Sapagka't ang gawang ito ng̃ reina ay kakalat sa lahat ng̃ babaye, upang walang kabuluhan ang kanilang mg̃a asawa sa kanilang mg̃a mata, pagka nabalitang: Ang haring Ahasuerus ay nag-utos kay Vasti na reina, upang dalhin sa harap niya, ng̃uni't hindi siya naparoon. 18At sa araw na ito ay ang lahat na asawa ng̃ mg̃a pang̃ulo sa Persia at Media, na nakabalita ng̃ gawang