Page:Ang Matandang Tipan.pdf/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
4. 2
3
GENESIS

yang ina, at mapipisan sa kaniyang asu wa: pain ka ng higit sa lahat ag hayop, ng ut sila'y magiging isang laman. sila'y kapuu habad, ang lulaki at ag iyong tiyan ang ilalakad m3, at alabok kaniyang asawa, at silu'y liünli nagkaka- ang iyong kukanin sa lahar ng aruw hivaan. 2 Aug ahas nga ay lalong taso kay sa ikaw at ang babaye, at ang iyong hinhi at nlin man sa mmgs hayop sa purang aang kaniyang binlhi: ito aug dudurog ng nilikba ng PANGINOON4 Dios. At sinabi iyotng clo, at ikaw ang dudurog ng kai- niya sa kalaye: Turay bung sinahi ng vangsukeng. 10 Sinabi niya sa babayeng: Dics: Huag kayong kakain sa alin mang Pararatuihin kong Inbha ang iyong mga pnnong kahoy sa lulamanun? 2 Atsinabi kalhirapan at ang iyong paglilihi; ipanga- ng babaye sa ahas: Sa bunga ng nga uğamak inong may kaliirapan; at sa iyong painong kaloy su halamauan ay makaka- asawa ay pahihinuhod ungiyovg kaloolan, kain kami: 3 datapua't sa bungu ng pu-at siya'y papapanginoon sa iyc. 17 At nong kahoy na nasa gisna ng halamanan, kay Adam ay sinabing: Supagka't iyong sinabi ng Dios: Huag kayung kakain diningig ang voces ng iyong asawa, at noon, at huag an ninyong hihipuin, baka kumain ka ng unja ng punong kahoy na kayo'y manatay. babaye: Tuuay na hindi kayo mamama- kang kukain noon; sumpain ang lupa Lay: 6 sapagka't talastas ng Dios ua sa dalil sa iyo; kakain ka sa kaniya sa araw pu kuyn'y kumain noon, madidilat pamauug-itan ng iyog pagpapagal sa la- nga ang inyong mga outn, at kayo'y ma- hat ng araw ng iyong buhay; 18 ang giging parang Dios, na nakakakilala ng , isisibul noon sa iyo ay Inğa tinik at mga mabuti at masama. babuye, na ang bunga ng punong kahoy ay rung; 19 sa paw is ng iyong mukha ay mabuting kanin, at nakalulngod sa mga kakain ka ng tinapay, hangang sa ikaw mata, at kahoy na mananasa upang mag-ay muling maging lupa; sapagka't diyau papantas sit tuwo, siya'y pumitas ng bunga ka kinuha: sapagka't ikaw ay alabok ul BOun at kiuain; at binigyan din uiys aug sa alabok ka uuwi. 20 At tinawag na kaniyang asawuug kasama niya, at ito'y Eva ng lalaki ang kauiyang aSR. wa, sapag- kumain. At nadilat kapua ang kunilung ka't siya ang magiging ina ng lahat ng mga mata, at kunilang nakilalang silay na bubulhay. 21 Ai iginawa ng PANGI- inga hahad; at sila'y tunuhi ng ngu NOONG Dios si Adam at aug kaniyang dabon ng puno ng higos, at kanilang gina- azawa ng mga luuikang kalat at sila'y wang mga panapi. & At narinig nila Yoces ng PANGINOONG Dios na lumalakad sa halamanan sa pagkukulinlim ng araw: Narito't ang tano'y naging parang isa sa at nagtugo ang lalaki at ang kaniyang utin, na zukakakilala ng rabuti at ng asawa sa harapan ng PANGINOONG Dios masanta; at baka ngayo'y iunat ang kuni- sn. pag-itan ng nga punong kahoy su yaug kumay at pumitas naman n bunge halamanan. NOONG Dics ang lalaki at sa kauiya'y sina- abulay magpakailan man: bing: Snun ka naroon? 10 At sinabi pinalayas siga ng PANĞINOONG Dio: Na niyaug: Narinig ko ang iyong voces sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bu- halamanan, at ako'y natakot, sapagka't kirin Hug lupaing pinagkunan sa kaniya. ako'y hubad; at nke'y nagtago. It At 24 Na ano pa't itinuboy ang laluki; at sinahi niyang: Sinong nagsubi sa iyeug inilagay sa silanğanan ng halananan ng ikay ay hubaul?nimain ka ha 1 bunga Eden, ang nğa Kerubin at ang isang ng punong kahoy, nu iniutus ko ea iyerg uagniuingas na tabak na umiikot, upang huag mong kanin? 12 Atsinaki ng lalski: ingaten ang daang putungo' sa kahoy ng Ang bubayeng ihinigay mong aking kasa- bahay. mabin, binigyan ako ng iunjn ug punng A t nakilala ng lalaki si Eva na kani- kahoy, at sking kinain. 13 At sinabi ng PANGINOONG Diossa lahaye: Anitong nanganak si Kain, at sinubi: Nagkaanak iyong ginawa? Dipaya ako ng ahas, at alco'y kumain. * At sa nuli ay ipinanganak ang kani- 14 At sinabi ng PANGINOONG Dios sa yang kapatid na si Abel. At si Abl uy abas: Eapagka't ginawa me ito, ay aum- tegupag-alaga ng mga tupa; datapua't si 25 AL bigit ea lahat u gunid sa parang; aug ixng bulay: i at papag-aalitia ko 4 At sluabi ng alıas sa sking iniutos sa iyo na sinabing: Huag 6 At ng makita ng dawag; at kakain ka 3a pananim sa pa- dinamitan. 29 At sinubi ng PANČINOONG Dios: » At timawag ng PANGI- ng punong kahoy ng buhay, ut kuuain et 23 kaya yang usawa; at eiya'y naglihi at ipi- At sinabi ug babuye: a'ko ng lalaki så tulong ng PANGINOON.